Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)

Seisuga 30. september 2018 oli vara brutoväärtus 248,6 miljonit eurot – pisut kõrgem kui eelmise kvartali lõpus (seisuga 30. juuni 2018: 248,5 miljonit eurot). 2018. aasta III kvartalis viis Kontsern lõpule LNK Centre ostu. Kuna omandatud kinnisvarainvesteering ei ole laenuga koormatud, ei mõjutanud tehing vara brutoväärtust.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)

2018. aasta III kvartalis Fondi vara puhasväärtus ei muutunud ning jäi tasemele 109,3 miljonit eurot. Omakapitalile avaldasid positiivset mõju Fondi III kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,0 miljonit eurot (0,025 eurot osaku kohta) ja omaosakute tagasiost.

Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum

Fond teenis 2018. aasta III kvartalis 3,8 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta III kvartal: 2,6 miljonit eurot). Fondi puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot (2017. aasta III kvartal: 1,7 miljonit eurot). Puhta renditulu ja puhaskasumi kasvule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone).

Rahaline väljamakse (dividend)

Fond deklareeris osakuomanikele III kvartali 2018 tulemustest rahalise väljamakse summas 2,058 miljonit eurot, mis on 0,026 eurot osaku kohta (II kvartalis 2018 1,979 miljonit eurot või 0,025 eurot osaku kohta). III kvartalis 2018 kasvas Fondi Genereeritud Neto Rahavoog (GNR) 2,070 miljoni euroni, mis teeb 0,026 eurot osaku kohta (II kvartalis 2018 2,267 miljonit eurot või 0,029 eurot osaku kohta).

Tabel 1: Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodes III kv 2018 III kv 2017 Muutus (%)
       
Puhas renditulu 3 840 2 638 45,6%
Ärikasum 3 095 2 167 42,8%
Finantstulud ja -kulud -774 -346 123,7%
Maksueelne kasum 2 321 1 821 27,5%
Perioodi puhaskasum 2 195 1 675 31,0%
       
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 79 064 293* 60 006 856 31,8%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,03 -%

Tuhandetes eurodes 30.09.2018 31.12.2017 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 243 497 189 317 28,6%
Vara brutoväärtus 248 586 215 785 15,2%
       
Intressikandvad laenukohustised 129 896 98 087 32,4%
Kohustised kokku 139 241 108 809 28,0%
       
Vara puhasväärtus 109 345 106 976 2,2%
Ringluses olevate osakute arv 78 878 692* 77 440 638 1,9%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3862 1,3814 0,35%
Laenu tagatuse suhtarv 53,3% 51,8%  
Keskmine sisemine intressimäär 2,3% 1,7%  

* Esitatud osakute arv ei sisalda 278 402 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2018

Kinnisvara-investeering Linn Riik Raamatupidamis-väärtus1
tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
III kv 2018
Duetto I Vilnius Leedu 16 240 8 327 7,7% 7,1% 100,0%4
Pirita ostukeskus Tallinn Eesti 10 950 5 400 7,4% 8,2% 100,0%4
Upmalas Biroji bürookompleks Riia Läti 24 660 10 600 7,3% 7,0% 99,8%
G4S-i peahoone Tallinn Eesti 16 900 8 363 7,7% 7,1% 100,0%
Europa ostukeskus Vilnius Leedu 40 401 16 900 6,5% 6,0% 93,3%
Domus Pro ostukeskus Vilnius Leedu 17 350 11 247 7,4% 6,6% 98,4%
Domus Pro ärikeskus Vilnius Leedu 7 306 4 759 8,2% 7,2% 97,9%
Domus Pro maa Vilnius Leedu 1 670
CC Plaza Tallinn Eesti 13 190 8 664 8,4% 7,6% 100,0%
Sky supermarket Riia Läti 5 362 3 263 8,0% 7,4% 99,2%
Lincona Tallinn Eesti 16 810 10 859 7,6% 7,2% 93,8%
Vainodes I Riia Läti 21 610 8 052 7,0% 6,9% 100,0%
Postimaja Tallinn Eesti 33 980 9 141 4,8% 4,9% 96,0%
LNK Centre Riia Läti 17 068 7 455 6,6% Ei ole asjakohane 100,0%
Portfell kokku     243 497 113 030 6,9% 6,6% 97,8%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2018 teostatud hindamisel. LNK Centre esitatud väärtus põhineb soetusmaksumusel.
  2. Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
  3. Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.07.2018-30.09.2018 01.07.2017-30.09.2017

(korrigeeritud)*

01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017

(korrigeeritud)*

 
           
Renditulu 4 012 2 955 11 576 8 622  
Teenustasutulu 619 425 1 812 1 165  
Renditegevuse kulud -791 -742 -2 513 -1 941  
Puhas renditulu 3 840 2 638 10 875 7 846  
           
Halduskulud -748 -535 -2 009 -1 935  
Muud äritulud ja -kulud 3 64 48 77  
Kinnisvarainvesteeringute ümber-hindluse kasumid ja kahjumid 480 339  
Ärikasum 3 095 2 167 9 394 6 327  
           
Finantstulud 2 2 6 45  
Finantskulud -776 -348 -1 981 -1 123  
Finantstulud ja -kulud kokku -774 -346 -1 975 -1 078  
           
Maksueelne kasum 2 321 1 821 7 419 5 249  
Tulumaksukulu -126 -146 -964 -1 082  
Perioodi kasum 2 195 1 675 6 455 4 167  
           
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum  
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 205 -94 -425 126  
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine 57  
Intressi ülemmäära seadmise kulud -33  
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks -37 8 42 -32  
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum 168 -86 -416 151  
           
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 2 363 1 589 6 039 4 318  
           
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,03  0,08 0,07  
                     

*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.09.2018 31.12.2017
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 243 497 189 317
Tuletisinstrumendid 39 89
Muu põhivara 138 146
Põhivara kokku 243 674 189 552
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 056 1 568
Ettemaksed 246 108
Raha ja raha ekvivalendid 2 610 24 557
Käibevara kokku 4 912 26 233
Varad kokku 248 586 215 785
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 94 198 91 848
Omaosakud -362
Rahavoogude riskimaandamise reserv -472 -56
Jaotamata kasum 15 981 15 184
Omakapital kokku 109 345 106 976
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 129 790 96 497
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 641 5 206
Tuletisinstrumendid 512 88
Muud pikaajalised kohustised 966 859
Pikaajalised kohustised kokku 136 909 102 650
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 106 1 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad 1 935 4 202
Tulumaksukohustis 14
Tuletisinstrumendid 15
Muud lühiajalised kohustised 291 338
Lühiajalised kohustised kokku 2 332 6 159
Kohustised kokku 139 241 108 809
Omakapital ja kohustised kokku 248 586 215 785

Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 09. novembril 2018 kell 17:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused