Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta III kvartalis suurenes veidi Fondi vara brutoväärtus: 344,9 miljonilt eurolt (2019. aasta II kvartali lõpu näitaja) 345,3 miljoni euroni. Kasvu peamisteks allikateks olid kinnisvarainvesteeringute raamatupidamisväärtuse tõus, mis tulenes tehtud investeeringutest, ja rahasaldo suurenemine, mis tulenes hiljuti omandatud Galerija Centrsi ostukeskuse positiivsest mõjust Fondi III kvartali rahavoole. 

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta III kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 131,1 miljonilt eurolt (2019. aasta II kvartali lõpu näitaja) 135,2 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi III kvartali majandustulemused ja 2019. aasta juulis suunatud pakkumise käigus kaasatud kapital summas 4 miljonit eurot (netosumma). Seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,6 miljonit eurot (0,026 eurot osaku kohta) ja negatiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis.

Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta III kvartali puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot (2018. aasta III kvartal: 2,2 miljonit eurot). Fond teenis 2019. aasta III kvartalis 5,4 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta III kvartal: 3,8 miljonit eurot). Puhtale renditulule ja puhaskasumile avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2019. aastal (Duetto II büroohoone ning Galerija Centrsi ostukeskus).

Rahaline väljamakse (dividend)
Fond deklareeris 18. oktoobril 2019 osakuomanikele III kvartali 2019 tulemustest rahalise väljamakse kogusummas 3,06 miljonit eurot ehk 0,027 eurot osaku kohta (II kvartalis 2019 2,62 miljonit eurot või 0,026 eurot osaku kohta).

Perioodi peamised näitajad

Tuhandetes eurodes III kv 2019 III kv 2018 Muutus (%)
       
Puhas renditulu 5 412 3 840 40,9%
Ärikasum 4 550 3 095 47,0%
Finantstulud ja -kulud (netosumma) -1 339 -774 73,0%
Maksueelne kasum 3 211 2 321 38,3%
Perioodi puhaskasum 3 059 2 195 39,4%
       
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 100 461 178 79 064 2931 27,1%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,03

Tuhandetes eurodes 30.09.2019 31.12.2018 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 336 488 245 160 37,3%
Vara brutoväärtus 345 327 260 878 32,4%
       
Intressikandvad laenukohustised 196 947 140 507 40,2%
Kohustised kokku 210 098 151 073 39,1%
       
Vara puhasväärtus 135 229 109 805 23,2%
Ringluses olevate osakute arv 100 915 202 78 496 8312 28,6%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3400 1,3988 -4,2%
Laenu tagatuse suhtarv 58,5% 57,3% – 
Keskmine sisemine intressimäär 2,6% 2,4% – 
  1. Esitatud osakute arv ei sisalda 278 402 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2018. aasta oktoobris tühistas.
  2. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta III kvartalis

2019. aasta III kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,3% (2019. aasta II kvartal: 95,4%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,7% (2019. aasta II kvartal: 96,7%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta III kvartalis 6,7% (2019. aasta II kvartal: 6,8%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,5% (2019. aasta II kvartal: 6,5%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2019

Kinnisvarainvesteering Segment Raamatupidamis-väärtus1
Tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
III kv 2019
             
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 16 020 8 498 7,7% 7,2% 98,7%
Duetto II Büroo 17 900 8 673 7,1% 7,3% 100,0%4
Europa ostukeskus Kaubandus 40 403 16 856 6,7% 6,1% 95,6%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 523 11 247 7,5% 7,1% 98,1%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 530 4 831 8,7% 7,5% 100,0%
Meraki maa   1 700
Vilniuses kokku   100 076 50 105 7,2% 6,8% 97,9%
             
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 25 220 10 458 6,9% 6,5% 100,0%
Vainodes I Büroo 21 497 8 052 6,9% 6,9% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 830 7 453 6,4% 6,5% 100,0%
Sky supermarket Kaubandus 5 424 3 254 7,9% 7,4% 99,4%
Galerija Centrs Kaubandus 75 840 20 022 6,1% 6,0% 95,9%
Riias kokku   144 811 49 239 6,5% 6,4% 98,3%
             
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 32 140 9 145 4,2% 4,5% 90,8%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 980 8 664 9,0% 7,1% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 17 133 9 179 7,7% 7,0% 100,0%
Lincona Büroo 17 513 10 871 8,0% 7,2% 99,4%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 835 5 508 6,8% 8,6% 92,6%
Tallinnas kokku   91 601 43 367 6,5% 6,3% 97,0%
Portfell kokku   336 488 142 711 6,7% 6,5% 97,7%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2019 teostatud hindamisel ja hilisematel kapitalikuludel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Duetto II sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.07.2019-30.09.2019 01.07.2018-30.09.2018 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2018-30.09.2018
         
Renditulu 5 782 4 012 14 579 11 576
Teenustasutulu 1 476 619 3 128 1 812
Renditegevuse kulud -1 846 -791 -4 123 -2 513
Puhas renditulu 5 412 3 840 13 584 10 875
         
Halduskulud -879 -748 -2 405 -2 009
Muu äritulu 17 3 23 48
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum -2 439 480
Ärikasum 4 550 3 095 8 763 9 394
         
Finantstulud 1 2 4 6
Finantskulud -1 340 -776 -3 316 -1 981
Finantstulud ja -kulud kokku -1 339 -774 -3 312 -1 975
         
Maksueelne kasum 3 211 2 321 5 451 7 419
Tulumaksukulu -152 -126 -75 -964
Perioodi kasum 3 059 2 195 5 376 6 455
         
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum/-kasum -305 205 -1 397 -425
Intressi ülemmäära seadmise kulud -33
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 17 -37 92 42
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum/-kasum -288 168 -1 305 -416
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 2 771 2 363 4 071 6 039
         
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,03 0,06 0,08


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.09.2019 31.12.2018
     
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 336 488 245 160
Tuletisinstrumendid 33 9
Muud põhivarad 96 596
Põhivarad kokku 336 617 245 765
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 958 2 229
Ettemaksed 247 154
Muud käibevarad 960 505
Raha ja raha ekvivalendid 5 545 12 225
Käibevarad kokku 8 710 15 113
Varad kokku 345 327 260 878
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 121 883 93 673
Omaosakud -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv -2 310 -1 005
Jaotamata kasum 15 656 17 472
Omakapital kokku 135 229 109 805
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 196 559 140 401
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 809 5 844
Tuletisinstrumendid 2 491 1 069
Muud pikaajalised kohustised 1 248 905
Pikaajalised kohustised kokku 206 107 148 219
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 388 106
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 890 2 397
Tulumaksukohustis 1
Muud lühiajalised kohustised 712 351
Lühiajalised kohustised kokku 3 991 2 854
Kohustised kokku 210 098 151 073
Omakapital ja kohustised kokku 345 327 260 878

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.11.2019 kell 17:15 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused