29. jaanuaril 2019 toimus Stockholmis, Rootsis Baltic Horizon Fondi osakuomanike erakorraline üldkoosolek.

Koosolekule ei registreerunud osakuomanikke. Kuivõrd koosolekul ei olnud esindatud vajalikku arvu hääli ning osakuomanikud ei saanud vastu võtta päevakorras olnud otsust, kutsutakse kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga.

Uus üldkoosolek toimub 19. veebruaril 2019.a. algusega kell 15:00 Kesk-Euroopa aja, s.o Rootsi kohaliku aja järgi. Koosolek toimub Wallingatan 34, 111 24, Stockholm, Rootsi. Koosolekule registreerimine algab kell 14:00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Osakuomanike üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 8.3, 8.7, 10.3.1, 10.4 ja 10.11 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1 ning paragrahvi 55 lõikest 9.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 78,752,800.

Päevakord

1.         Otsus uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmiseks mitteavaliku pakkumise raames

Palume Fondi osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 12.veebruaril 2019.a. Northern Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele üldkoosoleku ajal.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 8.veebruari 2019.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume osakuomanikel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul osalemisest soovist e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 12.veebruaril 2019.a. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanikele

Palume osakuomanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 12.veebruaril 2019.a kell 16:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume osakuomanikel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).

Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile bhfmeeting@nh-cap.com koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi notariaalne või apostilliga kinnitamine (näiteks kohaldub apostilliga kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud volikirjadele).   

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui osakuomanik on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanike kohta kogutud teavet osakuomanike Üldkoosolekule registreerimiseks ja hääletamise nimekirjade ettevalmistamiseks.

Northern Horizon Capital AS-i ettepanekud Üldkoosoleku päevakorrapunkti osas

Northern Horizon Capital AS-i ettepanek on, et üldkoosolek otsustab välja lasta uusi Baltic Horizon Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

  1. Uued osakud antakse välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku 90 päeva kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil, arvutatuna päeval, mis eelneb vastavalt:
    • investoriga märkimislepingu sõlmimise kuupäevale; või
    • märkimisperioodi esimesele päevale; või
    • märkimiskorralduse kuupäevale.
  2. Uute osakute väljalaskmisest saadavat tulu kasutatakse uuteks investeeringuteks kinnisvaraobjektidesse;
  3. Uued osakud antakse välja ühes või mitmes osas 2019.aastal, vastavalt Northern Horizon Capital AS-i otsusele ning uute kinnisvaraobjektide omandamisest tulenevale finantseerimisvajadusele;
  4. Uued osakud antakse välja mitteavaliku pakkumise raames, s.t. avalikku pakkumist ei korraldata ning prospekti ei registreerita. Uued osakud esindavad 12kuulise perioodi jooksul vähem kui 20 % Baltic Horizon Fondi juba kauplemisele võetud osakute arvust.

Lisa 1:

1. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (eesti keeles)
2. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (inglise keeles)
            
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manused