Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (fond) 2021. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused jäid samaks, võrreldes esialgse avalikustamisega 15. veebruaril 2022.

Väljamaksed osakuomanikele Fondi 2021. aasta tulemuste eest
Fond kuulutas 2021. aasta äritegevuse tulemuste eest välja rahalisi väljamakseid kogusummas 6 939 tuhat eurot (1 316 tuhat eurot 2021. aasta I kvartali, 1 316 tuhat eurot 2021. aasta II kvartali, 2 034 tuhat eurot 2021. aasta III kvartali ja 2 273 tuhat eurot 2021. aasta IV kvartali tulemuste eest). 2021. aasta äritegevuse tulemuste eest tehtud väljamaksete ja Tallinna börsi 31. detsembri 2021 sulgemishinna alusel oli osakute 2021. aasta bruto dividenditootlus 5,4%

Tulem ja puhas renditulu
Kontserni 2021. aasta puhaskasum oli 1,4 miljonit eurot (2020: puhaskahjum 13,5 miljonit eurot). Fondi kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum oli küll väiksem kui 2020. aastal, aga puhas renditulu kogu 2021. aasta vältel langes. Fondi kinnisvarainvesteeringute majandustulemused olid aga 2021. aasta rangetele koroonapiirangutele vaatamata positiivsed. 2021. aasta tulemile avaldas suurt mõju kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum  kogusummas 7,2 miljonit eurot. Aasta lõpus tehtud ümberhindlus näitas taastumist, sest Fond vähendas ümberhindluse aastakahjumit, kajastades 2021. aasta IV kvartalis ümberhindluse kasumi summas 7,1 miljonit eurot. Hindamise mõju arvesse võtmata oleks 2021. aasta puhaskasum olnud 8,6 miljonit eurot (2020: 11,7 miljonit eurot). 2021. aasta kasum osaku kohta oli 0,01 eurot (2020: kahjum 0,12 eurot). Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse mõju arvesse võtmata oleks kasum osaku kohta olnud 0,07 eurot (2020: 0,10 eurot).

2021. aastal teenis kontsern 17,0 miljonit eurot puhast renditulu, mida on 14,7% vähem kui aasta varem (2020: 19,9 miljonit eurot). Puhas renditulu kahanes, sest portfelli kuuluvate kinnisvarainvesteeringute vabad pinnad suurenesid, rentnikele tehti pandeemia ajal rendisoodustusi ja G4S-i peahoone võõrandati 2021. aasta novembris.

2021. aasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 63,0% (2020: 55,8%), kaubandus 32,4% (2020: 40,1%) ja vaba aeg 4,6% (2020: 4,1%).

Fondi 2021. aasta puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Leedu 38,1% (2020: 36,4%), Läti 36,0% (2020: 38,3%), ja Eesti 25,9% (2020: 25,3%). 2021. aastal vähenes Eesti osakaal Fondi portfellis G4S-i peahoone võõrandamise tõttu.

Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus vähenes aruandeperioodil 2,6%, langedes 2021. aasta detsembri lõpuks 346,3 miljoni euroni (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Languse peamised põhjused olid kinnisvara-investeeringute ümberhindamiskahjum summas 7,2 miljonit eurot ja G4S-i peahoone võõrandamine, mille mõju vähendasid mõnevõrra varadesse tehtud kapitaliinvesteeringud ja rahasaldo kasv. Kontsern tegi 2021. aasta jooksul kapitaliinvesteeringuid (7,0 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2022. ja 2023. aastal jätkata. Lisaks investeeris Fond 2,1 miljonit eurot teistesse (ümber)arendusprojektidesse. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab Fondi piisava likviidsustaseme ehituse ajal.

Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus pisut vähenes ja oli 2021. aasta detsembri lõpu seisuga 132,6 miljonit eurot (31. detsember 2020: 136,3 miljonit eurot), sest 2021. aasta kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse tulem oli negatiivne. Fondi varade puhasväärtus vähenes eelmise aasta lõpuga võrreldes 2,7%. Perioodi positiivseid tegevustulemusi tasakaalustas osakuomanikele tehtud väljamakse summas 6,0 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2021 oli osaku puhasväärtus IFRS-i kohaselt 1,1082 eurot (31. detsember 2020: 1,1395 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,1884 eurot (31. detsember 2020: 1,2219 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1086 eurot (31. detsember 2020: 1,1435 eurot) osaku kohta.

