2017. aasta 9-kuu tulemusena oli Baltic Horizon Fondi (Fond) puhas renditulu 7,8 miljonit eurot (2016. aasta 9-kuuga 4,8 miljonit eurot). Fond teenis III kvartalis 2,6 miljonit eurot puhast renditulu (2016. aasta III kvartal: 1,9 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis tehti pärast täiendava kapitali kaasamist 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses.

Fond teenis III kvartalis 1 675 tuhat eurot puhaskasumit (2016. aasta III kvartal: 3 708 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil mõjutasid Fondi tulemusi erakorralised kinnisvarainvesteeringute hindamised, mis avaldasid märkimisväärset mõju Fondi kvartali puhaskasumile. 2017. aasta III kvartalis ei teostatud uusi kinnisvarainvesteeringute hindamisi, sest kinnisvarainvesteeringuid hinnatakse alates 2017. aastast ainult juunis ja detsembris.

2017. aasta III kvartali lõpu seisuga oli Fondi vara brutoväärtus 169,7 miljonit eurot (2017 II kvartal: 170,9 miljonit eurot). Fondi vara brutoväärtuse kerge langus oli tingitud aktiivsest kapitali juhtimisest III kvartali jooksul. 2017. aasta III kvartalis refinantseeris Fond Europa ostukeskuse pangalaenu, makstes tagasi 2,1 miljonit eurot. Fond tegi samas kvartalis ka rahalise väljamakse oma osakuomanikele summas 1,2 miljonit eurot.

2017 III kvartali lõpuks on Fondi vara puhasväärtus võrreldes 2017. aasta II kvartali lõpuga suurenenud 86,2 miljonilt eurolt 86,7 miljoni euroni.

Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodes III kv 2017 III kv 2016 Muutus (%)
       
Renditulu 2 955 2 058 43,6%
Teenustasutulu 820 617 32,9%
Renditegevuse kulud -1 137 -747 52,2%
Puhas renditulu 2 638 1 928 36,8%
       
Avalike pakkumistega seotud kulud -61 -125 -51,2%
Halduskulud -474 -357 32,8%
Muud äritulud ja –kulud 64 17 >100,0%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid/kahjumid 2 802 >-100,0%
Ärikasum 2 167 4 265 -49,2%
       
Finantstulud 2 3 -33,3%
Finantskulud -348 -307 13,4%
Finantstulud ja -kulud kokku -346 -304 13,8%
       
Maksueelne kasum 1 821 3 961 -54,0%
Tulumaksukulu -146 -253 -42,3%
Perioodi kasum 1 675 3 708 -54,8%

 

Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 60 006 856 39 163 520 53,2%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,09 -66,7%

 

Tuhandetes eurodes 30.09.2017 31.12.2016 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 157 822 141 740 11,3%
Vara brutoväärtus 169 738 154 938 9,6%
       
Intressikandvad laenud 72 569 69 172 4,9%
Kohustused kokku 83 085 78 129 6,3%
       
Vara puhasväärtus 86 653 76 809 12,8%

 

Ringluses olevate osakute arv 64 655 870 57 264 743 12,9%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3402 1,3413 -0,1%
Laenu tagatuse suhtarv 46,0% 48,8%  
Keskmine sisemine intressimäär 1,7% 1,8%  

 

KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 30. SEPTEMBER 2017 SEISUGA

2017. aasta III kvartalis suurenes Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täituvus, 2017. aasta II kvartalis oli see näitaja 95,4% ja 2017. aasta III kvartalis 97,5%. Kui võtta arvesse kõiki rendigarantiisid, siis kujuneb sisemiseks täituvuse määraks 98,0% (2017. aasta II kvartal: 98,1%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus III kvartalis oli 7,2% (2017. aasta II kvartal: 7,2%). Kogu portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,9%.

Kinnisvara-investeering Linn Riik Turuväärtus
tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus Esmane puhas-tootlus Täituvuse määr
III kv 2017
Duetto I Vilnius Leedu 14 890 8 327 7,2% 7,1% 100%*
Pirita ostukeskus Tallinn Eesti 11 590 5 436 7,5% 7,8% 100%*
Upmalas Biroji bürookompleks Riia Läti 24 052 10 419 7,1% 7,0% 99,8%
G4S-i peahoone Tallinn Eesti 16 080 8 363 7,5% 7,2% 100,0%
Europa ostukeskus Vilnius Leedu 38 800 16 856 6,0% 5,7% 94,2%
Domus Pro ostukeskus Vilnius Leedu 17 180 11 247 7,7% 6,8% 98,2%
CC Plaza Tallinn Eesti 13 180 8 664 8,3% 7,5% 100,0%
SKY supermarket Riia Läti 5 582 3 263 8,4% 7,2% 98,2%
Lincona Tallinn Eesti 15 920 10 859 7,4% 7,1% 96,6%
Portfell kokku     157 274 83 621 7,2% 6,9% 98,0%  
                         

*Sisemine täituvuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

 

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.07.2017-30.09.2017 01.07.2016-30.09.2016 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016
         
Renditulu 2 955 2 058 8 622 5 334
Teenustasutulu 820 617 2 663 1 810
Renditegevuse kulud -1 137 -747 -3 439 -2 301
Puhas renditulu 2 638 1 928 7 846 4 843
         
Halduskulud -535 -482 -1 935 -1 462
Muud äritulud ja -kulud 64 17 77 95
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasumid 2 802 339 2 361
Ärikasum 2 167 4 265 6 327 5 837
         
Finantstulud 2 3 45 11
Finantskulud -348 -307 -1 123 -840
Finantstulud ja -kulud kokku -346 -304 -1 078 -829
         
Maksueelne kasum 1 821 3 961 5 249 5 008
Tulumaksukulu -146 -253 -1 082 -428
Perioodi kasum 1 675 3 708 4 167 4 580
         
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum -94 -36 126 -65
Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära vahetuslepingu lõpetamine 57
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 8 -7 -32 -1
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum -86 -43 151 -66
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 1 589 3 665 4 318 4 514
         
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,09 0,07 0,12

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.09.2017 31.12.2016
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 157 822 141 740
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 5 725 1 580
Tuletisinstrumendid 9
Muu põhivara 72 288
Põhivara kokku 163 628 143 608
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 569 1 269
Ettemaksed 135 178
Raha ja raha ekvivalendid 4 406 9 883
Käibevara kokku 6 110 11 330
Varad kokku 169 738 154 938
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 75 597 66 224
Omaosakud -8
Rahavoogude riskimaandamise reserv -143 -294
Jaotamata kasum 11 199 10 887
Omakapital kokku 86 653 76 809
     
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 63 601 58 981
Edasilükkunud tulumaksukohustused 5 513 4 383
Tuletisinstrumendid 172 345
Muud pikaajalised kohustused 891 935
Pikaajalised kohustused kokku 70 177 64 644
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 8 968 10 191
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 496 2 876
Tulumaksukohustus 29 46
Muud lühiajalised kohustused 415 372
Lühiajalised kohustused kokku 12 908 13 485
Kohustused kokku 83 085 78 129
Omakapital ja kohustused kokku 169 738 154 938

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 22. novembril 2017 kell 7:15 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.