Northern Horizon Capital AS juhatus kinnitas Baltic Horizon Fundi (Fond) auditeeritud 2017. majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole, võrreldes 15. veebruaril 2018 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.

Fondi vara brutoväärtus 2017. aasta lõpus kasvas 2016. aasta lõpuga võrreldes 154,9 miljonilt eurolt 215,8 miljoni euroni. Vara brutoväärtus kasvas peamiselt tänu aasta jooksul omandatud uutele kinnisvarainvesteeringutele ja novembris toimunud järjekordse osakute avaliku pakkumise tulemusena kasvanud rahalistele vahenditele. Fond viis 13. veebruaril 2018 lõpule Postimaja ostukeskuse omandamise ja on seega investeerinud suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2017. aasta novembris kaasati.

2017. aastal kasvas Fondi vara puhasväärtus 2016. aasta lõpuga võrreldes 76,8 miljonilt eurolt 107 miljoni euroni. Kasv tulenes uuest kaasatud kapitalist ja Kontserni 2017. aasta tegevustulemustest. Fond kaasas juunis ja novembris toimunud avalikul pakkumisel 25,6 miljonit eurot netokapitali ja teenis 9,4 miljonit eurot puhaskasumit. Fond tegi ka investoritele rahalise väljamakse summas 5,1 miljonit eurot.

2017. aastal kasvas Kontserni puhaskasum 2016. aastaga võrreldes 5,8 miljonilt eurolt 9,4 miljoni euroni. Aasta vältel kajastas Kontsern õiglase väärtuse muutustest teenitud kasumi summas 3,7 miljonit eurot (2016: 2,7 miljonit eurot).

2017. aastal kajastas Kontsern puhast renditulu summas 10,8 miljonit eurot (2016: 7,2 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2016. aasta lõpus ja 2017. aastal.

 

Aasta peamised näitajad

 

Tuhandetes eurodes 2017 2016 Muutus (%)
       
Renditulu 11 839 7 874 50,4%
Teenustasutulu 3 692 2 594 42,3%
Renditegevuse kulud -4 763 -3 315 43,7%
Puhas renditulu 10 768 7 153 50,5%
       
Avalike pakkumistega seotud kulud -637 -938 -32,1%
Halduskulud -2 137 -1 252 70,7%
Muud äritulud ja -kulud 14 97 -85,6%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid 3 676 2 737 34,3%
Ärikasum 11 684 7 797 49,9%
       
Finantstulud 47 14 235,7%
Finantskulud -1 528 -1 253 21,9%
Finantstulud ja -kulud kokku -1 481 -1 239 19,5%
       
Maksueelne kasum 10 203 6 558 55,6%
Tulumaksukulu -759 -798 -4,9%
Perioodi kasum 9 444 5 760 64,0%

 

Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 62 270 694 47 350 881 31,5%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,15 0,12 25,0%

  

Tuhandetes eurodes 31.12.2017 31.12.2016 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 189 317 141 740 33,6%
Vara brutoväärtus 215 785 154 938 39,3%
       
Intressikandvad laenud 98 087 69 172 41,8%
Kohustused kokku 108 809 78 129 39,3%
       
Vara puhasväärtus 106 976 76 809 39,3%

  

Ringluses olevate osakute arv 77 440 638 57 264 743 35,2%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3814 1,3413 3,0%
Laenu tagatuse suhtarv 51,8% 48,8%  
Keskmine sisemine intressimäär 1,7% 1,8%  

 

KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 31. DETSEMBER 2017 SEISUGA

2017. aastal oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 96,6% (2016: 97,1%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,8% (2016: 97,1%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2017. aastal 7,2% (2016: 7,2%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,8% (2016: 6,8%). 

   

Kinnisvara-investeering Linn Riik Turuväärtus1
tuhandetes eurodes
Renditav netopind 2017. aasta otsene tootlus 2017. aasta esmane puhastootlus 2017. aasta täitumuse määr
Duetto I Vilnius Leedu 16 210 8 327 6,5% 6,4% 100,0%2
Pirita ostukeskus Tallinn Eesti 11 630 5 436 7,5% 7,6% 100,0%2
Upmalas Biroji bürookompleks Riia Läti 24 269 10 419 7,2% 6,7% 99,8%
G4S-i peahoone Tallinn Eesti 16 570 8 363 7,4% 7,0% 100,0%
Europa ostukeskus Vilnius Leedu 39 600 16 856 6,5% 6,5% 95,5%
Domus Pro ostukeskus Vilnius Leedu 17 280 11 247 7,8% 6,9% 98,0%
Domus Pro ärikeskus Vilnius Leedu 7 150 4 759 3,9%3 2,8% 73,4%
CC Plaza Tallinn Eesti 13 240 8 664 8,2% 7,5% 100,0%
SKY supermarket Riia Läti 5 448 3 263 8,6% 7,5% 99,3%
Lincona Tallinn Eesti 16 050 10 859 7,7% 7,4% 94,1%
Vainodes I Riia Läti 21 870 8 052 4,3%4 4,2% 100,0%
Portfell kokku     189 317 96 245 7,2% 6,8% 97,2%

 

  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2017 teostatud hindamisel.
  2. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
  3. Domus Pro III järk avati oktoobris, kuid see ei olnud 2017. aasta IV kvartalis täielikult välja renditud. Ootuste kohaselt õnnestub see täielikult välja rentida 2018. aasta I kvartali lõpuks. Arenduse eeldatav tootlus ja kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus (aastapõhine) on 7,9%.
  4. Vainodes I omandamine viidi lõpule 12. detsembril 2017. Kinnisvara otsene tootlus (aastapõhine) on 7,0%.  

 

  KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

 

Tuhandetes eurodes 2017 2016
     
Renditulu 11 839 7 874
Teenustasutulu 3 692 2 594
Renditegevuse kulud -4 763 -3 315
Puhas renditulu 10 768 7 153
     
Halduskulud -2 774 -2 190
Muud äritulud ja -kulud 14 97
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid 3 676 2 737
Ärikasum 11 684 7 797
     
Finantstulud 47 14
Finantskulud -1 528 -1 253
Finantstulud ja -kulud kokku -1 481 -1 239
     
Maksueelne kasum 10 203 6 558
Tulumaksukulu -759 -798
Perioodi kasum 9 444 5 760
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 273 -113
Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära vahetuslepingu lõpetamine 57
Intressi ülemmäära (CAP) seadmise kulu -43
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks -49 18
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum 238 -95
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 9 682 5 665
     
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,15 0,12

   

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

  

Tuhandetes eurodes 31.12.2017 31.12.2016
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 189 317 141 740
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 1 580
Tuletisinstrumendid 89
Muu põhivara 146 288
Põhivara kokku 189 552 143 608
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 568 1 269
Ettemaksed 108 178
Raha ja raha ekvivalendid 24 557 9 883
Käibevara kokku 26 233 11 330
Varad kokku 215 785 154 938
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 91 848 66 224
Omaosakud -8
Rahavoogude riskimaandamise reserv -56 -294
Jaotamata kasum 15 184 10 887
Omakapital kokku 106 976 76 809
     
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 96 497 58 981
Edasilükkunud tulumaksukohustused 5 206 4 383
Tuletisinstrumendid 88 345
Muud pikaajalised kohustused 859 935
Pikaajalised kohustused kokku 102 650 64 644
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 1 590 10 191
Võlad tarnijatele ja muud võlad 4 202 2 876
Tulumaksukohustus 14 46
Tuletisinstrumendid 15
Muud lühiajalised kohustused 338 372
Lühiajalised kohustused kokku 6 159 13 485
Kohustused kokku 108 809 78 129
Omakapital ja kohustused kokku 215 785 154 938

  

  

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

 

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 16. märtsil 2018 kell 18:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.