en et sv

Baltic Horizon
Fundi reeglid

Baltic Horizon Fundi reeglid kinnitas Eesti Finantsinspektsioon 23. mail 2016 ja kõik muudatused kooskõlastatakse finantsinspektsiooniga.

Märkus fondi tingimuste kohta

Fondivalitseja märgib seoses fondi tingimuste punktiga 15.4.1(r), et tegevuskulud hõlmavad ka raamatupidamise kulusid, mistõttu kantakse fondi raamatupidamiskulud fondi arvelt.

Allikas: rahandusministri 31. jaanuari 2017. a määruse nr 12 „Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord“ lisa 2 ja rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine“ lisa 2 – RTJ 2 „Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes“.

Fondi reeglid

Baltic Horizon Fundi reeglid on Eesti Finantsinspektsioonis kinnitatud 23. mai 2016 ning kõik muudatused kooskõlastatakse Finantsinspektsiooniga.

Märkus fondi tingimuste kohta

Fondivalitseja märgib seoses fondi tingimuste punktiga 15.4.1(r), et tegevuskulud hõlmavad ka raamatupidamise kulusid, mistõttu kantakse fondi raamatupidamiskulud fondi arvelt.

Allikas: rahandusministri 31. jaanuari 2017. a määruse nr 12 „Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord“ lisa 2 ja rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine“ lisa 2 – RTJ 2 „Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes“.