Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta juuli lõpu seisuga on 1.3910 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes 2018. aasta juuni lõpu seisuga on +0.72. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ja muutus tuletisinstrumentide (intresside SWAP) reservis.

Lisaks informeerib fondivalitseja muudatusest Fondi finantskalendris, 2018. esimese poolaasta auditeerimata konsolideeritud vahearuanne avaldatakse hiljemalt 35. nädalal. Varasemalt oli aruande avaldamise ajaks planeeritud 33. nädal. Uuendatud finantskalender on kättesaadav Fondi koduleheküljel.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.