Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta IV kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 345,3 miljonilt eurolt (2019. aasta III kvartali lõpu näitaja) 371,7 miljoni euroni. See on peamiselt seotud uue kinnisvarainvesteeringu omandamisega IV kvartalis ja osakute suunatud (mitteavaliku) pakkumise tulemusel laekunud rahaga. Fond viis 11. oktoobril 2019 lõpule North Star ärikeskuse omandamise ning on seega investeerinud täiendava kapitali, mis 2019. aasta oktoobris kaasati. Aastalõpu hindamiste ja North Star ärikeskuse omandamise tulemusena suurenes kasutuses olevate kinnisvarainvesteeringute väärtus 356,6 miljoni euroni.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta IV kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 135,2 miljonilt eurolt (2019. aasta III kvartali lõpu näitaja) 152,5 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi IV kvartali majandustulemused ja positiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis. 2019. aasta oktoobris kaasas Fond suunatud (mitteavaliku) pakkumise käigus täiendavat kapitali summas 16,2 miljonit eurot. Puhasväärtuse kasvu vähendas osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 3,06 miljonit eurot (0,027 eurot osaku kohta).

Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta IV kvartali puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot (2018. aasta IV kvartal: 3,5 miljonit eurot). Fond teenis 2019. aasta IV kvartalis 5,6 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta IV kvartal: 3,9 miljonit eurot). Puhtale renditulule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2019. aastal (Duetto II büroohoone, Galerija Centrsi ostukeskus ja North Star ärikeskus). IV kvartali puhaskasum vähenes eelkõige seetõttu, et kinnisvarainvesteeringute aastalõpu ümberhindluse kasum kujunes veidi väiksemaks kui aasta tagasi. 2019. aasta IV kvartalis teenis Fond õiglase väärtuse muutusest kasumit 0,4 miljonit eurot, samas kui 2018. aasta IV kvartalis oli vastav näitaja 1,5 miljonit eurot.

Rahaline väljamakse (dividend)
31. jaanuaril 2020 kuulutas Fond 2019. aasta IV kvartali tulemuste eest välja rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 3,18 miljonit eurot ehk 0,028 eurot osaku kohta (III kvartalis 2019 3,06 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta). Fond on 2019. aasta renditulust kokku teinud väljamakseid 11.31 miljoni euro eest. Väljamakse jooksev tootlus on 8.0%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Perioodi peamised näitajad

Tuhandetes eurodes IV kv 2019 IV kv 2018 Muutus (%)
       
Puhas renditulu 5 635 3 929 43,4%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum 375 1 534 -75,6%
Ärikasum 5 167 4 685 10,3%
Finantstulud ja -kulud (netosumma) -1 401 -806 73,8%
Maksueelne kasum 3 766 3 879 -2,9%
Perioodi puhaskasum 3 415 3 535 -3,4%
       
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 112 686 139 78 637 6451 43,3%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 0,04 -25,0%

Tuhandetes eurodes 31.12.2019 31.12.2018 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 356 575 245 160 45,4%
Vara brutoväärtus 371 734 260 878 42,5%
       
Intressikandvad laenukohustised 205 827 140 507 46,5%
Kohustised kokku 219 216 151 073 45,1%
       
Vara puhasväärtus 152 518 109 805 38,9%
Ringluses olevate osakute arv 113 387 525 78 496 8311 44,4%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3451 1,3988 -3,8%
Laenu tagatuse suhtarv 57,7% 57,3% – 
Keskmine sisemine intressimäär 2,6% 2,4% – 
  1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta IV kvartalis

2019. aasta IV kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 98,0% (2019. aasta III kvartal: 97,3%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 98,0% (2019. aasta III kvartal: 97,7%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta IV kvartalis 6,6% (2019. aasta III kvartal: 6,7%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,4% (2019. aasta III kvartal: 6,5%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2019

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
Tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
IV kv 2019
             
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 16 460 8 586 7,7% 7,1% 100,0%
Duetto II Büroo 18 935 8 674 7,1% 7,1% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 40 711 16 856 6,2% 5,7% 96,7%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 670 11 247 6,8% 6,4% 97,5%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 740 4 831 8,7% 7,4% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 20 092 10 550 6,8% 6,9% 97,9%
Meraki maa   2 367
Vilniuses kokku   122 975 60 744 6,9% 6,5% 98,3%
             
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 24 198 10 458 7,6% 7,2% 100,0%
Vainodes I Büroo 20 890 8 052 6,8% 6,9% 100,0%
LNK Centre Büroo 17 000 7 453 6,4% 6,5% 100,0%
Sky supermarket Kaubandus 4 850 3 254 8,2% 8,0% 99,4%
Galerija Centrs Kaubandus 76 409 20 022 6,2% 6,1% 96,0%
Riias kokku   143 347 49 239 6,6% 6,5% 98,3%
             
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 32 250 9 145 4,2% 4,5% 92,4%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 15 150 8 664 9,0% 7,1% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 17 550 9 179 7,7% 6,9% 100,0%
Lincona Büroo 17 820 10 871 8,0% 7,1% 100,0%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 850 5 508 4,2% 5,3% 90,7%
Tallinnas kokku   92 620 43 367 6,1% 6,0% 97,2%
Portfell kokku   358 942 153 350 6,6% 6,4% 98,0%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2019 teostatud hindamisel ja kajastatud kasutusõiguse alusel kasutatavatel varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.10.2019-31.12.2019 01.10.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
 
Renditulu 6 197 4 284 20 776 15 860
Teenustasutulu 1 397 948 4 525 2 760
Renditegevuse kulud -1 959 -1 303 -6 082 -3 816
Puhas renditulu 5 635 3 929 19 219 14 804
       
Halduskulud -846 -804 -3 251 -2 813
Muu äritulu 3 26 26 74
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum 375 1 534 -2 064 2 014
Ärikasum 5 167 4 685 13 930 14 079
       
Finantstulud 1 2 5 8
Finantskulud -1 402 -808 -4 718 -2 789
Finantstulud ja -kulud kokku -1 401 -806 -4 713 -2 781
       
Maksueelne kasum 3 766 3 879 9 217 11 298
Tulumaksukulu -351 -344 -426 -1 308
Perioodi kasum 3 415 3 535 8 791 9 990
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 802 -588 -595 -1 013
Intressi ülemmäära seadmise kulud   -33
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks -48 55 44 97
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum 754 -533 -551 -949
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 4 169 3 002 8 240 9 041
         
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)   0,03 0,04   0,09 0,13

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2019 31.12.2018
 
Põhivarad
Kinnisvarainvesteeringud 356 575 245 160
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 2 367
Tuletisinstrumendid 73 9
Muud põhivarad 54 596
Põhivarad kokku 359 069 245 765
   
Käibevarad  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 794 2 229
Ettemaksed 301 154
Muud käibevarad 734 505
Raha ja raha ekvivalendid 9 836 12 225
Käibevarad kokku 12 665 15 113
Varad kokku 371 734 260 878
   
Omakapital  
Sissemakstud kapital 138 064 93 673
Omaosakud -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 556 -1 005
Jaotamata kasum 16 010 17 472
Omakapital kokku 152 518 109 805
   
Pikaajalised kohustised  
Intressikandvad võlakohustised 205 718 140 401
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 199 5 844
Tuletisinstrumendid 1 728 1 069
Muud pikaajalised kohustised 1 298 905
Pikaajalised kohustised kokku 214 943 148 219
   
Lühiajalised kohustised  
Intressikandvad võlakohustised 414 106
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 171 2 397
Tulumaksukohustis 8
Muud lühiajalised kohustised 680 351
Lühiajalised kohustised kokku 4 273 2 854
Kohustised kokku 219 216 151 073
Omakapital ja kohustised kokku 371 734 260 878

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 14.02.2019 kell 15:20 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused