Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta augusti lõpu seisuga on 1,2181 eurot osaku kohta. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 138,1 miljoni euroni. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0.69%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ning muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA kasvas 2020. aasta augusti lõpu seisuga 1,3060 euroni osaku kohta, mis tähendab +0.63% kasvu võrreldes eelmise kuuga.

Aasta esimese 8 kuu konsolideeritud puhas renditulu ulatus 13,6 miljoni euroni, ületades eelmise aasta sama perioodi renditulu 1,8 miljoni euro ehk + 15,3% võrra (11,8 miljonit eurot 31. augustil 2019. aastal lõppenud kaheksa kuu jooksul). Tugeva kasvu taga olid Galerija Centrs`i ja North Star`i omandamised, millel oli positiivne mõju Fondi renditulu kasvule 2020. aastal (võrreldes 2019. aastaga), ehkki renditulu kasv 2020. aastal aeglustus üürnikele antud abistamismeetmete tõttu COVID-19 pandeemia ajal. COVID-19 kriisi otsene mõju 2020. aasta augusti puhtale renditulule piirdus peamiselt kannatanud üürnike ajutise üürisoodustusega 0,14 miljoni euro ulatuses, mis on oluliselt vähem võrreldes kuudega teises kvartalis 2020. Fond teenis 2020. aasta augustis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,9 miljonit eurot.

2020. aasta augusti lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 7,1 miljonit eurot (31. detsember 2019: 9,8 miljonit eurot), mis on piisav Fondi likviidsusvajaduste katmiseks. Üüri sissenõudmise määrade paranemine mõjutas positiivselt Fondi sularahajääki, samas kui rahalise väljamakse tegemine investoritele summas 1,7 miljonit eurot augustis 2020 aitas kaasa sularaha ja raha ekvivalentide vähenemisele kuu jooksul. Kokku vähenesid Fondi sularaha ja raha ekvivalendid 2020. aasta augusti jooksul 1,4 miljoni euro võrra. Pärast edukaid läbirääkimisi üürnikega on Fondi juhtkond suutnud vähendada nõudeid 3,3 miljonilt eurolt 2020. aasta mai seisuga 1,6 miljonile eurole 2020. aasta augusti lõpu seisuga.

2020. aasta augustis täitis Fond kõiki pangalaenu lepingutes ja võlakirjaemissiooni tingimustes sätestatud eritingimusi. Kogu COVID-19 pandeemia ajal on Fond samuti täitnud kõik oma laenukohustused võlausaldajate ees.

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon Fondi fondivalitseja jätkab aktiivset pandeemia majandusliku mõju jälgimist.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com