Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta juuni lõpu seisuga on 1,2169 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -9.57%. Fondi puhasväärtust mõjutas negatiivselt kinnisvarainvesteeringute väärtuse langus ning muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. Negatiivset mõju puhasväärtusele tasakaalustas osaliselt renditegevusest teenitud rahavoog. Fondi auditeerimata konsolideeritud puhaskahjum oli 2020. aasta juunis 14,5 miljonit.

30. juuni 2020. aasta seisuga langes Baltic Horizon Fondi portfelli õiglane väärtus 345,5 miljoni euroni (31. detsember 2019: 358,9 miljonit). 2020. aasta juunis põhjustas portfelli hindamine õiglase väärtuse langust 15,7 miljonit eurot (-4,36% kinnisvaraportfellist) peamiselt COVID-19 mõju tõttu kinnisvarasektorile. Portfelli hindamine põhineb sõltumatu kinnisvarahindaja Newsec Baltics poolt 30. juuni 2020. aasta seisuga tehtud hindamistel. Portfelli kinnisvarainvesteeringute õiglased väärtused langesid peamiselt eeldatavate väärtuste languse allapoole korrigeerimiste tõttu, mille põhjustas COVID-19 pandeemiaga seotud ebakindlus. Portfelli hindamise muutust mõjutasid peamiselt varasemate hinnangutega võrreldes kõrgemad diskontomäära eeldused ja madalamad rahavoogude prognoosid. Suurema osa portfelli diskontomäärasid tõsteti 0,3%, et kajastada võla maksumuse eeldatavat kasvu. Portfelli äritegevuse rahavoogude prognoosid olid madalamad EL-i ja Balti riikide tarbijahinnaindeksi taseme prognooside languse ja suurenenud vakantsuse eelduste tõttu aastatel 2020–2022. Väljumisootlused jäid 2019. aasta hindamistulemustega samaks, kuna puudusid turutehingud COVID-19 eriolukorra ajal. Vara hindamise kokkuvõte avaldatakse fondi veebilehel. Lisateavet antakse poolaastaaruandes.

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi fondivalitseja jätkab COVID-19 pandeemia majandusliku mõju aktiivset jälgimist ja võimalikku mõju fondi tulemustele. Fondil oli 2020. aasta juuni lõpus piisavalt sularaha (7,1 miljonit eurot), et katta oma likviidsusvajadused COVID-19 pandeemia perioodil.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com