Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Baltic Horizon Fond (Fond) fondivalitseja korraldab kuni 15,108,000 uue osaku (Pakkumise Osakud) täiendava avaliku pakkumise. Fondi uute osakute arv võib suureneda veel 22,662,000 võrra, s.t. kuni 37,770,000 uue osakuni, kui Fondivalitseja otsustab kasutada suurendamise võimalust (inglise keeles upsizing option). Pakkumisest saadavat tulu plaanitakse kasutada Fondi investeerimisplaanis sisalduvate Baltikumi pealinnades asuvate rahavooge genereerivate ärikinnisvara objektide omandamiseks ja nagu täiendavalt kirjeldatud prospektis.

Fondivalitseja plaanib noteerida Pakkumise Osakud nii Nasdaq Tallinna börsil kui ka Nasdaq Stockholmi börsil. Pakkumine koosneb pakkumisest jaeinvestoritele Eestis, Rootsis, Soomes ja Taanis ja pakkumisest institutsionaalsetele investoritele teatud Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Pakkumise Osakute pakkumise aluseks on Finantsinspektsiooni poolt 8. mail 2017 registreeritud ingliskeelne osakute avaliku pakkumise ja noteerimisprospekt (Prospekt), koos selle eesti, soome, rootsi ja taani keelsete kokkuvõtetega, mis on elektrooniliselt kättesaadavad Fondi koduleheküljel www.baltichorizon.com. Investor võib paluda prospekti ja selle kokkuvõtte saatmist elektrooniliselt tema poolt antud e-posti aadressile, saates e-kirja aadressil estonia@nh-cap.com, samuti prospekti ja selle kokkuvõtte paberkandjal üleandmist Fondivalitseja aadressil Tornimäe 2, 10145, Tallinn, saates selle kohta e-kirja estonia@nh-cap.com.  

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

1. Märkimisperiood, mille jooksul on võimalik Pakkumise Osakuid märkida, algab 9. mail 2017 kell 10:00 ning lõppeb 31. mail kell 16:00 (mõlemad Eesti aja järgi). Kesk-Euroopa järgi on nimetatud kellaajad vastavalt 09:00 ja 15:00.

2. Osakute märkimiseks tuleb võtta ühendust Swedbank AB, LHV Pank AS-i või Catella Bank S.A.-ga ning registreerida osakute ostmiseks ostukorraldus vastavalt Swedbank AB, LHV Pank AS-i või Catella Bank S.A. poolt ettenähtud vormis. Jaeinvestor, kes soovib esitada ostukorralduse Eestis, peaks selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikonto halduriga.

3. Pakkumise hind on 1.3220 EUR osaku kohta, mis on võrdne Fondi osaku puhasväärtusega 30. aprilli 2017.a seisuga. Märkida saab täisarvu osakuid ning iga ostukorralduse miinimumarv on 200 osakut.  

4. Fondil on üks klass osakuid ja Pakkumise Osakud kuuluvad samasse klassi.

5. Investor, kes soovib märkida Pakkumise Osakuid, millega saab kaubelda Nasdaq Tallinna börsil, peavad omama väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberite Keskregistri juures. Investor, kes soovib märkida osakuid, millega on võimalik kaubelda Nasdaq Stockholmi börsil peavad omama väärtpaberikontot (VP-konto) või kontot kontohalduri juures (värdepappersdepå) Rootsi panga või investeerimisühingu juures (üksnes Euroclear Sweden AB poolt hoitavate osakutega saab kaubelda Nasdaq Stockholmi börsil).

Täpsema ülevaate saamiseks Fondist ja pakkumise tingimustest palume tutvuda Prospektiga.

OLULISED KUUPÄEVAD

·        9. mail 2017 algab märkimisperiood;

·        31. mail 2017 märkimisperiood lõpeb;

·        hiljemalt 1. juunil 2017 otsustab Fondivalitseja Pakkumise Osakute jaotamise;

·        eeldatavalt 5. juunil 2017 kantakse osakud investorite või nende nimel tegutseva isiku väärtpaberikontodele iga investori poolt märgitud osakute ostuhinna makse vastu;

·        eeldatavalt 5. juunil 2017 või sellele lähedasel kuupäeval noteeritakse Pakkumise Osakud Nasdaq Tallinna börsil; 

·        eeldatavalt 9. juunil 2017 või sellele lähedasel kuupäeval on Pakkumise Osakute  esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 8. mail 2017 kell 23:32 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.