Intressikandvad laenud ja võlakirjad
2021. aasta jooksul viis Fond lõpule 18-kuuliste tagatud võlakirjade suunatud pakkumise mahus 4,0 miljonit eurot. Võlakirjad kannavad fikseeritud 5,0% määraga intressi, mida makstakse kaks korda aastas. Laekunud vahendeid kasutati Meraki büroohoone ehituse rahastamiseks. Fond maksis täielikult tagasi ka G4S-i peahoone pangalaenu summas 7,8 miljonit eurot ja tegi Europa pangalaenu osalise ennetähtaegse tagasimakse summas 3,0 miljonit eurot. Pangalaenukohustised vähenesid pisut graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2% kogu tasumata laenujäägist. Võlakirjade märkimise ja laenutagasimaksete järel vähenesid intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) 198,6 miljoni euroni (31. detsember 2020: 205,6 miljonit eurot).

Kinnisvarainvesteeringute tulemused

Tuhandetes eurodes         2021 2020 Muutus (%)
Puhas renditulu         17 004 19 934 -14,7%
Halduskulud       -2 869 -2 918 -1,7%
Muu äritulu       444 204 117,6%
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist       -71
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum   -7 161 -25 245 -71,6%
Ärikahjum/-kasum         7 347 -8 025 191,6%
Finantstulud ja -kulud (neto)     -5 705 -5 521 3,3%
Maksueelne kasum/kahjum       1 642 -13 546 112,1%
Tulumaks         -229 5 -4 680,0%
Perioodi puhaskasum/-kahjum       1 413 -13 541 110,4%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   119 635 429 119 635 429
Kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)     0,01 -0,12 110,4%
                 

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 17 345 8 587 8,2% 7,4% 100,0%
Duetto II Büroo 19 683 8 674 7,3% 7,1% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 36 737 16 856 2,7% 2,7% 78,8%
Domus PRO ostukeskus Kaubandus 16 255 11 226 7,3% 7,1% 99,4%
Domus PRO ärikeskus Büroo 7 820 4 831 8,3% 7,0% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 19 869 10 550 5,8% 6,3% 89,7%
Meraki maa   11 400
Vilniuses kokku   129 109 60 724 5,7% 5,6% 92,2%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 21 944 10 459 7,3% 7,8% 100,0%
Vainodes I Büroo 18 150 8 052 6,7% 7,7% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 840 7 452 6,3% 6,7% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 5 096 3 249 7,8% 8,0% 97,6%
Galerija Centrs Kaubandus 65 544 20 022 1,9% 2,2% 79,2%
Riias kokku   127 574 49 234 4,3% 4,8% 91,4%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 29 772 9 145 2,9% 3,4% 93,9%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 442 8 664 6,5% 5,5% 100,0%
Lincona Büroo 16 990 10 870 7,0% 6,9% 89,1%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 472 5 444 5,2% 6,8% 89,2%
Tallinnas kokku   70 676 34 123 5,1% 5,5% 93,2%
Portfell kokku   327 359 144 081 5,0% 5,2% 92,1%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2021 teostatud hindamisel, ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 2021 2020
Renditulu 19 495 21 697
Teenustasutulu 4 901 4 990
Renditegevuse kulud -7 392 -6 753
Puhas renditulu 17 004 19 934
     
Halduskulud -2 869 -2 918
Muu äritulu 444 204
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist -71
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -7 161 -25 245
Ärikasum/-kahjum 7 347 -8 025
     
Finantstulud 1 3
Finantskulud -5 706 -5 524
Finantstulud ja -kulud kokku -5 705 -5 521
     
Maksueelne kasum/kahjum 1 642 -13 546
Tulumaks -229 5
Perioodi kasum/kahjum 1 413 -13 541
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/ ‑kahjum 898 -108
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumi/ ‑kasumiga seotud tulumaks -66 3
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu
koondkasum/-kahjum kokku
832 -105
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/‑kahjum kokku 2 245 -13 646
     
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes) 0,01 -0,12

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2021 31.12.2020
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 315 959 334 518
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 11 400 5 474
Immateriaalsed põhivarad 9
Materiaalsed põhivarad 2 2
Muud põhivarad 23 22
Põhivarad kokku 327 393 340 016
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 708 1 901
Ettemaksed 137 352
Raha ja raha ekvivalendid 16 100 13 333
Käibevarad kokku 18 945 15 586
Varad kokku 346 338 355 602
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 145 200 145 200
Rahavoogude riskimaandamise reserv -829 -1 661
Jaotamata kahjum/kasum -11 787 -7 218
Omakapital kokku 132 584 136 321
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 157 471 195 670
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 297 6 009
Tuletisinstrumendid 756 1 736
Muud pikaajalised kohustised 1 103 1 026
Pikaajalised kohustised kokku 165 627 204 441
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 41 676 10 222
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 223 3 640
Tulumaksukohustis 5 1
Tuletisinstrumendid 109 27
Muud lühiajalised kohustised 1 114 950
Lühiajalised kohustised kokku 48 127 14 840
Kohustised kokku 213 754 219 281
Omakapital ja kohustised kokku 346 338 355 602


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 18.03.2022 kell 23:30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused