15. mail 2018 toimus Baltic Horizon Fund (edaspidi: Fond) osakuomanike üldkoosolek, millel ei olnud otsuste vastuvõtmiseks esindatud vajalik arv hääli.

Kooskõlas Fondi reeglite punktiga 10.11, kutsub fondivalitseja Northern Horizon Capital AS (edaspidi: Fondivalitseja) teatab käesolevaga uue üldkoosoleku, sama päevakorraga.

Fondi osakuomanike kordusüldkoosolek (Üldkoosolek) toimub 19. juunil 2018 algusega kell 15:00 (Eesti aja järgi). Koosolek toimub asukohaga Coca Cola Plaza kinos, Hobujaama 5, 1015, Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerimine algab kell 14:00 (Eesti aja järgi).

Osakuomanike üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Fondi reeglite punktidest 10.4, 10.6 ja 8.12 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1.

Fondi osakute ja häälte koguarv käesoleval hetkel on 79,157,094.

Üldkoosoleku päevakord

Fondi Üldkoosoleku päevakord on järgmine: 
1.         Fondi 2017.a majandusaasta aruande ja audiitoraruande ning 2018.a I kvartali vahearuande ülevaade; 
2.         Fondi reeglite punkti 15.4.1(r) tõlgendamise ülevaade;
3.         Otsus Fondi osakute tagasiostu programmi loomise kohta;

Palume Fondi osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 12. juunil 2018.a. Fondivalitseja vastab küsimustele üldkoosoleku ajal.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimel on Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 8. juuni 2018.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume osakuomanikel, kes hoiavad osakuid enda nimel Nasdaq CSD SE poolt peetavas osakuomanike registris, teavitada Fondivalitsejat oma Üldkoosolekul osalemisest soovist, saates allpool kirjeldatud info Fondivalitseja e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 12. juunil 2018. Teavitus peaks sisaldama informatsiooni investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanikele

Palume osakuomanikel, kellele kuuluvad osakud on registreeritud Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis, teavitada Fondivalitsejat oma Üldkoosolekul osalemisest soovist, saates allpool toodu info Fondivalitseja e-posti aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 12. juunil 2018.

Teavitus peaks sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume osakuomanikel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja aluse, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).

Volikirja koopia tuleb samuti enne Üldkoosolekut esitada Fondivalitsejale ülalmainitud e-posti aadressile koos teavitusega soovist Üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Kuna Fond on registreeritud Eestis, siis juhime tähelepanu, et välisriigis välja antud volikirja ja registrikaardi koopia (juriidiline isik) puhul on nõutav ka dokumendi notariaalne kinnitamine ning teatud juhtudel ka apostille’i lisamine (apostille’i lisamise kohustus kehtib mh nt Rootsis või Soomes väljastatud ning notariaalselt tõestatud volikirjadele).  

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart). Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal palume esitada isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning, kui asjakohane, esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument. Juhul kui osakuomanik on juriidiline isik, palume esitada inglise keelsed dokumendid, mis tõendavad osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Fondivalitseja kasutab teabe, mille Fondivalitseja kogub volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanike kohta, osakuomanike Üldkoosolekule registreerimise ja hääletamise nimekirjade ettevalmistamiseks.

Fondivalitseja ettepanekud Üldkoosoleku päevakorra punktide osas

2. Fondi reeglite punkti 15.4.1(r) tõlgendamine

Fondi reeglite punkt 15.4.1(r) ütleb, et muud Fondi investeeringutega seotud tegevus- ja finantskulud, muuhulgas, kuid mitte üksnes jooksvad kapitalikulud, kantakse Fondi edukaks funktsioneerimiseks Fondi arvel. Kahtluste vältimiseks informeerib Fondivalitseja  käesolevaga ja selgitab asjassepuutuvatele isikutele, et Fondi raamatupidamise kulud kuuluvad Fondi investeeringutega seotud tegevuskulude alla ning need kuuluvad kandmisele Fondi arvel.

3. Otsus Fondi osakute tagasiostuprogrammi kohta

Fondivalitseja ettepanek on, et Üldkoosolek otsustab luua Fondi osakute tagasiostuprogrammi ning volitab Fondivalitsejat (või temal mandaadil tegutsevat isikut) omandama Fondi arvel Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

  1. Fondi osakute tagasiostu tehingud tehakse kas Nasdaq Tallinna või Nasdaq Stockholmi reguleeritud turul kooskõlas vastava turu reeglitega ning rangelt kooskõlas kohalduva õigusega;
  2. Tagasiostuprogrammi eesmärk on tugevdada Fondi kapitalistruktuuri omandades Fondi osakuid hinnaga, mis on alla Fondi osaku puhasväärtust antud hetkel;
  3. Tagasiostud tehakse hinnaga, mis on alla Fondi osaku puhasväärtust antud hetkel;
  4. 12-kuulise perioodi jooksul, mis algab 15. maist 2018, võidakse omandada kuni 5,000,000 osakut kuni 5,000,000 euro eest;
  5. Fondi poolt tagasiostetud ja hoitavate osakute koguarv ei tohi ühelgi ajahetkel ületada 10% Fondi osakute koguarvust;
  6. Omandatud osakute eest tasutakse rahas;
  7. Fondile kuuluvad osakud ei anna Fondile või Fondivalitsejale mingeid osakutest tulenevaid õigusi;
  8. Fondivalitseja tühistab Fondile kuuluvad osakud vähemalt 3 kuu jooksul pärast nende omandamist;
  9. Fondivalitseja on saanud kinnituse Eesti Finantsinspektsioonilt ja/või Rootsi Finantsinspektsioonilt selle kohta, et ülalkirjeldatud tingimustel Fondi osakute tagasiostuprogramm mahub turukuritarvituste määruses nr 596/2014/EU sätestatud erandi sisse;

Käesoleval hetkel ei kuulu Fondi oma osakuid.

Annex 1:

1. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (eesti keeles)
2. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (inglise keeles)
            
Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manused