Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 30. juunil 2017 170,9 miljonit eurot (31. märtsil 2017: 169,0 miljonit eurot). Teises kvartalis refinantseeris Fond edukalt Domus Pro kinnisvaraga seotud laenu, makstes olemasoleva laenu täies ulatuses tagasi. Fond kasutas laenu tagasimaksmiseks omavahendeid ja sai uue laenu, mis võetakse kasutusse siis, kui seda läheb vaja uute kinnisvarainvesteeringute omandamiseks.

Fondi vara puhasväärtus seisuga 30. juuni 2017 oli 86,2 miljonit eurot (31. märtsil 2017: 76,8 miljonit eurot). Puhasväärtuse tõus tulenes peamiselt II kvartalis kaasatud täiendavast kapitalist ja Fondi tulemustest. 

2017. aasta II kvartalis teenis Fond 1 542 tuhat eurot puhaskasumit (2016. aasta II kvartalis: 8 tuhat eurot). Puhaskasumit toetasid ümberhindluse kasum ja kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu. Teisalt avaldasid puhaskasumile negatiivset mõju täiendava avaliku pakkumisega seotud kulud. 2017. aasta II kvartalis kajastas ettevõte ühekordseid täiendava avaliku pakkumisega seotud kulusid summas 171 tuhat eurot (2017. aasta I poolaastal: 373 tuhat eurot).

Kontserni 2017. aasta II kvartali puhas renditulu moodustas 2,7 miljonit eurot, kujunedes kõrgemaks kui 2016. aasta II kvartalis, mil Kontserni puhas renditulu moodustas 1,5 miljonit eurot. Puhta renditulu kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tulenes eelkõige uutelt kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulust.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.04.2017-30.06.2017 01.04.2016-30.06.2016 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016
         
Renditulu 2 940 1 657 5 667 3 276
Teenustasutulu 919 572 1 843 1 193
Renditegevuse kulud -1 177 -751 -2 302 -1 554
Puhas renditulu 2 682 1 478 5 208 2 915
         
Halduskulud -670 -798 -1 400 -980
Muud äritulud ja -kulud 78 13 78
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasumid/kahjumid 382 -441 382 -441
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kahjumid -43 -43
Ärikasum 2 351 317 4 160 1 572
         
Finantstulud 2 4 43 8
Finantskulud -443 -253 -775 -533
Finantstulud ja -kulud kokku -441 -249 -732 -525
         
Maksueelne kasum 1 910 68 3 428 1 047
Tulumaksukulu -368 -60 -936 -175
Perioodi kasum 1 542 8 2 492 872
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 82 8 220 -29
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine 57 57
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks -23 -1 -40 6
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum 116 7 237 -23
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku  1 658 15 2 729 849

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.06.2017 31.12.2016
     
Põhivara     
Kinnisvarainvesteeringud 157 274 141 740
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 3 390 1 580
Tuletisinstrumendid 6
Muu põhivara 77 288
Põhivara kokku 160 747 143 608
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 282 1 269
Ettemaksed 210 178
Raha ja raha ekvivalendid 8 628 9 883
Käibevara kokku 10 120 11 330
Varad kokku 170 867 154 938
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 75 597 66 224
Omaosakud -8
Rahavoogude riskimaandamise reserv -57 -294
Jaotamata kasum  10 688 10 887
Omakapital kokku 86 228 76 809
     
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 65 932 58 981
Edasilükkunud tulumaksukohustused 5 380 4 383
Tuletisinstrumendid 74 345
Muud pikaajalised kohustused 849 935
Pikaajalised kohustused kokku 72 235 64 644
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 9 004 10 191
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 039 2 876
Tulumaksukohustus 24 46
Muud lühiajalised kohustused 337 372
Lühiajalised kohustused kokku 12 404 13 485
Kohustused kokku 84 639 78 129
Omakapital ja kohustused kokku 170 867 154 938


Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 3. augustil 2017 kell 20:15 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.