Baltic Horizon Fond taotleb ajutist omakapitali suhtarvu puudutava finantskinnituse alandamist seoses Baltic Horizon Fondi 50 miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjadega, mille lunastustähtaeg on 2023. aastal (ISIN EE3300111467).
Seoses COVID-19 puhangu ja sellest tulenevate mõjudega Balti riikide majandustele ja Baltic Horizon Fondi valitsetavate kinnisvaraobjektide üürnikele on fond otsustanud taotleda võlakirjaomanikelt (Investorid) võlakirjade üldtingimustes (Tingimused) sätestatud omakapitali suhtarvu kinnituse (Tingimustes Equity Ratio) vähendamist 35%-lt 25% protsendini 12 kuu pikkuseks perioodiks.
Baltic Horizon Fond kinnitab kõigile Investoritele, et pandeemia ei ole mõjutanud fondi võimekust täita Tingimustes sätestatud rahalisi kohustusi.
Kirjalikus hääletusprotsessis osalemiseks on õigustatud Investorid, kelle nimel on Nasdaq CSD SE poolt peetavas väärtpaberite registris registreeritud Baltic Horizon Fondi võlakirju kirjaliku hääletusprotsessi algatamisele eelneva tööpäeva, s.o 3.juuli 2020.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga. Kõigile Investoritele saadab vastava teate võlakirjaomanikke esindav agent Intertrust (Sweden) AB (Agent).
Investoritel palutakse vastu võtta alljärgnev otsus:

  1. muuta Tingimuste punktis 11.3.1(a) sätestatud kohustust kuni 31.juulini 2021 ning sõnastada see järgmiselt:
  1. Grupi Omakapitali suhtarv on kakskümmend viis (25) protsenti või kõrgem; (Tingimustes inglise keeles: (a) the Equity Ratio of the Group is twenty five (25) per cent. or greater;)
  1. 1.augustil 2021 muutub punkti 11.3.1(a) sõnastus automaatselt ning taastatakse selle algne sõnastus nagu sätestatud algsetes Tingimustes, s.o:
  1. Grupi Omakapitali suhtarv on kolmkümmend viis (35) protsenti või kõrgem. (Tingimustes inglise keeles: (a) the Equity Ratio of the Group is thirty five (35) per cent. or greater.)

Hääletada saab, saates Agendile täidetud hääletusankeedi posti, kulleri või e-postiga hiljemalt kell 12:00 (CEST) 29. juulil 2020. Agendi poolt saadetud teade koos hääletusjuhiste, hääletusankeedi ja volikirja näidisega on lisatud käesolevale börsiteatele.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et hääletamises osaleksid Investorid, kellele kuulub võlakirju vähemalt 50% ulatuses võlakirjade kogu nominaalväärtusest ning otsuse poolt hääletavad Investorid, kellele kuulub kokku vähemalt 2/3 hääletuses osalenud võlakirjadest. Kui vajalik häälteenamus on saavutatud, loetakse otsus vastu võetuks, isegi kui hääletamiseks antud tähtaeg ei ole veel möödunud. Teave vastuvõetud otsuse kohta saadetakse kõigile Investoritele, avaldatakse Baltic Horizon Fondi ja Agendi kodulehekülgedel ning börsiteatena.
Juhul, kui Investorid taotletud otsuse heaks kiidavad, on see vastavalt Tingimuste punktile 14.12 siduv kõigile Investoritele sõltumata sellest, kas nad osalesid hääletuses või hääletasid otsuse vastu.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.       
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus