Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused I kvartali 2022. aasta kohta.

Väljamaksed 2022. aasta I kvartali tulemuste eest
28. aprillil 2022 kuulutas Fond osakuomanikele 2022. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 555 tuhat eurot (0,013 eurot osaku kohta). See teeb viimase 12 kuu jooksvaks dividenditootluseks 6,3% (osaku sulgemishinna alusel Nasdaq Tallinna börsil 2022. aasta I kvartali viimasel päeval).

Tulem ja puhas renditulu
Kontserni 2022. aasta I kvartali puhaskasum oli 2,0 miljonit eurot (I kv 2021: 1,9 miljonit eurot). Tulemile avaldas suurt mõju Galerija Centrsi majandustulemuste taastumine, sest rentnikele tehti 2022. aastal vähem COVID-19-ga seotud rendisoodustusi. Puhta renditulu kasvu positiivset mõju suurendasid ka väiksemad halduskulud. 2022. aasta I kvartali kasum osaku kohta oli 0,02 eurot (I kv 2021: 0,02 eurot).

2022. aasta l kvartalis teenis kontsern 4,2 miljonit eurot puhast renditulu (I kv 2021: 4,2 miljonit eurot). 2021. aasta I kvartali tulemustes kajastus IV kvartalis müüdud G4S-i peahoone puhas renditulu summas 0,3 miljonit eurot. 2022. aasta I kvartali tulemusi G4S enam ei mõjutanud. Rendihindade indekseerimine ja tulude taastumine suurendasid sama koosseisuga (võrreldava) portfelli puhast renditulu.

Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus oli 2022. aasta märtsi lõpuks 345,6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Muutuse peamine põhjus on 2022. aasta I kvartalis tehtud dividendide väljamakse. Kontsern tegi 2022. aasta I kvartalis kapitaliinvesteeringuid (1,9 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2022. ja 2023. aastal jätkata. Lisaks investeeris Fond 2,2 miljonit eurot teistesse (ümber)arendusprojektidesse.

Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus pisut suurenes ja oli 2022. aasta I kvartali lõpu seisuga 133,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 132,6 miljonit eurot). Perioodi positiivseid tegevustulemusi ja positiivset rahavoo riskimaandamise reservi muutust summas 0,7 miljonit eurot tasakaalustas osakuomanikele tehtud väljamakse summas 2,3 miljonit eurot. Seisuga 31. märts 2022 oli osaku IFRS puhasväärtus 1,1114 eurot (31. detsember 2021: 1,1082 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,1902 eurot (31. detsember 2021: 1,1884 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1100 eurot (31. detsember 2021: 1,1086 eurot) osaku kohta.

Kinnisvarainvesteeringud
Seisuga 31. märts 2022 oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli täitumus 92,4% (31. detsember 2021: 92,1%). Portfelli üldine täitumus tõusis North Stari kontorihotelli eduka avamise ja selle pindade väikerentnikega täitmise järel. Täitumust aitasid parandada ka Lincona ja Europa uued rendilepingud. Büroosegmendi täitumus on tänu uutele rendilepingutele jätkuvalt kõrge (98%). Büroopindade väljarentimine peaks jätkuma ka 2022. aasta II kvartalis. Kaubanduspindade rentimisega tegelevaid meeskondi on laiendatud, et rendiprotsessi kiirendada. Alanud on põhjalikud läbirääkimised ostukeskuste võimalike ankurrentnikega. Keskmine otsene tootlus kasvas 2022. aasta I kvartalis märkimisväärse 5,0%-ni (IV kv 2021: 4,5%) ja esmane puhastootlus 5,3%-ni (IV kv 2021: 4,8%). Kinnisvarainvesteeringute tootlused kasvasid 2021. aasta IV kvartaliga võrreldes tänu Galerija Centrsi tulemuste  taastumisele pärast piirangute leevendamist 2021. aasta lõpus ja kogu portfelli rendihindade indekseerimise positiivsele mõjule.

Baltic Horizoni portfelli kuulub 14 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2022. aasta I kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 331,8 miljonit eurot (31. detsember 2021: 327,4 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 144 071 ruutmeetrit. 2022. aasta I kvartalis investeeris kontsern 0,3 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 4,1 miljonit eurot rekonstrueerimis- või arendusprojektidesse.

Peamised kasumlikkuse näitajad

Tuhandetes eurodes         I kv 2022 I kv 2021 Muutus (%)
Puhas renditulu         4 193 4 173 0,5%
Halduskulud       -659 -745 -11,5%
Muu äritulu       7
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum   -6 -4 50,0%
Ärikasum         3 535 3 424 3,2%
Finantstulud ja -kulud (neto)         -1 442 -1 390 -3,7%
Maksueelne kasum         2 093 2 034 2,9%
Tulumaks         -97 -129 -24,8%
Perioodi puhaskasum       1 996 1 905 4,8%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   119 635 429 119 635 429
Kasum osaku kohta (eurodes)       0,02 0,02
                         

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes       31.03.2022 31.12.2021 Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud     318 430 315 959 0,8%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud     13 393 11 400 17,5%
Varade brutoväärtus (GAV)     345 592 346 338 -0,2%
               
Intressikandvad laenud ja võlakirjad     198 425 198 571 -0,1%
Kohustised kokku       212 628 213 754 -0,5%
               
IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV)     132 964 132 584 0,3%
EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV)     142 387 142 176 0,1%
           
Ringluses olevate osakute arv     119 635 429 119 635 429
Osaku puhasväärtus – IFRS (eurodes) 1,1114 1,1082 0,3%
EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) 1,1902 1,1884 0,2%
           
Laenu tagatuse suhtarv (%)     59,8% 60,7%
Keskmine sisemine intressimäär (%)     2,8% 2,7%

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2022

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus
I kv 20222
Esmane puhastootlus
I kv 20223
Täitumuse määr
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 17 347 8 587 8,0% 6,9% 100,0%
Duetto II Büroo 19 683 8 674 7,6% 7,1% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 38 951 16 844 1,3% 1,4% 81,8%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 268 11 226 8,0% 7,8% 98,7%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 823 4 831 8,3% 6,8% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 20 031 10 550 6,2% 6,5% 97,1%
Meraki arendus   13 393
Vilniuses kokku   133 496 60 712 5,3% 5,2% 94,2%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 21 959 10 459 7,6% 8,3% 100,0%
Vainodes I Büroo 18 161 8 052 6,5% 7,8% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 840 7 452 6,4% 6,6% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 5 106 3 249 8,2% 8,2% 97,4%
Galerija Centrs Kaubandus 65 576 20 022 3,2% 3,6% 74,1%
Riias kokku   127 642 49 234 5,0% 5,6% 89,3%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 29 775 9 147 2,6% 3,2% 93,9%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 442 8 664 7,2% 5,9% 100,0%
Lincona Büroo 16 996 10 870 6,6% 6,1% 90,8%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 472 5 444 4,5% 5,9% 89,2%
Tallinnas kokku   70 685 34 125 4,5% 4,8% 93,7%
Portfell kokku   331 823 144 071 5,0% 5,3% 92,4%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. märts 2022 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.01.2022-
31.03.2022
01.01.2021-
31.03.2021
Renditulu 4 959 4 677
Teenustasutulu 1 304 1 217
Renditegevuse kulud -2 070 -1 721
Puhas renditulu 4 193 4 173
     
Halduskulud -659 -745
Muu äritulu 7
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -6 -4
Ärikasum 3 535 3 424
     
Finantstulud
Finantskulud -1 442 -1 390
Finantstulud ja -kulud kokku -1 442 -1 390
     
Maksueelne kasum 2 093 2 034
Tulumaks -97 -129
Perioodi kasum 1 996 1 905
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum 721 210
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks -64 -15
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum kokku 657 195
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 2 653 2 100
     
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,02        0,02

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.03.2022 31.12.2021
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 318 430 315 959
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 13 393 11 400
Immateriaalsed põhivarad 8 9
Materiaalsed põhivarad 2 2
Muud põhivarad 23 23
Põhivarad kokku 331 856 327 393
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 959 2 708
Ettemaksed 315 137
Raha ja raha ekvivalendid 10 462 16 100
Käibevarad kokku 13 736 18 945
Varad kokku 345 592 346 338
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 145 200 145 200
Rahavoogude riskimaandamise reserv -172 -829
Jaotamata kahjum -12 064 -11 787
Omakapital kokku 132 964 132 584
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 152 806 157 471
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 456 6 297
Tuletisinstrumendid 94 756
Muud pikaajalised kohustised 1 185 1 103
Pikaajalised kohustised kokku 160 541 165 627
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 46 189 41 676
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 095 5 223
Tulumaksukohustis 8 5
Tuletisinstrumendid 50 109
Muud lühiajalised kohustised 745 1 114
Lühiajalised kohustised kokku 52 087 48 127
Kohustised kokku 212 628 213 754
Omakapital ja kohustised kokku 345 592 346 338


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 09.05.2022 kell 22:30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused