Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Seisuga 31. detsember 2018 oli vara brutoväärtus 260,9 miljonit eurot (seisuga 30. september 2018: 248,6 miljonit eurot). 2018. aasta IV kvartalis viis Kontsern lõpule täiendavate 5-aastaste tagamata võlakirjade märkimise mahus 10 miljonit eurot.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2018. aasta IV kvartalis kasvas Fondi vara puhasväärtus 109,3 miljonilt eurolt 109,8 miljoni euroni. Omakapitalile avaldasid positiivset mõju Fondi IV kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,04 miljonit eurot (0,026 eurot osaku kohta) ja omaosakute tagasiost.

Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum
Fond teenis 2018. aasta IV kvartalis 3,9 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta IV kvartal: 2,9 miljonit eurot). Fondi puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot (2017. aasta IV kvartal: 5,3 miljonit eurot). Puhta renditulu kasvule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone). 2018. aasta IV kvartalis kajastas Fond õiglase väärtuse muutusest tulenevat kasumit summas 1,5 miljonit eurot, ent 2017. aasta IV kvartalis summas 3,3 miljonit eurot.

Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodes IV kv 2018 IV kv 2017 Muutus (%)
       
Puhas renditulu 3 929 2 922 34,5%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum 1 534 3 337 -54,0%
Ärikasum 4 685 5 357 -12,5%
Finantstulud ja -kulud -806 -403 100%
Maksueelne kasum 3 879 4 954 -21,7%
Perioodi puhaskasum 3 535 5 277 -33,0%
       
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 78 637 645* 69 011 121 13,9%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,04 0,08 -50%

Tuhandetes eurodes 31.12.2018 31.12.2017 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 245 160 189 317 29,5%
Vara brutoväärtus 260 878 215 785 20,9%
       
Intressikandvad laenukohustised 140 507 98 087 43,2%
Kohustised kokku 151 073 108 809 38,8%
       
Vara puhasväärtus 109 805 106 976 2,6%
Ringluses olevate osakute arv 78 496 831* 77 440 638 1,4%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3988 1,3814 1,3%
Laenu tagatuse suhtarv 57,3% 51,8%  
Keskmine sisemine intressimäär 2,4% 1,7%  

*Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2018

Kinnisvara-investeering Linn Riik Raamatupidamis-väärtus1
tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
IV kv 2018
Duetto I Vilnius Leedu 16 320 8 498 6,7% 6,1% 100,0%4
Pirita ostukeskus Tallinn Eesti 10 020 5 427 7,4% 9,0% 100,0%4
Upmalas Biroji bürookompleks Riia Läti 25 730 10 458 7,3% 6,7% 100,0%
G4S-i peahoone Tallinn Eesti 17 240 9 179 7,7% 6,9% 100,0%
Europa ostukeskus Vilnius Leedu 41 100 16 856 6,3% 5,7% 95,6%
Domus Pro ostukeskus Vilnius Leedu 17 460 11 247 7,2% 6,5% 98,4%
Domus Pro ärikeskus Vilnius Leedu 7 460 4 831 8,2% 7,1% 98,4%
Meraki Vilnius Leedu 1 670 – 
Sky supermarket Riia Läti 5 390 3 254 8,1% 7,5% 99,4%
Lincona Tallinn Eesti 17 170 10 870 8,1% 7,4% 98,5%
Vainodes I Riia Läti 21 230 8 052 6,8% 6,8% 100,0%
Postimaja ja CC Plaza kompleks Tallinn Eesti 46 920 17 809 5,9% 5,8% 97,9%
LNK Centre Riia Läti 17 450 7 453 6,3% 6,3% 100,0%
Portfell kokku     245 160 113 934 6,8% 6,5% 98,6%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
  2. Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
  3. Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.10.2018-31.12.2018 01.10.2017-31.12.2017
(korrigeeritud)*
01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
(korrigeeritud)*
 
           
Renditulu 4 284 3 217 15 860 11 839  
Teenustasutulu 948 756 2 760 1 921  
Renditegevuse kulud -1 303 -1 051 -3 816 -2 992  
Puhas renditulu 3 929 2 922 14 804 10 768  
       
Halduskulud -804 -839 -2 813 -2 774  
Muud äritulud ja -kulud 26 -63 74 14  
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum 1 534 3 337 2 014 3 676  
Ärikasum 4 685 5 357 14 079 11 684  
           
Finantstulud 2 2 8 47  
Finantskulud -808 -405 -2 789 -1 528  
Finantstulud ja -kulud kokku -806 -403 -2 781 -1 481  
           
Maksueelne kasum 3 879 4 954 11 298 10 203  
Tulumaksukulu -344 323 -1 308 -759  
Perioodi kasum 3 535 5 277 9 990 9 444  
       
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum -588 147 -1 013 273  
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine 57  
Intressi ülemmäära seadmise kulud -43 -33 -43  
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 55 -17 97 -49  
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum -533 87 -949 238  
           
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 3 002 5 364 9 041 9 682  
           
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,04 0,08  0,13 0,15  

*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 (lisa 4) tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2018 31.12.2017
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 245 160 189 317
Tuletisinstrumendid 9 89
Muu põhivara 596 146
Põhivara kokku 245 765 189 552
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 734 1 568
Ettemaksed 154 108
Raha ja raha ekvivalendid 12 225 24 557
Käibevara kokku 15 113 26 233
Varad kokku 260 878 215 785
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 93 673 91 848
Omaosakud -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 005 -56
Jaotamata kasum 17 472 15 184
Omakapital kokku 109 805 106 976
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 140 401 96 497
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 844 5 206
Tuletisinstrumendid 1 069 88
Muud pikaajalised kohustised 905 859
Pikaajalised kohustised kokku 148 219 102 650
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 106 1 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 397 4 202
Tulumaksukohustis 14
Tuletisinstrumendid 15
Muud lühiajalised kohustised 351 338
Lühiajalised kohustised kokku 2 854 6 159
Kohustised kokku 151 073 108 809
Omakapital ja kohustised kokku 260 878 215 785

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.02.2019 kell 14:23 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused