TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Baltic Horizon Fond (Fond) fondivalitseja korraldab kuni 15,038,000 uue osaku (Pakkumise Osakud) täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise osakute arv võib suureneda 15,038,000 võrra (s.t. kokku kuni 30,076,000 Pakkumise Osakuni), kui Fondivalitseja otsustab kasutada suurendamise võimalust (inglise keeles upsizing option). Pakkumisest saadavat tulu plaanitakse kasutada Fondi investeerimisplaanis sisalduvate Baltikumi pealinnades asuvate rahavooge genereerivate ärikinnisvara objektide omandamiseks.

Fondivalitseja plaanib noteerida Pakkumise Osakud nii Nasdaq Tallinna börsil kui ka Nasdaq Stockholmi börsil. Pakkumine koosneb pakkumisest jaeinvestoritele Eestis, Rootsis, Soomes ja Taanis ja pakkumisest institutsionaalsetele investoritele teatud Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Pakkumise Osakute pakkumise aluseks on Finantsinspektsiooni poolt 30. oktoobril 2017 registreeritud ingliskeelne osakute avaliku pakkumise ja noteerimisprospekt (Prospekt), koos selle eesti, soome, rootsi ja taani keelsete kokkuvõtetega, mis on elektrooniliselt kättesaadavad Fondi koduleheküljel www.baltichorizon.com ning Finantsinspektsiooni koduleheküljel www.fi.ee. Fondi põhiteabe dokument (KIID) eesti, taani, rootsi ja soome keeles on samuti kättesaadav alates hiljemalt 6. novembrist 2017. Investor võib paluda Prospekti, selle kokkuvõtte ja KIID-i saatmist elektrooniliselt tema poolt antud e-posti aadressile, saates e-kirja aadressil estonia@nh-cap.com, samuti prospekti, selle kokkuvõtte ja KIID-i paberkandjal üleandmist Fondivalitseja aadressil Tornimäe 2, 10145, Tallinn, saates selle kohta e-kirja estonia@nh-cap.com

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

1. Märkimisperiood, mille jooksul on võimalik Pakkumise Osakuid märkida, algab 6. novembril 2017 kell 10:00 ning lõppeb 30. novembril kell 16:00 (EET) (vastavalt 09:00 ja 15:00 CET).

2. Osakute märkimiseks tuleb võtta ühendust, LHV Pank AS-i, Catella Bank S.A. või Prudentus Capital Oy-ga ning registreerida osakute ostmiseks ostukorraldus vastavalt müügipartneri või korraldaja poolt ettenähtud vormis. Jaeinvestor, kes soovib esitada ostukorralduse Eestis, peaks selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikonto halduriga.

3. Pakkumise hind Pakkumise Osaku kohta (Pakkumise Hind) on võrdne Fondi osakute puhasväärtusega seisuga 31. oktoober 2017. Pakkumise hind avaldatakse börsiteate ja Fondi ülaltoodud veebilehe vahendusel hiljemalt 15. novembril 2017. Pakkumise hind pakkumise Osaku kohta ei ületa 1,35 eurot. Märkida saab täisarvu osakuid ning iga ostukorralduse miinimumarv on 1,000 osakut. 

4. Fondil on üks klass osakuid ja Pakkumise Osakud kuuluvad samasse klassi.

5. Investor, kes soovib märkida Pakkumise Osakuid, mis võetakse esmalt kauplemisele Nasdaq Tallinna börsil, peavad omama väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberite Keskregistri juures. Investor, kes soovib märkida osakuid, mis võetakse esmalt kauplemisele Nasdaq Stockholmi börsil peavad omama väärtpaberikontot (VP-konto) või kontot kontohalduri juures (värdepappersdepå) Rootsi panga või investeerimisühingu juures (üksnes Euroclear Sweden AB poolt hoitavate osakutega saab kaubelda Nasdaq Stockholmi börsil).

Käesolev teade ei ole prospekt. Täpsema ülevaate saamiseks Fondist ja pakkumise tingimustest palume tutvuda Prospektiga.

OLULISED KUUPÄEVAD

·        6. novembril 2017 algab märkimisperiood;

·        30. novembril 2017 märkimisperiood lõpeb;

·        hiljemalt 1. detsembril 2017 otsustab Fondivalitseja Pakkumise Osakute jaotamise;

·        eeldatavalt 7. detsembril 2017 kantakse osakud investorite või nende nimel tegutseva isiku väärtpaberikontodele iga investori poolt märgitud osakute ostuhinna makse vastu;

·        eeldatavalt 7. detsembril 2017 või sellele lähedasel kuupäeval noteeritakse Pakkumise Osakud Nasdaq Tallinna börsil; 

·        eeldatavalt 12. detsembril 2017 või sellele lähedasel kuupäeval on Pakkumise Osakute  esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Pakkumise Osakuid kutsutakse omandama ainult prospekti vahendusel ja see on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on adresseeritud. Prospektis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja Fondi finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Seega peaksid investorid Fondi osakuid märkima tuginedes prospektis sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes. Pakkumist ei toimu jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. 

Käesolev teade ei ole väärtpaberite pakkumine Ameerika Ühendriikides. Väärtpabereid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seadusele (sh hilisemad muudatused; „Väärtpaberiseadus“) või muude Ameerika Ühendriikide osariikide õigusaktide alusel ja väärtpabereid ei või pakkuda ega müüa, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide isikutele või nende kasuks või arvel, välja arvatud vastavalt vastavale erandi kohaldumisel või tehingu käigus, millele ei kohaldu Väärtpaberiseaduse registreerimisnõuded.

Käesolev teade ei ole väärtpaberite avalikkusele pakkumine Ühendkuningriigis. Väärtpaberite pakkumiseks ei registreerita Ühendkuningriigis prospekti. Seetõttu on käesolev teade suunatud üksnes (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, (ii) isikutele, kes omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse (finantsturundamine) korraldus 2005 („Korraldus“) artikli 19(5) tähenduses; (iii) high net worth isikutele Korralduse artikkel 49(2) tähenduses; (iv) muudele isikutele, kellele võib käesoleva teate kooskõlas õigusaktidega edastada õigusega (kõik need isikud koos nimetatud kui „õigustatud isikud“). Lisaks, käesolev teade on igal juhul suunatud üksnes neile, kes on „kutselised investorid“ prospektidirektiivi (2003/71/EC, sh hilisemad muudatused) tähenduses. Üksnes õigustatud isikutele võimaldatakse ligipääsu ja võimaldatakse tegeleda investeerimistegevusega, millega käesolev teade seondub. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohi käesolevale teatele või selle sisule tugineda.