2018. aasta I kvartalis kasvas Fondi vara brutoväärtus 215,8 miljonilt eurolt 234,5 miljoni euroni. I kvartalis viis Kontsern lõpule Postimaja ostukeskuse omandamise ja kaasas selle tehingu raames täiendavalt 2,35 miljonit eurot kapitali (brutosumma).

2018. aasta I kvartalis kasvas Fondi vara puhasväärtus 107 miljonilt eurolt 109 miljoni euroni. Kasv tulenes veebruaris kaasatud täiendavast kapitalist ja Kontserni I kvartali majandustulemustest. Fond tegi osakuomanikele ka rahalise väljamakse kogusummas 1,8 miljonit eurot (0,023 eurot osaku kohta).

Fond teenis 2018. aasta I kvartalis 1 684 tuhat eurot puhaskasumit (2017. aasta I kvartal: 950 tuhat eurot). 2018. aasta I kvartalis avaldas Fondi tulemustele negatiivset mõju Lätis tekkinud ühekordne maksukulu summas 467 tuhat eurot, mis tulenes Vainodes I kinnisvarainvesteeringu ostutehingu struktuurist.

Fond teenis 2018. aasta I kvartalis 3,4 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta I kvartal: 2,5 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses (Vainodes I ja Postimaja ostukeskus). Fond viis 2018. aasta 13. veebruaril lõpule Postimaja ostukeskuse omandamise ja on seega investeerinud suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2017. aasta novembris kaasati.

Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodes I kv 2018 I kv 2017
(korrigeeritud)*
Muutus (%)
       
Renditulu 3 606 2 727 32,2%
Teenustasutulu 585 358 63,4%
Renditegevuse kulud -782 -559 39,9%
Puhas renditulu 3 409 2 526 35,0%
       
Avalike pakkumistega seotud kulud -202 -100,0%
Halduskulud -640 -528 21,2%
Muud äritulud ja -kulud 6 13 -53,8%
Ärikasum 2 775 1 809 53,4%
       
Finantstulud 2 41 -95,1%
Finantskulud -489 -332 47,3%
Finantstulud ja -kulud kokku -487 -291 67,4%
       
Maksueelne kasum 2 288 1 518 50,7%
Tulumaksukulu -604 -568 6,3%
Perioodi kasum 1 684 950 77,3%

*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.

Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 78 154 221 57 262 887 36,5%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,02 0,02 -%

Tuhandetes eurodes 31.03.2018 31.12.2017 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 223 961 189 317 18,3%
Vara brutoväärtus 234 486 215 785 8,7%
       
Intressikandvad laenud 116 198 98 087 18,5%
Kohustused kokku 125 531 108 809 15,4%
       
Vara puhasväärtus 108 959 106 976 1,9%

Ringluses olevate osakute arv 79 157 094 77 440 638 2,2%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3765 1,3814 -0,4%
Laenu tagatuse suhtarv 51,9% 51,8%  
Keskmine sisemine intressimäär 1,8% 1,7%  

KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 31. MÄRTS 2018 SEISUGA

2018. aasta I kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,4% (2017. aasta IV kvartal: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,7% (2017. aasta IV kvartal: 97,2%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus 2018. aasta I kvartalis oli 6,9% (2017. aasta IV kvartal: 7,1%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,4% (2017. aasta IV kvartal: 6,7%).

Kinnisvara-investeering Linn Riik Turuväärtus1
tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
I kv 2018
Duetto I Vilnius Leedu 16 210 8 327 7,5% 6,9% 100,0%4
Pirita ostukeskus Tallinn Eesti 11 630 5 436 7,4% 7,7% 100,0%4
Upmalas Biroji bürookompleks Riia Läti 24 269 10 419 7,0% 6,8% 99,8%
G4S-i peahoone Tallinn Eesti 16 570 8 363 7,6% 7,1% 100,0%
Europa ostukeskus Vilnius Leedu 39 600 16 856 6,3% 5,8% 95,8%
Domus Pro ostukeskus Vilnius Leedu 17 280 11 247 7,7% 7,0% 98,4%
Domus Pro ärikeskus Vilnius Leedu 7 150 4 759 6,8% 6,1% 89,5%
CC Plaza Tallinn Eesti 13 240 8 664 8,3% 7,5% 100,0%
Sky supermarket Riia Läti 5 448 3 263 8,3% 7,6% 99,3%
Lincona Tallinn Eesti 16 050 10 859 7,6% 7,4% 94,1%
Vainodes I Riia Läti 21 870 8 052 6,8% 6,6% 100,0%
Postimaja Tallinn Eesti 34 400 9 141 4,7%5 5,0% 95,6%
Portfell kokku     223 717 105 386 6,9% 6,4% 97,4%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2017 teostatud hindamisel.
  2. Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
  3. Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
  5. Postimaja omandamine viidi lõpule 13. veebruaril 2018. Kinnisvarainvesteeringu aastapõhine otsene tootlus on 5,4%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes I kv 2018 I kv 2017
(korrigeeritud)*
     
Renditulu 3 606 2 727
Teenustasutulu 585 358
Renditegevuse kulud -782 -559
Puhas renditulu 3 409 2 526
     
Halduskulud -640 -730
Muud äritulud ja -kulud 6 13
Ärikasum 2 775 1 809
     
Finantstulud 2 41
Finantskulud -489 -332
Finantstulud ja -kulud kokku -487 -291
     
Maksueelne kasum 2 288 1 518
Tulumaksukulu -604 -568
Perioodi kasum 1 684 950
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum -315 138
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 45 -17
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum -270 121
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 1 414 1 071
     
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,02 0,02

* 2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 (lisa 4) tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.03.2018 31.12.2017
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 223 961 189 317
Tuletisinstrumendid 94 89
Muu põhivara 140 146
Põhivara kokku 224 195 189 552
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 720 1 568
Ettemaksed 281 108
Raha ja raha ekvivalendid 8 290 24 557
Käibevara kokku 10 291 26 233
Varad kokku 234 486 215 785
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 94 198 91 848
Rahavoogude riskimaandamise reserv (326) (56)
Jaotamata kasum 15 087 15 184
Omakapital kokku 108 959 106 976
     
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 114 225 96 497
Edasilükkunud tulumaksukohustused 5 295 5 206
Tuletisinstrumendid 423 88
Muud pikaajalised kohustused 874 859
Pikaajalised kohustused kokku 120 817 102 650
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 1 973 1 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad 1 944 4 202
Tulumaksukohustus 467 14
Tuletisinstrumendid 15
Muud lühiajalised kohustused 326 338
Lühiajalised kohustused kokku 4 710 6 159
Kohustused kokku 125 527 108 809
Omakapital ja kohustused kokku 234 486 215 785

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 4. mail 2018 kell 11:50 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused