en et sv

Riskhantering

En nyckelfaktor för vår förmåga att skapa hållbart värde är att ha effektiva processer för att identifiera, värdera och hantera risker.

Strategi för riskhantering

I Baltic Horizon Funds verksamhetsområde finns många risker och nya risker tillkommer ständigt.

Den övergripande principen är att inte ta risker som skulle kunna äventyra Baltic Horizon Funds möjligheter att genomföra den övergripande affärsstrategin.

Med undantag för verksamhetsrisker så är riskhanteringsfunktionens mål inte att eliminera alla risker, eftersom detta samtidigt skulle eliminera alla möjligheter och chanser till återbäring.

I stället ligger fokus på att säkerställa att riskerna är kända och hanteras i en effektiv riskhanteringsprocess. I stort sett ska alla operativa risker minimeras och bara affärsrisker som kan kvantifieras och hanteras ska tas.

Riskhanterings-
processen

Fondens riskhanteringsstrategi täcker följande processer:

01.

God styrning

02.

Identifiering av risker

03.

Riskbedömning

04.

Riskhantering och begränsning

05.

Riskrapportering

Riskhanteringstjänster från förvaltningsbolaget

Baserat på ett ramverk för internkontroll och riskhantering, tillhandahåller förvaltningsbolaget följande riskhanteringstjänster till fonden:

Säkerställande av riskhanteringspolicy och riskhanteringsfunktion

Identifiera risker

Övervaka och kontrollera risker

Övervaka likviditetsrisker

Genomföra nödvändiga riskkontroller

Införa riskhanteringssystem och -processer

Genomföra due diligence-processen

Upprätthålla procedurer för att bekämpa penningtvätt

Identifiera, mäta, hantera och övervaka risker som följer med varje materiell investering och deras övergripande effekt på fondens portfölj

Tillämpa procedurer för stresstest för att se till att riskprofilen motsvarar investeringsstrategierna och målen

Upprätthålla belåningsgränser