Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused IV kvartali 2020. aasta kohta.

COVID-19 pandeemia mõju
2020. aasta alguses hakkas maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-19), mis on mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja majandust. Fondi 2020. aasta II-IV kvartali majandusnäitajaid ja kinnisvarainvesteeringute hindamistulemusi mõjutasid viirusepuhangu mõju rentnike finantstulemustele ja pandeemia tõttu tehtud soodustused. Praeguse informatsiooni alusel usub Fondivalitseja siiski, et COVID-19 pandeemia avaldab Fondi tulemustele pigem ajutist mõju. Hästi hajutatud portfell võimaldab Fondil COVID-19 mõju piirata ja jätkuvalt korralikke konsolideeritud majandustulemusi saavutada.

Oma finantsseisundi tugevdamiseks on Fond otsustanud jätta ligikaudu 4,4 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata. Juhtkond jälgib tähelepanelikult pandeemia majanduslikku mõju ja hindab tulevasi väljamaksetasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel ümber.

Kokkuvõttes võib öelda, et Balti riikides COVID-19 tõttu kehtinud liikumispiirangud mõjutasid peamiselt Fondi kesklinnas asuvaid ostu- ja meelelahutuskeskusi. Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija Centrs) teenitud renditulu moodustas 26,5% Fondi portfelli 2020. aasta IV kvartali puhtast renditulust. Ülejäänud portfelli tulemused olid ootuspäraselt head.

Täiendav avalik pakkumine

23. oktoobril 2020 teatas Fond, et viis lõpule täiendava avaliku pakkumise ja emiteerib uusi osakuid. Tehingu abil kaasati 7,2 miljonit eurot kapitali (brutosumma). Tehingu järel suurenes Eesti väärtpaberite registris registreeritud Fondi osakute arv 119 635 429 osakuni.

Väljamaksed 2020. aasta III kvartali ja 2020. aasta IV kvartali tulemuste eest

20. oktoobril 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta III kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 3 111 tuhat eurot (0,026 eurot osaku kohta). See teeb 2020. aasta III kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 2,25%.

4. veebruaril 2021 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta IV kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 316 tuhat eurot (0,011 eurot osaku kohta). See teeb 2020. aasta IV kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 0,93%.

Fond maksis 2020. aastal välja dividende kokku 9,7 miljonit eurot (10,25 miljonit eurot aastal 2019). Lisaks on fondil 2020. aasta lõpus väljamakstavat dividendi reservi 4,4 miljoni euro ulatuses.

Väljamakse tegemise võime arvutamise valem

Fond vähendas väljamakset 2020. aasta jooksul seoses COVID-19 viirusepuhangust tekitatud eriolukorra ning ostukeskuste sulgemistega. Kogu fondi genereeritud neto rahavoog operatsioonidest 2020. aastal ulatus aga 11,4 miljoni euroni (11,0 miljonit eurot 2019. aastal), mis tähendab 0,1 eurot osaku kohta (0,11 eurot osaku kohta aastal 2019).

Tuhandetes eurodes IV kv 2019 I kv 2020 II kv 2020 III kv 2020 IV kv 2020
(+) Puhas renditulu 5 635 5 772 4 618 4 799 4 745
(-) Fondi halduskulud -846 -889 -634 -682 -713
(-) Välised intressikulud -1 346 -1 331 -1 327 -1 327 -1 362
(-) Kapitalikulud1 -225 -95 -97 -230 -131
(+) Tagasi lisatud noteerimisega seotud kulud 39 29 114 85
(+) Tagasi lisatud omandamisega seotud kulud 26
Genereeritud neto rahavoog (GNR) 3 218 3 496 2 589 2 674 2 650
           
GNR kaalutud osaku kohta (eurodes) 0,029 0,031 0,023 0,024 0,022
12 kuu jooksev GNR tootlus2 (%) 8,6% 11,5% 9,6% 9,4% 8,6%
           
Väljakuulutatud väljamaksed 3 175 1 701 1 701 3 111 1 316
Väljakuulutatud väljamaksed osaku kohta3 (eurodes) 0,028 0,015 0,015 0,026 0,011
12 kuu jooksev dividenditootlus2 (%) 8,0% 9,6% 7,2% 7,5% 5,8%
  1. Tabelis on esitatud tegelik kapitalikulu kvartalis. Osakuomanikele tulevikus tehtavate väljamaksete aluseks on eelarvestatud aastane kapitalikulu, mis on kvartalite vahel võrdselt ära jaotatud. See vähendab osakuomanikele tehtavate rahaliste väljamaksete kvartaalset volatiilsust.
  2. 12 kuu jooksva GNR-i tootluse ja dividenditootluse aluseks on osaku turuhind vastava kvartali lõpu seisuga (2020. aasta IV kvartali osaku turuhind on esitatud seisuga 31. detsember 2020).
  3. Väljamaksele õigust omavate osakute arvu alusel.

Puhaskasum ja puhas renditulu
2020. aasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 55,8% (2019: 50,8%), kaubandus 40,1% (2019: 43,8%) ja vaba aeg 4,1% (2019: 5,4%). Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija Centrsi) teenitud renditulu moodustas 29,2% Fondi portfelli 2020. aasta puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste teenitud 2020. aasta puhas renditulu moodustas 10,9%.

2020. aastal teenis Kontsern 19,9 miljonit eurot puhast renditulu, 0,7 miljonit eurot ehk 3,7% rohkem kui eelmisel aastal (2019: 19,2 miljonit eurot). Kasv saavutati tänu uutele, 2019. aastal kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvarainvesteeringutele. Galerija Centrsi ostukeskuse ja North Stari ärikeskuse omandamine mõjutas Kontserni puhta renditulu kasvu võrreldes 2019. aastaga oluliselt ja seda hoolimata sellest, et 2020. aasta II-IV kvartalis puhta renditulu kasv aeglustus, sest rentnikele tehti COVID-19 pandeemia tõttu soodustusi. Galerija Centrsi lisandumine suurendas 2020. aasta puhast renditulu 3,0 miljoni euro võrra ja North Stari lisandumine 1,4 miljoni euro võrra.

Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,4% peamiselt kaubandus- ja vaba aja segmendi nõrgemate tulemuste tõttu. Vähenemist tasakaalustasid osaliselt suhteliselt stabiilsed tulemused büroo segmendis, mis jäi Balti riikides kehtinud liikumispiirangutest peaaegu mõjutamata.

Kontsern lõpetas 2020. aasta puhaskahjumiga summas 13,5 miljonit eurot, 2019. aasta lõppes puhaskasumiga summas 8,8 miljonit eurot. 2020. aasta tulemile avaldas mõju 2020. aasta juunis ja detsembris kajastatud hindamiskahjum kogusummas 25,2 miljonit eurot. Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjumi negatiivset mõju tasakaalustas puhta renditulu ja muu äritulu suurenemine ning mõningane halduskulude vähenemine. Hindamise mõju arvesse võtmata oleks 2020. aasta puhaskasum olnud 11,7 miljonit eurot (2019: 10,9 miljonit eurot). 2020. aasta kahjum osaku kohta oli 0,12 eurot (2019: kasum osaku kohta 0,09 eurot). Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse mõju arvesse võtmata oleks kasum osaku kohta olnud 0,10 eurot (2019: 0,11 eurot).

Fondi kinnisvarainvesteeringute 2020. aasta puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 38,3% (2019: 37,2%), Leedu 36,4% (2019: 35,0%) ja Eesti 25,3% (2019: 27,8%).

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2020. aasta detsembri lõpuks kahanes Fondi varade brutoväärtus aasta algusega võrreldes 4,3% ehk 355,6 miljoni euroni (31. detsember 2019: 371,7 miljonit eurot). Kontsern tegi 2020. aasta IV kvartalis kapitaliinvesteeringuid (1,4 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti, mis pakub uusi efektiivseid ja modernseid tööpindu üürnikele. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2021. aastal jätkata. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab piisava likviidsustaseme ehituse ajal.

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus vähenes ja oli 2020. aasta detsembri lõpu seisuga 136,3 miljonit eurot (31. detsember 2019: 152,5 miljonit eurot). Puhasväärtust vähendas kinnisvarainvesteeringute portfelli ümberhindlus, mida mõjutas COVID-19 pandeemiast tingitud turul valitsev suur ebakindlus. Fondi varade puhasväärtus vähenes võrreldes eelmise aasta lõpuga 10,6%. Perioodi positiivset puhast renditulu summas 19,9 miljonit eurot vähendas kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjum summas 25,2 miljonit eurot, osakuomanikele tehtud väljamaksed summas 9,7 miljonit eurot ja rahavoo riskimaandamise reservi negatiivne muutus summas 0,1 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2020 oli osaku puhasväärtus 1,1395 eurot (31. detsember 2019: 1,3451 eurot) ja EPRA nõuete kohaselt arvestatud osaku puhasväärtus 1,2219 eurot (31. detsember 2019: 1,4333 eurot).

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon Fundi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2020. aasta IV kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 340,0 miljonit eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 153 345 ruutmeetrit.

Kinnisvarainvesteeringute portfelli õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjum oli 2020. aastal 25,2 miljonit eurot (2019: 2,1 miljonit eurot). Tulemustele avaldas negatiivset mõju peamiselt hindamiseelduste negatiivsemaks korrigeerimine, mille tingis koroonapandeemiaga seotud ebakindlus. Kuna viiruse tõttu valitseb globaalsel turul ebakindlus, märgiti hindamistulemuste esitamisel ära, et valitseb „oluline hindamisebakindlus“. 2020. aasta IV kvartalis investeeris Kontsern 0,4 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 1,4 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) püsisid sarnasel tasemel kui 31. detsembril 2019 ja moodustasid 205,6 miljonit eurot (31. detsember 2019: 205,8 miljonit eurot). Pangalaenukohustised vähenesid pisut laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2% kogu tasumata jäägist. 

Eritingimused võlakirjade puhul

Eritingimus Nõue Suhtarv
31.03.2020
Suhtarv
30.06.2020
Suhtarv
30.09.2020
Suhtarv
31.12.2020
Omakapitali suhe  

>25.0%1/35,0%

 

42,4%

 

40,0%

 

40,2%

 

40,3%

Võlateeninduse kattekordaja  

> 1,20

 

3,35

 

3,30

 

3,16

 

3,05

  1. 28. juulil 2020 otsustasid võlakirjaomanikud kirjaliku hääletusprotsessi teel ajutiselt alandada omakapitali suhtarvule kehtestatud piirmäära tasemele 25% või kõrgem. See kehtib 31. juulini 2021.

Rahavood
2020. aasta äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 16,1 miljonit eurot (2019: positiivne summas 16,4 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvarainvesteeringutesse tehtud täiendavate investeeringute ja Meraki arendusprojekti tehtud investeeringute tõttu negatiivne summas 4,3 miljonit eurot (2019: negatiivne summas 78,2 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 8,3 miljonit eurot (2019: positiivne summas 59,4 miljonit eurot). 12 kuu jooksul tegi Fond neli rahalist väljamakset summas 9,7 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid intresse. 2020. aasta detsembri lõpus oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 13,3 miljonit eurot (31. detsember 2019: 9,8 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantspaindlikkust.

Peamised kasumi näitajad

Tuhandetes eurodes         IV kv 2020 IV kv 2019 Muutus (%)
Puhas renditulu         4 745 5 635 -15,8%
Halduskulud       -713 -846 -15,7%
Muu äritulu       18 3 500%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum   -9 488 375 -2 630,1%
Ärikahjum/-kasum         -5 438 5 167 -205,2%
Finantstulud ja -kulud (neto)         -1 406 -1 401 0,4%
Maksueelne kahjum/kasum         -6 844 3 766 -281,7%
Tulumaks         166 -351 -147,3%
Perioodi puhaskahjum/-kasum       -6 678 3 415 -295,5%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   118 124 947 112 686 139 4,8%
Kahjum/kasum osaku kohta (eurodes)       -0,06 0,03 -300,0%

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes         31.12.2020 31.12.2019 Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud       334 518 356 575 -6,2%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud     5 474 2 367 131,3%
Varade brutoväärtus (GAV)       355 602 371 734 -4,3%
                 
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad       205 604 205 827 -0,1%
Kohustised kokku         219 281 219 216 0,0%
                 
Varade puhasväärtus (NAV)       136 321 152 518 -10,6%
             
Ringluses olevate osakute arv       119 635 429 113 387 525 5,5%
Osaku puhasväärtus (eurodes) IFRS-i nõuete kohaselt   1,1395 1 3451 -15,3%
EPRA puhas reinvesteerimisväärtus (EPRA NRV) osaku kohta (eurodes)   1,2219 1,4333 -14,7%
EPRA puhas materiaalne põhivara (EPRA NTA) osaku kohta (eurodes)   1,2219 1,4333 -14,7%
EPRA puhas võõrandamisväärtus (EPRA NDV) osaku kohta (eurodes)   1,1435 1,3400 -14,7%
Osaku puhasväärtus (eurodes) EPRA nõuete kohaselt   1,2219 1,4333 -14,7%
             
Laenu tagatuse suhtarv (%)       60,5% 57,3%
Keskmine sisemine intressimäär (%)       2,6% 2,6%

Kinnisvarainvesteeringute tulemused
Keskmine otsene tootlus oli 2020. aasta IV kvartalis 5,5% (III kvartal 2020: 5,5%) ja esmane puhastootlus 5,6% (III kvartal 2020: 5,6%). Kinnisvarainvesteeringute tootlused paranesid kuni 2020. aasta detsembrini, kuid detsembri tulemusi nõrgendasid liikumispiirangud ja tootlused jäid lõpuks 2020. aasta III kvartaliga võrreldes stabiilseks. Lätis ja Leedus kehtestatud piirangute tõttu vähenes kaubandussegmendi rentnike käibel põhinev renditulu detsembris. Samal ajal tegi Fond ka täiendavaid rendihinna soodustusi rentnikele, kelle tegevust valitsuse kehtestatud piirangud mõjutasid. Valitsuste kehtestatud piirangud mõjutavad jätkuvalt oluliselt investeerimisportfelli tulemusi. COVID-19 pandeemia eelsete tulemustega võrreldes said kõige suurema löögi vaba aja ja kaubandussegmendi kinnisvarainvesteeringute tootlused ja seda peamiselt koroonapandeemiaga seoses kehtestatud piirangute tõttu. Samas büroosegmendi tulemused on jätkuvalt head ning kriisist peaaegu mõjutamata. Kogu portfelli keskmine rendihind oli 2020. aasta IV kvartalis 11,7 eurot ruutmeetri kohta.

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli 2020. aasta IV kvartalis 94,5% (III kvartal 2020: 94,6%). Duetto II rendigarantiid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 94,5% (III kvartal 2020: 94,6%). Seisuga 31. detsember 2020 oli täitumuse määr 94,3% (30. september 2020: 94,7%). Fondi rentnike baas on jätkuvalt tugev, kuigi esines mõningat uut vakantsust 2020. aasta III ja IV kvartalis. Fond aga sõlmis uue rendilepingu F8 Outletiga Domus Pro ostukeskuses, mis tõstis keskuse täitumuse 2020. aasta IV kvartalis 100%-ni. Büroosegmendi täitumuse määrad on jätkuvalt tugevad, kuigi Leedu maksuamet vabastas osa oma pindadest North Stari ärikeskuses, mis avaldas täitumusele vähest negatiivset mõju.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2020

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus
IV kv 20202
Esmane puhas-tootlus
IV kv 20203
Täitumuse määr
IV kv 2020
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 16 419 8 587 8,0% 7,3% 100,0%
Duetto II Büroo 18 765 8 674 7,4% 7,3% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 38 811 16 856 5,0% 4,7% 90,1%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 090 11 247 7,5% 7,2% 100,0%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 590 4 831 8,9% 7,6% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 19 133 10 550 6,8% 7,3% 95,4%
Meraki arendus   5 474 – 
Vilniuses kokku   122 282 60 745 6,7% 6,4% 96,5%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 23 474 10 458 6,6% 6,8% 93,5%
Vainodes I Büroo 19 970 8 052 6,9% 7,2% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 060 7 453 6,3% 6,6% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 4 970 3 254 7,9% 8,0% 98,6%
Galerija Centrs Kaubandus 67 446 20 022 2,7% 2,9% 84,8%
Riias kokku   131 920 49 239 4,6% 4,9% 92,3%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 29 770 9 145 3,2% 3,7% 95,1%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 170 8 664 5,8% 4,9% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 16 160 9 179 7,9% 7,4% 100,0%
Lincona Büroo 16 110 10 865 7,0% 6,8% 90,3%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 580 5 508 5,4% 7,1% 81,1%
Tallinnas kokku   85 790 43 361 5,3% 5,5% 94,1%
Portfell kokku   339 992 153 345 5,5% 5,6% 94,5%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2020 teostatud hindamisel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.10.2020-31.12.2020 01.10.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
         
Renditulu 5 148 6 197 21 697 20 776
Teenustasutulu 1 241 1 397 4 990 4 525
Renditegevuse kulud -1 644 -1 959 -6 753 -6 082
Puhas renditulu 4 745 5 635 19 934 19 219
         
Halduskulud -713 -846 -2 918 -3 251
Muu äritulu 18 3 204 26
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum -9 488 375 -25 245 -2 064
Ärikahjum/-kasum -5 438 5 167 -8 025 13 930
         
Finantstulud 1 3 5
Finantskulud -1 406 -1 402 -5 524 -4 718
Finantstulud ja -kulud kokku -1 406 -1 401 -5 521 -4 713
         
Maksueelne kahjum/kasum -6 844 3 766 -13 546 9 217
Tulumaks 166 -351 5 -426
Perioodi kahjum/kasum -6 678 3 415 -13 541 8 791
 
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/‑kahjum 119 802 -108 -595
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks -10 -48 3 44
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku 109 754 -105 -551
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkahjum/‑kasum kokku -6 569 4 169 -13 646 8 240
         
Tava- ja lahustatud kahjum/kasum osaku kohta (eurodes)      -0,06 0,03 -0,12 0,09

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019
     
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 334 518 356 575
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 5 474 2 367
Materiaalsed põhivarad 2
Tuletisinstrumendid 73
Muud põhivarad 22 54
Põhivarad kokku 340 016 359 069
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 901 1 794
Ettemaksed 352 301
Muud käibevarad 734
Raha ja raha ekvivalendid 13 333 9 836
Käibevarad kokku 15 586 12 665
Varad kokku 355 602 371 734
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 145 200 138 064
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 661 -1 556
Jaotamata kasum -7 218 16 010
Omakapital kokku 136 321 152 518
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 195 670 205 718
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 009 6 199
Tuletisinstrumendid 1 736 1 728
Muud pikaajalised kohustised 1 026 1 298
Pikaajalised kohustised kokku 204 441 214 943
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 10 222 414
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 640 3 171
Tulumaksukohustis 1 8
Tuletisinstrumendid 27
Muud lühiajalised kohustised 950 680
Lühiajalised kohustised kokku 14 840 4 273
Kohustised kokku 219 281 219 216
Omakapital ja kohustised kokku 355 602 371 734


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.02.2021 kell 23:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused