Baltic Horizon Fund avaldab 2016 IV kvartali tulemused.

Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 31. detsembril 2016 154,9 miljonit eurot (30. september 2016: 133,7 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt Pirita ostukeskuse soetamisest ja teise avaliku pakkumise tulemusel suurenenud rahalistest vahenditest.

Fondi vara puhasväärtus seisuga 31. detsember 2016 oli 76,8 miljonit eurot (30. september 2016: 57,2 miljonit eurot). Puhasväärtuse kasv tulenes peamiselt täiendavast kapitalist, mis teise avaliku pakkumise käigus kaasati (ligikaudu 19,5 miljonit peale märkimistasude maha arvamist), ja Fondi teenitud kasumist.

2016. aasta IV kvartalis teenis Fond 1,2 miljonit eurot puhaskasumit (2015. aasta IV kvartal: 3,2 miljonit eurot), mis avaldas Fondi vara puhasväärtusele positiivset mõju. Puhaskasumit toetasid kvartali lõpus teostatud Domus Pro kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus ja kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu. Kuna kinnisvarainvesteeringuid hinnati septembris, siis kogu Fondi kinnisvaraportfelli aastalõpu seisuga ümber ei hinnatud. Järgmised hindamised on kavandatud 2017. aasta juunisse. 2015. aasta IV kvartali puhaskasumit suurendas kinnisvara ümberhindluse kasum.

Kontserni 2016. aasta IV kvartali puhas renditulu moodustas 2,3 miljonit eurot (2016. aasta 12 kuud: 7,2 miljonit  eurot), kujunedes kõrgemaks kui 2015. aastal, mil IV kvartali puhas renditulu moodustas 1,6 miljonit eurot (2015. aasta 12 kuud: 5,3 miljonit eurot). Puhta renditulu kasv eelmise aastaga võrreldes tulenes peamiselt aruandeperioodil soetatud G4S peakorteri, Upmalas Biroji büroohoone ja Pirita ostukeskuse lisandunud rendituludest.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes Q4 2016 Q4 2015 2016 2015
         
Renditulu 2 540 1 748 7 874 6 073
Kulude hüvitamise tulu 784 594 2 594 2 062
Renditegevuse kulud -1 014 -792 -3 315 -2 796
Puhas renditulu 2 310 1 550 7 153 5 339
         
Halduskulud -728 -363 -2 190 -984
Muud äritulud ja -kulud 2 1 97 267
Puhaskahjum kinnisvarainvesteeringute müügist -10
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid 201 2 886 2 562 2 886
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid 175 175
Ärikasum 1 960 4 074 7 797 7 498
         
Finantstulud 3 3 14 17
Finantskulud -413 -286 -1 253 -1 100
Finantstulud ja –kulud kokku -410 -283 -1 239 -1 083
         
Maksueelne kasum 1 550 3 791 6 558 6 415
Tulumaksukulu -370 -602 -798 -890
Perioodi kasum 1 180 3 189 5 760 5 525
         
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum/-kasum -48 -37 -113 -23
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumi/-kasumiga seotud tulumaks 19 7 18 18
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum/-kasum -29 -30 -95 -5
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 1 151 3 159 5 665 5 520

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2016 31.12.2015
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 141 740 86 810
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 1 580
Muu põhivara 288 263
Põhivara kokku 143 608 87 073
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 277 840
Ettemaksed 178 81
Raha ja raha ekvivalendid 9 883 1 677
Käibevara kokku 11 338 2 598
Varad kokku 154 946 89 671
     
Omakapital    
Kapital 66 224 25 674
Rahavoogude riskimaandamise reserv -294 -199
Jaotamata kasum 10 887 6 218
Omakapital kokku 76 817 31 693
     
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 58 981 39 586
Edasilükkunud tulumaksukohustused 4 383 3 673
Tuletisinstrumendid 345 215
Muud pikaajalised kohustused 935 451
Pikaajalised kohustused kokku 64 644 43 925
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 10 191 11 608
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 876 2 036
Tulumaksukohustus 46 112
Tuletisinstrumendid 17
Muud lühiajalised kohustused 372 280
Lühiajalised kohustused kokku 13 485 14 053
Kohustused kokku 78 129 57 978
Omakapital ja kohustused kokku 154 946 89 671

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 17. veebruaril 2017 kell 14.59 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.