Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (fond) 2019. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused jäid samaks, võrreldes esialgse avalikustamisega 14. veebruaril 2020.

Väljamaksed osakuomanikele Fondi 2019. aasta tulemuste eest
Fond kuulutas 2019. aasta äritegevuse tulemuste eest välja rahalisi väljamakseid kogusummas 11 309 tuhat eurot (2 449 tuhat eurot 2019. aasta I kvartali, 2 624 tuhat eurot 2019. aasta II kvartali, 3 061 tuhat eurot 2019. aasta III kvartali ja 3 175 tuhat eurot 2019. aasta IV kvartali tulemuste eest). Äritegevuse tulemuste eest välja kuulutatud väljamaksete alusel oli osakute 2019. aasta bruto dividenditootlus 8,0%.

Puhaskasum ja puhas renditulu
Fondi 2019. aasta puhaskasum oli 8,8 miljonit eurot, 12% väiksem kui 2018. aastal, mil puhaskasum oli 10 miljonit eurot. Langus tulenes eeskätt kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest. Portfelli väärtus vastavalt hindamistele jäi suures pildis samale tasemele kui 2018. aastal. Kui ümberhindamisest tingitud kasumid (kahjumid) 2018. ja 2019. aasta puhaskasumist välja arvata, siis Fondi äritegevusest teenitud puhaskasum kasvas aastaga 36,1%. Puhaskasumile avaldasid märkimisväärset mõju ka puhta renditulu ja neto finantskulude kasv. Finantskulude kasvu põhjustas keskmise laenukapitali kulukuse määra tõus. Kasum osaku kohta oli 0,09 eurot (2018: 0,13 eurot).

Fond teenis aruandeperioodil 19,2 miljonit eurot puhast renditulu. 2018. aasta puhas renditulu oli 14,8 miljonit eurot. Kasv saavutati tänu uutele, 2019. aastal kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvarainvesteeringutele. Portfelli praeguse suurima vara, Galerija Centrsi, omandamine avaldas Kontserni 2019. aasta puhtale renditulule olulist mõju ja eeldatavasti püsib selle positiivne mõju ka tulevikus. Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu kahanes 2018. aastaga võrreldes 1,6% peamiselt Pirita ja Postimaja suurenenud vakantsusele seoses ettevalmistusega kontseptide muutmiseks.

2019. aasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 50,8% (2018: 51,1%), kaubandus 43,8% (2018: 42,2%) ja vaba aeg 5,4% (6,7%).

Fondi kinnisvarainvesteeringute 2019. aasta puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 37,2% (2018: 51,1%), Leedu 35,0% ja Eesti 27,8% (2018: 42,2%).

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aastal kasvas Fondi varade brutoväärtus 42,5% ning tõusis 371,7 miljoni euroni (31. detsember 2018: 260,9 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt aasta jooksul omandatud uutest kinnisvarainvesteeringutest ja Meraki arendusprojekti alustamisest. Fond viis lõpule Duetto II büroohoone, Galerija Centrsi ostukeskuse ja North Stari ärikeskuse omandamise, kasutades selleks ära suurema osa 2019. aastal kaasatud täiendavast kapitalist. Fond kavatseb kasutada ülejäänud kapitali Meraki büroohoone 2020. aasta ehitustööde finantseerimiseks.  

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aastal suurenes Fondi varade puhasväärtus 109,8 miljonilt eurolt (2018. aasta lõpu näitaja) 152,5 miljoni euroni. Kasv tulenes uue kapitali kaasamisest ja Fondi majandustulemustest. Fond kaasas 2019. aasta aprillis, mais, juulis ja oktoobris korraldatud mitteavalike pakkumiste abil 44,7 miljonit eurot täiendavat kapitali (netosumma) ja teenis peaaegu 8,8 miljonit eurot puhaskasumit.

Fondi varade puhasväärtuse kasvu vähendasid osakuomanikele tehtud väljamaksed summas 10,3 miljonit eurot ja rahavoo riskimaandamise reservi negatiivne muutus summas 0,6 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2019 oli osaku puhasväärtus 1,3451 eurot (31. detsember 2018: 1,3988 eurot) ja EPRA nõuete kohaselt arvestatud osaku puhasväärtus 1,4333 eurot (31. detsember 2018: 1,5101 eurot).

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon Fundi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2019. aasta lõpu seisuga hinnati Fondi portfelli väärtuseks 358,9 miljonit eurot (2018: EUR 245.2 million). Vaatamata mõningasele kasvule renditulus avaldasid hindamistulemustele negatiivset mõju rendihinna indekseerimiseks kasutatavate Balti riikide inflatsioonimäärade langus ja eeldatav laenukapitali kulukuse määra tõus, mida võeti arvesse diskontomäärade arvutamisel. Aasta jooksul tegi Kontsern 0,7 miljoni euro ulatuses olemasoleva portfelliga seotud kapitaliinvesteeringuid ja investeeris lisaks 0,7 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad kasvasid aastaga 46,5%, tõustes 205,8 miljoni euroni (2018: 140,5 miljonit eurot). 2019. aastal kasutas Fond oma investeeringute portfelli suurendamiseks laenukapitali (pangalaene ja võlakirju) summas 67,4 miljonit eurot.

Rahavood
2019. aasta äritegevuse rahavoog oli 16,4 miljonit eurot (2018: 10,4 miljonit eurot). Rahavoog investeerimistegevuseks oli täiendavate kapitaliinvesteeringute ning kinnisvarainvesteeringute ja Galerija Centrsit omava tütarettevõtte Tampere Invest SIA omandamise tõttu 78,2 miljonit eurot (2018: 56,4 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog kasvas 59,4 miljoni euroni (2018: 33,7 miljonit eurot). Aasta jooksul võttis Fond kasutusele mitu pangalaenu kogusummas 57,4 miljonit eurot ja viis lõpule järjekordse võlakirjade märkimise mahuga 10 miljonit eurot. Pangalaene ning võlakirjade ja uute osakute emiteerimisest laekunud vahendeid (44,7 miljonit eurot) kasutati uute kinnisvarainvesteeringute omandamiseks. 2019. aasta lõpu seisuga oli Kontsernil raha ja raha ekvivalente summas 9,8 miljonit eurot.

Peamised kasumi näitajad

Tuhandetes eurodes         2019 2018 Muutus (%)
Puhas renditulu         19 219 14 804 29,8%
Halduskulud       -3 251 -2 813 15,6%
Muu äritulu       26 74 -64,9%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum   -2 064 2 014 -202,5%
Ärikasum         13 930 14 079 -1,1%
Finantstulud ja -kulud (netosumma)         -4 713 -2 781 69.5%
Maksueelne kasum         9 217 11 298 -18,4%
Tulumaks         -426 -1 308 -67,4%
Perioodi puhaskasum       8 791 9 990 -12,0%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   96 718 348 78 764 8951 22,8%
Kasum osaku kohta (eurodes)       0,09 0,13 -30,8%

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes         31.12.2019 31.12.2018 Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud       356 575 245 160 45,4%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud     2,367
Varade brutoväärtus (GAV)       371 734 260 878 42,5%
                 
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad       205 827 140 507 46,5%
Kohustised kokku         219 216 151 073 45,1%
                 
Varade puhasväärtus (NAV)       152 518 109 805 38,9%
             
Ringluses olevate osakute arv       113 387 525 78 496 8311 44,4%
Osaku puhasväärtus (eurodes) IFRS-i nõuete kohaselt   1,3451 1,3988 -3,8%
Osaku puhasväärtus (eurodes) EPRA nõuete kohaselt   1,4333 1,5101 -5,1%
             
Laenu tagatuse suhtarv (%)       57,3% 57,3%
Keskmine sisemine intressimäär (%)       2,6% 2,4%

1.    Osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond omandas osakute tagasiostu programmi raames.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli 2019. aastal 96,8% (2018: 97,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,5% (2018: 98,0%). Seisuga 31. detsember 2019 oli täitumuse määr 98,3%. Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aastal 6,6% (2018: 6,8%).
Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli 2019. aastal 6,3% (2018: 6,5%). Languse põhjustas uute, madalama tootlusega kinnisvarainvesteeringute (nt Galerija Centrsi) omandamine ja olemasoleva portfelli nõrgemad võrreldavad tulemused Tallinna keskustes. Kogu portfelli keskmine rendihind oli 2019. aastal 13,1 eurot ruutmeetri kohta.

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus2 Esmane puhastootlus3 Täitumuse määr 2019
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 16 460 8 586 7,7% 7,1% 100,0%4
Duetto II Büroo 18 935 8 674 7,1% 7,2% 100,0%4
Europa ostukeskus Kaubandus 40 711 16 856 6,6% 6,1% 95,9%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 670 11 247 7,3% 6,7% 98,0%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 740 4 831 8,7% 7,5% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 20 092 10 550 6,8% 6,9% 97,9%
Meraki maa   2 367  
Vilniuses kokku   122 975 60 744 7,2% 6,7% 98,0%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 24 198 10 458 7,2% 6,7% 100,0%
Vainodes I Büroo 20 890 8 052 6,9% 6,9% 100,0%
LNK Centre Büroo 17 000 7 453 6,3% 6,3% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 4 850 3 254 7,4% 6,9% 99,4%
Galerija Centrs Kaubandus 76 409 20 022 6,3% 6,2% 96,0%
Riias kokku   143 347 49 239 6,6% 6,5% 99,0%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 32 250 9 145 4,2% 4,5% 91,2%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 15 150 8 664 8,7% 7,0% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 17 550 9 179 7,3% 6,5% 94,3%
Lincona Büroo 17 820 10 871 8,1% 7,3% 99,4%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 850 5 508 3,6% 4,4% 91,2%
Tallinnas kokku   92 620 43 367 5,9% 5,8% 95,7%
Portfell kokku   358 942 153 350 6,6% 6,3% 97,5%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2019 teostatud hindamisel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 2019 2018
     
Renditulu 20 776 15 860
Teenustasutulu 4 525 2 760
Renditegevuse kulud -6 082 -3 816
Puhas renditulu 19 219 14 804
     
Halduskulud -3 251 -2 813
Muu äritulu 26 74
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum -2 064 2 014
Ärikasum 13 930 14 079
     
Finantstulud 5 8
Finantskulud -4 718 -2 789
Finantstulud ja -kulud kokku -4 713 -2 781
     
Maksueelne kasum 9 217 11 298
Tulumaksukulu -426 -1 308
Perioodi kasum 8 791 9 990
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum -595 -1 013
Intressi ülemmäära seadmise kulud -33
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 44 97
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum -551 -949
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 8 240 9 041
     
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)   0,09 0,13


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2019 31.12.2018
     
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 356 575 245 160
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 2 367
Tuletisinstrumendid 73 9
Muud põhivarad 54 596
Põhivarad kokku 359 069 245 765
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 794 2 229
Ettemaksed 301 154
Muud käibevarad 734 505
Raha ja raha ekvivalendid 9 836 12 225
Käibevarad kokku 12 665 15 113
Varad kokku 371 734 260 878
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 138 064 93 673
Omaosakud -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 556 -1 005
Jaotamata kasum 16 010 17 472
Omakapital kokku 152 518 109 805
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 205 718 140 401
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 199 5 844
Tuletisinstrumendid 1 728 1 069
Muud pikaajalised kohustised 1 298 905
Pikaajalised kohustised kokku 214 943 148 219
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 414 106
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 171 2 397
Tulumaksukohustis 8
Muud lühiajalised kohustised 680 351
Lühiajalised kohustised kokku 4 273 2 854
Kohustised kokku 219 216 151 073
Omakapital ja kohustised kokku 371 734 260 878


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 20.03.2020 kell 20:15Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused