Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused I kvartali 2020. aasta kohta.

COVID-19 pandeemia mõju
2020. aasta alguses hakkas kõikjal maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-19), mis on mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja majandust. Viiruse levik on muutnud oluliselt Fondi tegevuskeskkonda, millel on tõenäoliselt negatiivne mõju Fondi 2020. aasta majandustulemustele.

Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv, ei ole Fondi juhtkonnal veel võimalik täpselt hinnata, millised on viirusepuhangu tagajärjed Fondi finantstulemustele. 2020. aasta I kvartali tulemusi pandeemia eriti ei mõjutanud ja need olid head. Märkimisväärne mõju Fondi tulemustele ilmneb 2020. aasta II kvartalis, sest pandeemia hakkas Fondi tegevusele mõju avaldama alles 2020. aasta märtsi lõpus.

COVID-19 puhangu tõttu on Fondi valitseja Northern Horizon Capital AS võtnud kasutusele konkreetseid meetmeid, et juhtida pandeemiast tingitud riske ja kaitsta Fondi investorite vara pikaajalist väärtust. Fondivalitseja eesmärk on optimeerida tegevuskulusid ja jätkata aktiivset suhtlust rentnikega, et tagada rendimaksete pikaajaline laekumine. Fondi finantsseisundi tugevdamiseks on Fond otsustanud jätta ligikaudu 1,8 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu 2020. aasta I kvartali tulemuste eest välja maksmata. Fondivalitseja jälgib tähelepanelikult pandeemia majanduslikku mõju ja hindab tulevasi väljamakse-tasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel ümber.

Fond on rakendanud mitmeid meetmeid, mille eesmärk on leevendada rahalisi raskusi, mis on tabanud kõige haavatavamaid rentnikke, kelle tegevusele viirusepuhang on kõige tõsisemat mõju avaldanud. Fond on nõustunud nende puhul rendi maksmist 90 päeva edasi lükkama ja loobunud edasilükkamisega seotud trahvidest ja intressidest.

Baltic Horizon Fund peab valdavalt kaubandussegmendi rentnikega aktiivseid läbirääkimisi karantiiniperioodi rendimaksete vähendamise ja tühistamise üle. Sellel on negatiivne mõju Fondi 2020. aasta II kvartali tulemustele. Vastavalt diskussioonidele kaubandussegmendi rentnikega, on 15. mai 2020 seisuga Fondi juhtkond otsustanud karantiiniperioodi puhul rendimakseid vähendada keskmiselt 50% ulatuses ning seda vajadusel maksimaalselt juulini 2020. Lõplik otsus sõltub sellest kui palju on iga rentnik olnud mõjutatud karantiiniperioodist ning laekuvast riigiabist.

Väljamaksed 2019. aasta IV kvartali ja 2020. aasta I kvartali tulemuste eest
31. jaanuaril 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2019. aasta IV kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 3 175 tuhat eurot (0,028 eurot osaku kohta). See teeb 2019. aasta IV kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 2,16%.

24. aprillil 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 701 tuhat eurot (0,015 eurot osaku kohta). See teeb 2020. aasta I kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 1,12%.

Puhaskasum ja puhas renditulu
Fondi 2020. aasta I kvartali puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot, 54,3% suurem kui 2019. aasta I kvartalis, mil puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot. Puhaskasumile avaldas märkimisväärset mõju puhta renditulu kasv, mis oli tingitud uute kinnisvarainvesteeringute omandamisest 2019. aastal. Puhta renditulu kasvu positiivset mõju vähendas teatud määral halduskulude ning neto finantskulude kasv. Finantskulude kasvu põhjustas keskmise laenukapitali kulukuse määra tõus. Kvartali kasum osaku kohta oli 0,03 eurot (2019. aasta I kvartal: 0,03 eurot).

Kontsern teenis kvartalis 5,8 miljonit eurot puhast renditulu. 2019. aasta I kvartali puhas renditulu oli 3,9 miljonit eurot. Kasv saavutati tänu uutele, 2019. aastal kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvara-investeeringutele. Portfelli praeguse suurima vara, Galerija Centrsi, ja North Stari ärikeskuse omandamine avaldas Kontserni 2020. aasta I kvartali puhta renditulu kasvule olulist mõju. Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu suurenes aastaga 2,8% peamiselt Eesti ja Läti turgude tugevamate tulemuste tõttu. Mõneti mõjutas tulemust ka Leedus määratud eraldised, mille põhjustas juba 16. märtsil alanud karantiiniperiood.

2020. aasta I kvartali puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 49,2% (2019. aasta I kvartal: 55,1%), kaubandus 46,2% (2019. aasta I kvartal: 38,4%) ja vaba aeg 4,6% (2019. aasta I kvartal: 6,5%).

Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija Centrs) teenitud renditulu moodustas 36,1% Fondi portfelli 2020. aasta I kvartali puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste teenitud puhas renditulu moodustas 2020. aasta I kvartalis 10,1%.

Fondi kinnisvarainvesteeringute I kvartali puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 39,9% (2019. aasta I kvartal: 28,0%), Leedu 34,6% (2019. aasta I kvartal: 36,8%) ja Eesti 25,5% (2019. aasta I kvartal: 35,2%).

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2020. aasta I kvartali lõpuks kasvas Fondi varade brutoväärtus eelmise aasta sama ajaga võrreldes 0,4% ja tõusis 373,3 miljoni euroni (31. detsember 2019: 271,7 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt Meraki büroohoone arendusprojekti tehtud investeeringutest. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2020. aastal jätkata, samas jälgides COVID-19 pandeemia mõju ulatust. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandus-mõju ja tagab piisava likviidsustaseme ehituse ajal.

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus püsis stabiilsena ja oli 2020. aasta I kvartali lõpu seisuga 152,5 miljonit eurot. Kvartali paremaid majandustulemusi tasakaalustasid osakuomanikele tehtud väljamaksed summas 3,2 miljonit eurot ja rahavoo riskimaandamise reservi negatiivne muutus summas 0,2 miljonit eurot. Seisuga 31. märts 2020 oli osaku puhasväärtus 1,3452 eurot (31. detsember 2019: 1,3451 eurot) ja EPRA nõuete kohaselt arvestatud osaku puhasväärtus 1,4349 eurot (31. detsember 2019: 1,4333 eurot).

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon Fundi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2020. aasta I kvartali lõpus hinnati Fondi portfelli väärtuseks 360,3 miljonit eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot). Kvartali jooksul tegi Kontsern 0,1 miljoni euro ulatuses investeeringuid olemasolevasse portfelli ja investeeris lisaks 1,3 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad püsisid sarnasel tasemel kui 31. detsembril 2019 ja moodustasid 205,8 miljonit eurot. Pangalaenukohustised vähenesid pisut laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenu-amortisatsioon moodustab 0,2% kogu tasumata jäägist.

Rahavood
2020. aasta I kvartali äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 4,3 miljonit eurot (2019. aasta I kvartal: positiivne summas 3,0 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvara-investeeringutesse tehtud täiendavate investeeringute tõttu negatiivne summas 0,1 miljonit eurot (2019. aasta I kvartal: negatiivne summas 17,9 miljonit eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 4,6 miljonit eurot (2019. aasta I kvartal: positiivne summas 5,6 miljonit eurot). Kvartali jooksul tegi Fond rahalise väljamakse summas 3,2 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid intresse.

2020. aasta I kvartali lõpus oli Fondil piisavas koguses raha ja raha ekvivalente (9,4 miljonit eurot), et rahuldada oma likviidsusvajadusi COVID-19 pandeemia ajal.

Peamised kasumi näitajad

Tuhandetes eurodes         I kv 2020 I kv 2019 Muutus (%)
Puhas renditulu         5 772 3 916 47,4%
Halduskulud       -889 -709 25,4%
Muu äritulu       8 6 33,3%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum   -4
Ärikasum         4 887 3 213 52,1%
Finantstulud ja -kulud (neto)       -1 376 -897 53,4%
Maksueelne kasum         3 511 2 316 51,6%
Tulumaks         -157 -143 9,8%
Perioodi puhaskasum       3 354 2 173 54,3%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   113 387 525 78 496 8311 44,4%
Kasum osaku kohta (eurodes)       0,03 0,03

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes         31.03.2020 31.12.2019 Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud     356 666 356 575 0,0%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud     3 669 2 367   55,0%
Varade brutoväärtus (GAV)       373 345 371 734 0,4%
                 
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad     205 765 205 827 -0,0%
Kohustised kokku         220 813 219 216 0,7%
                 
Varade puhasväärtus (NAV)       152 532 152 518 0,0%
             
Ringluses olevate osakute arv       113 387 525 113 387 525
Osaku puhasväärtus (eurodes) IFRS-i nõuete kohaselt   1,3452 1,3451 0,0%
Osaku puhasväärtus (eurodes) EPRA nõuete kohaselt   1,4349 1,4333 0,1%
             
Laenu tagatuse suhtarv (%)       57,1% 57,3%
Keskmine sisemine intressimäär (%)       2,6% 2,6%
  1. Osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond omandas osakute tagasiostu programmi raames.

Kinnisvarainvesteeringute tulemused

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli 2020. aasta I kvartalis 97,6% (IV kvartal 2019: 98,0%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,6% (IV kvartal 2019: 98,0%). Seisuga 31. märts 2020 oli täitumuse määr 97,4% (31. detsember 2019: 98,3%). Keskmine otsene tootlus oli 2020. aasta I kvartalis 6,7% (IV kvartal 2019: 6,6%) ja esmane puhastootlus 6,5% (IV kvartal 2019: 6,4%). Tootluste tõus tulenes peamiselt Eesti kinnisvara-investeeringute parematest võrreldavatest tulemustest. Kogu portfelli keskmine rendihind oli 2020. aasta I kvartalis 13,5 eurot ruutmeetri kohta.

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
I kv 2020
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 16 460 8 587 7,5% 6,8% 100,0%4
Duetto II Büroo 18 935 8 674 7,3% 7,1% 100,0%4
Europa ostukeskus Kaubandus 40 721 16 856 6,2% 5,7% 95,1%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 670 11 247 7,7% 7,2% 97,5%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 740 4 831 8,7% 7,3% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 20 104 10 550 7,0% 7,3% 100,0%
Meraki arendus   3 669 – 
Vilniuses kokku   124 299 60 745 7,1% 6,6% 98,2%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 24 209 10 458 7,5% 7,4% 100,0%
Vainodes I Büroo 20 902 8 052 6,8% 6,9% 100,0%
LNK Centre Büroo 17 007 7 453 6,4% 6,5% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 4 851 3 254 7,7% 8,0% 98,4%
Galerija Centrs Kaubandus 76 408 20 022 6,0% 5,9% 93,0%
Riias kokku   143 377 49 239 6,5% 6,4% 97,0%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 32 250 9 145 4,5% 4,8% 95,6%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 15 150 8 664 9,0% 7,1% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 17 550 9 179 7,8% 6,9% 100,0%
Lincona Büroo 17 820 10 871 8,2% 7,3% 100,0%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 889 5 508 6,0% 7,5% 86,5%
Tallinnas kokku   92 659 43 367 6,5% 6,3% 97,3%
Portfell kokku   360 335 153 351 6,7% 6,5% 97,6%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2019 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019
     
Renditulu 6 209 4 151
Teenustasutulu 1 356 763
Renditegevuse kulud -1 793 -998
Puhas renditulu 5 772 3 916
     
Halduskulud -889 -709
Muu äritulu 8 6
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -4
Ärikasum 4 887 3 213 
     
Finantstulud 1 2
Finantskulud -1 377 -899
Finantstulud ja -kulud kokku -1 376 -897
     
Maksueelne kasum 3 511 2 316
Tulumaksukulu -157 -143
Perioodi kasum 3 354 2 173
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum -178 -556
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumiga seotud tulumaks 13 36
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum kokku -165 -520
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 3 189 1 653
     
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)   0,03 0,03


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.12.2019
     
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 356 666 356 575
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 3 669 2 367
Tuletisinstrumendid 29 73
Muud põhivarad 55 54
Põhivarad kokku 360 419 359 069
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 291 1 794
Ettemaksed 358 301
Muud käibevarad 893 734
Raha ja raha ekvivalendid 9 384 9 836
Käibevarad kokku 12 926 12 665
Varad kokku 373 345 371 734
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 138 064 138 064
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 721 -1 556
Jaotamata kasum 16 189 16 010
Omakapital kokku 152 532 152 518
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 205 661 205 718
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 343 6 199
Tuletisinstrumendid 1 862 1 728
Muud pikaajalised kohustised 1 327 1 298
Pikaajalised kohustised kokku 215 193 214 943
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 405 414
Võlad tarnijatele ja muud võlad 4 546 3 171
Tulumaksukohustis 8
Muud lühiajalised kohustised 669 680
Lühiajalised kohustised kokku 5 620 4 273
Kohustised kokku 220 813 219 216
Omakapital ja kohustised kokku 373 345 371 734


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.05.2020 kell 23:05 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused