Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Seisuga 30. juuni 2018 oli vara brutoväärtus 248,2 miljonit eurot (seisuga 31. märts 2018: 234,5 miljonit eurot). 2018. aasta II kvartalis viis Kontsern lõpule Domus Pro kompleksi kõrval asuva maa-ala ostu. Maa ostuhind oli 1,7 miljonit eurot. Brutoväärtuse kasv on samuti seotud 30 miljoni euro väärtuses võlakirjade väljastamisega.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2018. aasta II kvartalis kasvas Fondi vara puhasväärtus 109 miljonilt eurolt 109,3 miljoni euroni. Kasv tulenes Kontserni II kvartali majandustulemustest. Fond tegi osakuomanikele ka rahalise väljamakse kogusummas 1,9 miljonit eurot (0,024 eurot osaku kohta).

Puhaskasum
Fond teenis 2018. aasta II kvartalis 2 262 tuhat eurot puhaskasumit (2017. aasta II kvartal: 1 542 tuhat eurot). Puhaskasumile avaldasid positiivset mõju kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus ja majandustulemused. Kontserni II kvartali kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum moodustas 480 tuhat eurot.

Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI)
Fond teenis 2018. aasta II kvartalis 3,6 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta II kvartal: 2,7 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses (Vainodes I ja Postimaja ostukeskus).

Rahaline väljamakse (dividend)
Fond deklareeris osakuomanikele II kvartali 2018 tulemustest rahalise väljamakse summas 1,979 miljonit eurot, mis on 0,025 eurot osaku kohta (I kvartalis 2018 1,9 miljonit eurot või 0,024 eurot osaku kohta). II kvartalis 2018 kasvas Fondi Genereeritud Neto Rahavoog (GNR) 2,267 miljoni euroni, mis teeb 0,029 eurot osaku kohta (I kvartalis 2018 2,125 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta).

Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodes II kv 2018 II kv 2017
(korrigeeritud)*
Muutus (%)
       
Renditulu 3 958 2 940 34,6%
Teenustasutulu 608 382 59,2%
Renditegevuse kulud -940 -640 46,9%
Puhas renditulu 3 626 2 682 35,2%
       
Avalike pakkumistega seotud kulud -171 -100,0%
Halduskulud -621 -499 24,4%
Muud äritulud ja -kulud 39 n/a
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid 480 339 41,6%
Ärikasum 3 524 2 351 49,9%
       
Finantstulud 2 2 -%
Finantskulud -716 -443 61,6%
Finantstulud ja -kulud kokku -714 -441 61,9%
       
Maksueelne kasum 2 810 1 910 47,1%
Tulumaksukulu -234 -368 -36,4%
Perioodi kasum 2 576 1 542 67,1%
       
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv  79 157 094  58 004 446 36,5%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,03 -%

*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.

Tuhandetes eurodes 30.06.2018 31.12.2017 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 226 160 189 317 19,5%
Vara brutoväärtus 248 241 215 785 15,0%
       
Intressikandvad laenukohustised 129 900 98 087 32,4%
Kohustised kokku 138 920 108 809 27,7%
       
Vara puhasväärtus 109 321 106 976 2,2%
Ringluses olevate osakute arv 79 157 094 77 440 638 2,2%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3811 1,3814 -0,02%
Laenu tagatuse suhtarv 57,4% 51,8%  
Keskmine sisemine intressimäär 2,3% 1,7%  

KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 30. JUUNI 2018 SEISUGA

2018. aasta I kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,4% (2017. aasta IV kvartal: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,7% (2017. aasta IV kvartal: 97,2%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus 2018. aasta I kvartalis oli 6,9% (2017. aasta IV kvartal: 7,1%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,4% (2017. aasta IV kvartal: 6,7%).

Kinnisvara-investeering Linn Riik Turuväärtus1
tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
II kv 2018
Duetto I Vilnius Leedu 16 240 8 327 7,5% 6,9% 100,0%4
Pirita ostukeskus Tallinn Eesti 10 950 5 400 7,4% 8,2% 100,0%4
Upmalas Biroji bürookompleks Riia Läti 24 660 10 600 7,3% 7,1% 99,8%
G4S-i peahoone Tallinn Eesti 16 900 8 363 7,7% 7,0% 100,0%
Europa ostukeskus Vilnius Leedu 40 310 16 900 6,2% 5,7% 94,1%
Domus Pro ostukeskus Vilnius Leedu 17 350 11 247 7,4% 6,7% 98,4%
Domus Pro ärikeskus Vilnius Leedu 7 290 4 759 7,9% 6,9% 94,1%
Domus Pro maa Vilnius Leedu 1 670
CC Plaza Tallinn Eesti 13 190 8 664 8,4% 7,6% 100,0%
Sky supermarket Riia Läti 5 360 3 263 8,3% 7,7% 99,3%
Lincona Tallinn Eesti 16 650 10 859 7,3% 6,8% 91,8%
Vainodes I Riia Läti 21 610 8 052 7,0% 6,9% 100,0%
Postimaja Tallinn Eesti 33 980 9 141 4,6% 4,7% 96,0%
Portfell kokku     226 160 105 575 6,8% 6,5% 97,6%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2018 teostatud hindamisel.
  2. Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
  3. Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes II kv 2018 II kv 2017 (korrigeeritud)* I poolaasta 2018 I poolaasta 2017 (korrigeeritud)*
         
Renditulu 3 958 2 940 7 564 5 667
Teenustasutulu 608 382 1 193 740
Renditegevuse kulud -940 -640 -1 722 -1 199
Puhas renditulu 3 626 2 682 7 035 5 208
         
Halduskulud -621 -670 -1 261 -1 400
Muud äritulud ja -kulud 39 45 13
Kinnisvarainvesteeringute ümber-hindluse kasumid ja kahjumid 480 339 480 339
Ärikasum 3 524 2 351 6 299 4 160
         
Finantstulud 2 2 4 43
Finantskulud -716 -443 -1 205 -775
Finantstulud ja -kulud kokku -714 -441 -1 201 -732
         
Maksueelne kasum 2 810 1 910 5 098 3 428
Tulumaksukulu -234 -368 -838 -936
Perioodi kasum 2 576 1 542 4 260 2 492
           
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum -315 82 -630 220
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine 57 57
Intressi ülemmäära seadmise kulud -33 -33
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 34 -23 79 -40
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum -314 116 -584 237
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 2 262 1 658 3 676 2 729
         
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,03 0,05 0,04

* 2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 (lisa 4) tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.06.2018 31.12.2017
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 226 160 189 317
Tuletisinstrumendid 52 89
Muu põhivara 138 146
Põhivara kokku 226 350 189 552
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 820 1 568
Ettemaksed 224 108
Raha ja raha ekvivalendid 19 847 24 557
Käibevara kokku 21 891 26 233
Varad kokku 248 241 215 785
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 94 198 91 848
Rahavoogude riskimaandamise reserv -640 -56
Jaotamata kasum 15 763 15 184
Omakapital kokku 109 321 106 976
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 129 794 96 497
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 493 5 206
Tuletisinstrumendid 729 88
Muud pikaajalised kohustised 846 859
Pikaajalised kohustised kokku 136 862 102 650
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 106 1 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad 1 658 4 202
Tulumaksukohustis 14
Tuletisinstrumendid 15
Muud lühiajalised kohustised 294 338
Lühiajalised kohustised kokku 2 058 6 159
Kohustised kokku 138 920 108 809
Omakapital ja kohustised kokku 248 241 215 785


Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 31. augustil 2018 kell 16:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manus