Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta II kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 269,5 miljonilt eurolt (2019. aasta I kvartali lõpu näitaja) 344,9 miljoni euroni. See on peamiselt seotud uue kinnisvarainvesteeringu omandamisega II kvartalis ja osakute suunatud (mitteavalike) pakkumiste tulemusel laekunud rahaga. Fond viis 13. juunil 2019 lõpule Galerija Centrsi ostukeskuse omandamise ning on seega investeerinud suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2019. aasta aprillis ja mais kaasati. Aastasisese hindamise ja Galerija Centrsi ostukeskuse omandamise tulemusena suurenes kinnisvarainvesteeringute väärtus 336,3 miljoni euroni.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta II kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 109,3 miljonilt eurolt (2019. aasta I kvartali lõpu näitaja) 131,1 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi II kvartali majandustulemused ja 2019. aasta aprillis ja mais suunatud (mitteavalike) pakkumiste käigus kaasatud kapital summas 24,5 miljonit eurot. Seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,5 miljonit eurot (0,025 eurot osaku kohta) ja negatiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis.

Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta II kvartali puhaskasum oli 0,1 miljonit eurot (2018. aasta II kvartal: 2,6 miljonit eurot). Puhaskasum vähenes eelkõige kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjumite tõttu. Fondi portfelli kuuluvate kinnisvarainvesteeringute õiglased väärtused langesid pisut arvutustes kasutatavate EL-i ja Balti riikide tulevaste perioodide tarbijahinnaindeksite taseme madalamaks korrigeerimise tõttu. II kvartalis kajastas Kontsern kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjumeid summas 2,4 miljonit eurot. Fond teenis 2019. aasta II kvartalis 4,3 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta II kvartal: 3,6 miljonit eurot). Puhtale renditulule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses (LNK Centre ja Duetto II büroohooned ning Galerija Centrsi ostukeskus).

Rahaline väljamakse (dividend)
2. augustil 2019 kuulutas Fond 2019. aasta II kvartali tulemuste eest välja rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 2,62 miljonit eurot ehk 0,026 eurot osaku kohta (I kvartalis 2019 2,45 miljonit eurot või 0,025 eurot osaku kohta).

Perioodi peamised näitajad

Tuhandetes eurodes II kv 2019 II kv 2018 Muutus (%)
       
Puhas renditulu 4 256 3 626 17,4%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum -2 439 480 -608,1%
Ärikasum 1 000 3 524 -71,6%
Finantstulud ja -kulud -1 076 -714 50,7%
Maksueelne kahjum/kasum -76 2 810 -102,7%
Perioodi puhaskasum 144 2 576 -94,4%
       
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 94 949 766 79 157 094 20,0%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,03 -100,0%

Tuhandetes eurodes 30.06.2019 31.12.2018 Muutus (%)
       
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 336 310 245 160 37,2%
Vara brutoväärtus 344 886 260 878 32,2%
       
Intressikandvad laenukohustised 197 001 140 507 40,2%
Kohustised kokku 213 804 151 073 41,5%
       
Vara puhasväärtus 131 082 109 805 19,4%
Ringluses olevate osakute arv 97 964 044 78 496 8311 24,8%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) 1,3381 1,3988 -4,3%
Laenu tagatuse suhtarv 58,6% 57,3% – 
Keskmine sisemine intressimäär 2,6% 2,4% – 
  1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta II kvartalis

2019. aasta II kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 95,4% (2019. aasta I kvartal: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 96,7% (2019. aasta I kvartal: 97,3%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta II kvartalis 6,8% (2019. aasta I kvartal: 6,7%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,5% (2019. aasta I kvartal: 6,3%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. juuni 2019

Kinnisvarainvesteering Segment Turuväärtus1
Tuhandetes eurodes
Renditav netopind Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
II kv 2019
             
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 16 020 8 498 7,7% 7,1% 98,7%4
Duetto II Büroo 17 900 8 636 7,1% 7,2% 100,0%4
Europa ostukeskus Kaubandus 40 360 16 856 6,8% 6,1% 95,1%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 510 11 247 7,4% 6,7% 98,1%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 530 4 831 8,7% 7,5% 100,0%
Meraki maa   1 700
Vilniuses kokku 100 020 50 068 7,2% 6,7% 97,7%
             
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 25 220 10 458 7,2% 6,7% 100,0%
Vainodes I Büroo 21 490 8 052 6,9% 6,9% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 830 7 453 6,3% 6,2% 100,0%
Sky supermarket Kaubandus 5 370 3 254 8,4% 7,8% 99,4%
Galerija Centrs Kaubandus 75 840 23 862 6,9% 6,8% 95,8%
Riias kokku 144 750 53 079 6,9% 6,7% 99,3%
             
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 32 140 9 145 4,2% 4,5% 90,6%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 980 8 664 8,5% 6,9% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 17 130 9 179 6,4% 5,8% 87,0%
Lincona Büroo 17 480 10 871 8,1% 7,4% 98,3%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 810 5 508 6,6%5 8,1%5 91,1%
Tallinnas kokku 91 540 43 367 6,1% 6,0% 93,7%
Portfell kokku   336 310 146 514 6,8% 6,5% 96,7%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2019 teostatud hindamisel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Duetto II sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%. Duetto I rendigarantii lõppes märtsis.
  5. Pirita ostukeskuse tegelik aastapõhine keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta II kvartalis -1,4%. Tegelik esmane puhastootlus oli samal perioodil -1,8%. Tegelik tootlus oli negatiivne, sest 2019. aasta II kvartalis kajastas Fond rendigarantiiga seotud viitlaekumise osalise mahakandmise (153 tuhat eurot) ja nõuete allahindluse (91 tuhat eurot) tõttu. Allahindlust ja mahakandmist ei võetud tootluse arvutamisel arvesse, sest tegemist on ühekordsete sündmustega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.04.2019-30.06.2019 01.04.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
         
Renditulu 4 646 3 958 8 797 7 564
Teenustasutulu 889 608 1 652 1 193
Renditegevuse kulud -1 279 -940 -2 277 -1 722
Puhas renditulu 4 256 3 626 8 172 7 035
         
Halduskulud -817 -621 -1 526 -1 261
Muu äritulu 39 6 45
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum -2 439 480 -2 439 480
Ärikasum 1 000 3 524 4 213 6 299
         
Finantstulud 1 2 3 4
Finantskulud -1 077 -716 -1 976 -1 205
Finantstulud ja -kulud kokku -1 076 -714 -1 973 -1 201
         
Maksueelne kahjum/kasum -76 2 810 2 240 5 098
Tulumaksutulu/-kulu 220 -234 77 -838
Perioodi kasum 144 2 576 2 317 4 260
         
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum -536 -315 -1 092 -630
Intressi ülemmäära seadmise kulud -33 -33
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks 39 34 75 79
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum -497 -314 -1 017 -584
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkahjum/-kasum kokku -353 2 262 1 300 3 676
         
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,00 0,03 0,03 0,05

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.06.2019 31.12.2018
     
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 336 310 245 160
Tuletisinstrumendid 33 9
Muud põhivarad 95 596
Põhivarad kokku 336 438 245 765
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 301 2 229
Ettemaksed 339 154
Muud käibevarad 856 505
Raha ja raha ekvivalendid 4 952 12 225
Käibevarad kokku 8 448 15 113
Varad kokku 344 886 260 878
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 117 883 93 673
Omaosakud -335
Rahavoogude riskimaandamise reserv -2 022 -1 005
Jaotamata kasum 15 221 17 472
Omakapital kokku 131 082 109 805
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 196 613 140 401
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 674 5 844
Tuletisinstrumendid 2 186 1 069
Muud pikaajalised kohustised 1 271 905
Pikaajalised kohustised kokku 205 744 148 219
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad laenukohustised 388 106
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 710 2 397
Tulumaksukohustis 1
Muud lühiajalised kohustised 961 351
Lühiajalised kohustised kokku 8 060 2 854
Kohustised kokku 213 804 151 073
Omakapital ja kohustised kokku 344 886 260 878

  
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 16.08.2019 kell 14:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manus