26. mail 2020 toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike korraline üldkoosolek. Nagu emitent oma 26.mai 2020 börsiteates teavitas, ei olnud koosolekul esindatud vajalikku arvu hääli ning osakuomanikud ei saanud vastu võtta päevakorras olnud otsust, seetõttu kutsub Northern Horizon Capital AS kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.

Baltic Horizon Fondi osakuomanike uus üldkoosolek toimub 9.juunil 2020.a. algusega kell 15:00 Ida-Euroopa suveaja, s.o Eesti kohaliku aja järgi. Koosolek toimub Northern Horizon Capital AS kontoris asukohaga Tornimäe 2, 24. korrus, 10145 Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerimine algab kell 14:00 Eesti aja järgi.

Baltic Horizon Fondi uus osakuomanike üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 8.3, 8.7, 10.3.1, 10.4 ja 10.11 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1 ja paragrahvi 55 lõikest 9.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv käesoleva teate avaldamise ajal on 113 387 525.

Pidades silmas koroonaviirusest tingitud pandeemiat, Northern Horizon Capital AS soovitab tungivalt osakuomanikel üldkoosolekust füüsiliselt osa mitte võtta. Osakuomanikel on võimalik oma õiguste teostamiseks anda hääletusjuhisega volikiri. Pakume võimalust kaaluda esindajaks määrata fondijuht Tarmo Karotam.

Päevakord

  1. Baltic Horizon Fondi 2019.a auditeeritud majandusaasta aruande ning 2020.a I kvartali vahearuande ülevaade;
  2. Uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmine aastal 2020.

Palume Fondi osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 4.juunil 2020.a. Northern Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele üldkoosoleku ajal.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.mai 2020.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume osakuomanikel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul osalemisest soovist e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 5.juunil 2020.a. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanikele

Palume osakuomanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 5.juunil 2020.a kell 16:00 Eesti aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume osakuomanikel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).

Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile bhfmeeting@nh-cap.com koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi notariaalne või apostilliga kinnitamine (näiteks kohaldub apostilliga kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud volikirjadele).   

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui osakuomanik on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanike kohta kogutud teavet osakuomanike Üldkoosolekule registreerimiseks ja hääletamise nimekirjade ettevalmistamiseks.

Northern Horizon Capital AS-i ettepanekud Üldkoosoleku päevakorrapunkti osas nr. 2

Northern Horizon Capital AS-i ettepanek on, et üldkoosolek otsustab välja lasta 2020. aastal uusi Baltic Horizon Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

  • Uued osakud antakse välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil alates 1.jaanuarist 2020 kuni kuupäevani, mis on 7 kalendripäeva enne märkimisperioodi esimest päeva.
  • Uute osakute väljalaskmisest saadavat tulu kasutatakse kas uute kinnisvarainvesteeringute tegemiseks turul või olemasolevate kinnisvaraobjektide arendamiseks;
  • Uued osakuid antakse välja ühes või mitmes osas 2020.aastal, vastavalt Northern Horizon Capital AS-i otsusele ning uute kinnisvarainvesteeringute omandamisest või olemasolevate arendamisest tulenevale finantseerimisvajadusele;
  • Uusi osakuid võib anda välja vastavalt Northern Horizon Capital AS-i otsusele avaliku pakkumise raames või ka suunatud pakkumisena, s.t. prospekti avaldamata.

Lisa 1:

1. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (eesti keeles)
2. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (inglise keeles)
            
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manused