Northern Horizon Capital AS juhatus kinnitas Baltic Horizon Fundi (Fond) auditeeritud 2018. majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole, võrreldes 15. veebruaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.
 
Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)

2018. aastal suurenes vara brutoväärtus võrreldes 2017. aasta lõpuga 215,8 miljonilt eurolt 260,9 miljoni euroni. Vara brutoväärtus kasvas peamiselt tänu aasta jooksul omandatud uutele kinnisvarainvesteeringutele ja detsembris toimunud täiendava võlakirjaemissiooni tulemusena laekunud rahalistele vahenditele. Fond viis lõpule Postimaja ostukeskuse, LNK Centre büroohoone ja Meraki maatüki omandamise ning seega investeeris suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2018. aastal kaasati.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)

2018. aastal suurenes Fondi puhasväärtus 107 miljonilt eurolt 109,8 miljoni euroni võrreldes 2017. aasta lõpuga. Kasv tulenes uuest kaasatud kapitalist ja Kontserni 2018. aasta tulemustest. Fond kaasas veebruaris toimunud suunatud pakkumisel 2,4 miljonit eurot netokapitali ja teenis peaaegu 10 miljonit eurot puhaskasumit. Fondi vara puhasväärtuse kasvu vähendasid osakuomanikele tehtud dividendide jaotus summas 7,7 miljonit eurot ja omaosakute tagasiost summas 0,9 miljonit eurot.

Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum

2018. aastal kasvas Kontserni puhaskasum 2017. aastaga võrreldes 9,4 miljonilt eurolt 10 miljoni euroni. Aasta vältel kajastas Kontsern õiglase väärtuse muutustest teenitud kasumi summas 2,0 miljonit eurot (2017: 3,7 miljonit eurot).

2018. aasta puhas renditulu kasvas 37,5% 14,8 miljoni euroni võrreldes 10,8 miljoni euroga 2017. aastal. Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone), mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses ning võlakirjade märkimist.

Aasta peamised näitajad

Tuhandetes eurodes 2018 2017 Muutus (%)
Puhas renditulu 14 804 10 768 37,5%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum 2 014 3 676 -45,2%
Ärikasum 14 079 11 684 20,5%
Finantstulud ja -kulud -2 781 -1 481 87,8%
Maksueelne kasum 11 298 10 203 10,7%
Perioodi puhaskasum 9 990 9 444 5,8%
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 78 764 8951 62 270 694 26,5%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,13 0,15 -13,3%

Tuhandetes eurodes 31.12.2018 31.12.2017 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 245 160 189 317 29,5%
Vara brutoväärtus 260 878 215 785 20,9%
Intressikandvad laenukohustised 140 507 98 087 43,2%
Kohustised kokku 151 073 108 809 38,8%
Vara puhasväärtus 109 805 106 976 2,6%
Ringluses olevate osakute arv 78 496 8311 77 440 638 1,4%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3988 1,3814 1,3%
Laenu tagatuse suhtarv 57,3% 51,8%  
Keskmine sisemine intressimäär 2,4% 1,7%  
  1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus

2018. aastal oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,6% (2017: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 98,0% (2017: 97,8%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2018. aastal 6,8% (2017: 7,2%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,5% (2017: 6,8%). Languse põhjuseks oli uute madalama tootlusega kinnisvarainvesteeringute omandamine.

Kinnisvara-investeering Linn Riik Turuväärtus1
Tuhandetes eurodes
Renditav netopind 2018. aasta otsene tootlus 2018. aasta esmane puhastootlus 2018. aasta täitumuse määr
Duetto I Vilnius Leedu 16 320 8 498 7,3% 6,7% 100,0%2
Pirita ostukeskus Tallinn Eesti 10 020 5 427 7,3% 8,1% 100,0%2
Upmalas Biroji bürookompleks Riia Läti 25 730 10 458 7,2% 7,0% 100,0%
G4S-i peahoone Tallinn Eesti 17 240 9 179 7,7% 7,1% 100,0%
Europa ostukeskus Vilnius Leedu 41 100 16 856 6,3% 5,8% 94,8%
Domus Pro ostukeskus Vilnius Leedu 17 460 11 247 7,4% 6,7% 98,4%
Domus Pro ärikeskus Vilnius Leedu 7 460 4 831 7,7% 6,9% 95,9%
Meraki Vilnius Leedu 1 670
Sky supermarket Riia Läti 5 390 3 254 8,2% 7,5% 99,3%
Lincona Tallinn Eesti 17 170 10 870 7,7% 7,2% 94,6%3
Vainodes I Riia Läti 21 230 8 052 6,9% 6,7% 100,0%
Postimaja ja CC Plaza kompleks Tallinn Eesti 46 920 17 809 6,2% 5,9% 98,1%
LNK Centre Riia Läti 17 450 7 453 6,4% 6,4% 100,0%
Portfell kokku     245 160 113 934 6,8% 6,5% 98,0%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
  2. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
  3. 2018. detsembri lõpu seisuga oli Lincona bürookompleks täitumus täielik.

 KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 2018 2017
(korrigeeritud)*
     
Renditulu 15 860 11 839
Teenustasutulu 2 760 1 921
Renditegevuse kulud -3 816 -2 992
Puhas renditulu 14 804 10 768
     
Halduskulud -2 813 -2 774
Muud äritulud ja -kulud 74 14
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum 2 014 3 676
Ärikasum 14 079 11 684
     
Finantstulud 8 47
Finantskulud -2 789 -1 528
Finantstulud ja -kulud kokku -2 781 -1 481
     
Maksueelne kasum 11 298 10 203
Tulumaksukulu -1 308 -759
Perioodi kasum 9 990 9 444
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum -1 013 273
Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära vahetuslepingu lõpetamine 57
Intressi ülemmäära seadmise kulud -33 -43
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 97 -49
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum -949 238
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 9 041 9 682
     
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)  0,13 0,15

*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2018 31.12.2017
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 245 160 189 317
Tuletisinstrumendid 9 89
Muu põhivara 596 146
Põhivara kokku 245 765 189 552
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 734 1 568
Ettemaksed 154 108
Raha ja raha ekvivalendid 12 225 24 557
Käibevara kokku 15 113 26 233
Varad kokku 260 878 215 785
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 93 673 91 848
Omaosakud -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 005 -56
Jaotamata kasum 17 472 15 184
Omakapital kokku 109 805 106 976
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 140 401 96 497
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 844 5 206
Tuletisinstrumendid 1 069 88
Muud pikaajalised kohustised 905 859
Pikaajalised kohustised kokku 148 219 102 650
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 106 1 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 397 4 202
Tulumaksukohustis 14
Tuletisinstrumendid 15
Muud lühiajalised kohustised 351 338
Lühiajalised kohustised kokku 2 854 6 159
Kohustised kokku 151 073 108 809
Omakapital ja kohustised kokku 260 878 215 785


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.03.2019 kell 19:50 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused