Baltic Horizon avaldab 2016. aasta III kvartali tulemused.

Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 30. septembril 2016 133,7 miljonit eurot (30. juuni 2016: 118,3 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt III kvartalis soetatud G4S peakorteri ja Upmalas Biroji büroohoone kinnisvarainvesteeringutest.

Fondi vara puhasväärtus seisuga 30. september 2016 oli 57,2 miljonit eurot (30. juuni 2016: 53,5 miljonit eurot). Puhasväärtuse kasv tulenes peamiselt Fondi teenitud kasumist (2016. aasta III kvartali puhaskasumiks kujunes 3,7 miljonit eurot).

2016. aasta III kvartalis teenis Fond 3,7 miljonit eurot puhaskasumit (2015. aasta III kvartal: 1,1 miljonit eurot), mis avaldas Fondi vara puhasväärtusele positiivset mõju. Puhaskasumit toetasid kvartali lõpus tehtud kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused ja kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu.

Kontserni 2016. aasta III kvartali puhas renditulu moodustas 1,9 miljonit eurot (2016. aasta 9 kuud: 4,8 miljonit  eurot), kujunedes kõrgemaks kui 2015. aastal, mil III kvartali puhas renditulu moodustas 1,4 miljonit eurot (2015. aasta 9 kuud: 3,8 miljonit eurot). Aruandeperioodi puhta renditulu kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tulenes peamiselt juulis soetatud G4S peakorteri ja  augustis soetatud Upmalas Biroji büroohoone lisandunud rendituludest.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.07.2016-30.09.2016 01.07.2015-30.09.2015 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015
         
Renditulu 2 058 1 621 5 334 4 325
Kulude hüvitamise tulu 617 582 1 810 1 468
Renditegevuse kulud -747 -784 -2 301 -2 004
Puhas renditulu 1 928 1 419 4 843 3 789
         
Halduskulud -482 -186 -1 462 -621
Muud äritulud ja -kulud 17 266 95 266
Puhaskahjum kinnisvarainvesteeringute müügist -10
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid 2 802 2 361
Ärikasum 4 265 1 499 5 837 3 424
         
Finantstulud 3 6 11 14
Finantskulud -307 -281 -840 -814
Finantstulud ja –kulud kokku -304 -275 -829 -800
         
Maksueelne kasum 3 961 1 224 5 008 2 624
Tulumaksukulu -253 -120 -428 -288
Perioodi kasum 3 708 1 104 4 580 2 336
         
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum/-kasum -36 -79 -65 14
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumi/-kasumiga seotud tulumaks -7 14 -1 11
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum/-kasum -43 -65 -66 25
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 3 665 1 039 4 514 2 361

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.09.2016 31.12.2015
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 129 200 86 810
Muu põhivara 376 263
Põhivara kokku 129 576 87 073
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 722 840
Ettemaksed 154 81
Raha ja raha ekvivalendid 3 245 1 677
Käibevara kokku 4 121 2 598
Varad kokku 133 697 89 671
     
Omakapital    
Kapital 46 636 25 674
Rahavoogude riskimaandamise reserv -265 -199
Jaotamata kasum 10 798 6 218
Omakapital kokku 57 169 31 693
     
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 67 745 39 586
Edasilükkunud tulumaksukohustused 4 050 3 673
Tuletisinstrumendid 297 215
Muud pikaajalised kohustused 714 451
Pikaajalised kohustused kokku 72 806 43 925
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 1 958 11 608
Võlad tarnijatele ja muud võlad 1 183 2 036
Tulumaksukohustus 212 112
Tuletisinstrumendid 17
Muud lühiajalised kohustused 369 280
Lühiajalised kohustused kokku 3 722 14 053
Kohustused kokku 76 528 57 978
Omakapital ja kohustused kokku 133 697 89 671

 

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juulil 2016. Fondi börsitähis (ticker) on NHCBHFFT.
Fondvalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com