Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2022. aasta esimese kuue kuu kohta.

Väljamaksed osakuomanikele Fondi tulemuste eest
28. aprillil 2022 kuulutas Fond osakuomanikele 2022. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 555 tuhat eurot (0,013 eurot osaku kohta). See teeb 2022. aasta I kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 1,17%.

28. juulil 2022 kuulutas Fond osakuomanikele 2022. aasta II kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 555 tuhat eurot (0,013 eurot osaku kohta). See teeb 2022. aasta II kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 1,17%.

Turul valitseva ebakindluse tõttu otsustas Fond teha 2020., 2021. ja 2022. aastal vähendatud väljamakseid ja jätta 7,2 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata.

Tuhandetes eurodes II kv
 2021
III kv
 2021
IV kv
 2021
I kv
2022
II kv
2022
(+) Puhas renditulu 4 357 4 676 3 798 4 193 4 482
(-) Fondi halduskulud -756 -735 -633 -659 -726
(-) Välised intressikulud -1 311 -1 407 -1 408 -1 372 -1 403
(-) Kapitalikulud1 -92 -38 -222 -266 -369
(+) Kinnisvarainvesteeringutega seotud erakorraline tulu2 440 261
(+) Tagasi lisatud noteerimisega seotud kulud
(+) Tagasi lisatud omandamisega seotud kulud 5 9 32 1 5
Genereeritud neto rahavoog (GNR) 2 203 2 505  2 007 1 897 2 250
           
GNR kaalutud osaku kohta (eurodes) 0,018 0,021 0,017 0,016 0,019
12 kuu jooksev GNR tootlus 3 (%) 7,0% 7,0% 6,8% 7,6% 8,0%
           
Väljakuulutatud väljamaksed  1 316 2 034  2 273  1 555  1 555
Väljakuulutatud väljamaksed osaku kohta4 (eurodes)  0,011 0,017  0,019  0,013  0,013
12 kuu jooksev dividenditootlus3 (%) 5,0% 4,5% 5,4% 6,3% 6,9%
  1. Tabelis on esitatud kvartali tegelik kapitalikulu. Osakuomanikele tulevikus tehtavate väljamaksete aluseks on eelarvestatud aastane kapitalikulu, mis on kvartalite vahel võrdselt ära jaotatud. See vähendab osakuomanikele tehtavate rahaliste väljamaksete kvartaalset volatiilsust.
  2. Läti valitsuse COVID-19 toetused, mis on seotud puhta renditulu vähenemisega Galerija Centrsi rentnikele tehtud soodustuste tõttu. Toetusi kasutatakse kinnisvarainvesteeringu tegevuskulude katmiseks.
  3. 12 kuu jooksva GNR-i tootluse ja dividenditootluse aluseks on osaku turuhind vastava kvartali lõpu seisuga (2022. aasta II kvartali osaku turuhind on esitatud seisuga 30. juuni 2022).
  4. Väljamaksele õigust omavate osakute arvu alusel.

Kinnisvarainvesteeringute hindamine
2022. aasta juunis hindas Fondi kinnisvaraportfelli sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers. Fondi portfelli õiglane väärtus aruandeperioodil suurenes ja oli seisuga 30. juuni 2022 335,6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 327,4 miljonit eurot). 2022. aasta juunis toimunud ümberhindluse tulemuseks oli õiglase väärtuse muutusest tingitud kasum summas 0,2 miljonit eurot (+0,1% portfelli väärtusest), mis tulenes peamiselt sellest, et rendi indekseerimise ja rahavooga seotud eeldusi korrigeeriti kogu Euroopat mõjutava kiire inflatsiooni tõttu kõrgemaks.

Tulem ja puhas renditulu 
Kontserni 2022. aasta I poolaasta puhaskasum oli 4,2 miljonit eurot (I pa 2021: puhaskahjum 9,2 miljonit eurot). Tulemile avaldas suurt mõju Galerija Centrsi majandustulemuste taastumine, mis saavutati tänu sellele, et rentnikele tehti 2022. aastal vähem pandeemiast tingitud rendisoodustusi ja rendi indekseerimine kasvas. 2021. aasta I poolaasta tulemit mõjutas märkimisväärselt ühekordne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum summas 14,3 miljonit eurot. 2022. aasta I poolaastal oli ümberhindluse tulemuseks aga kasum summas 0,2 miljonit eurot (+0,1% portfelli väärtusest). Puhta renditulu kasvu positiivset mõju toetasid ka väiksemad halduskulud ja Läti valitsuselt saadud 0,3 miljoni euro suurune toetus. 2022. aasta I poolaasta kasum osaku kohta oli 0,04 eurot (I pa 2021: -0,08 eurot).

2022. aasta l poolaastal teenis kontsern 8,7 miljonit eurot puhast renditulu (I pa 2021: 8,5 miljonit eurot). 2021. aasta I poolaasta tulemustes kajastus 2021. aasta IV kvartalis müüdud G4S-i peahoone puhas renditulu summas 0,6 miljonit eurot. 2022. aasta I poolaasta tulemusi G4S enam ei mõjutanud. Rendihindade indekseerimine ja tulude taastumine suurendasid sama koosseisuga (võrreldava) portfelli puhast renditulu.

Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus kasvas aruandeperioodil 0,3%, tõustes 2022. aasta I poolaasta lõpuks 347,5 miljoni euroni (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Tõusu peamised põhjused on kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest tekkinud kasum summas 0,2 miljonit eurot ja 2022. aasta I poolaastal tehtud kapitaliinvesteeringud (4,1 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2022. ja 2023. aastal jätkata. Lisaks investeeris Fond 3,3 miljonit eurot teistesse (ümber)arendusprojektidesse.

Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus pisut suurenes ja oli 2022. aasta I poolaasta lõpu seisuga 134,2 miljonit eurot (31. detsember 2021: 132,6 miljonit eurot). Fondi varade puhasväärtus suurenes eelmise aasta lõpuga võrreldes 1,2%. Perioodi positiivseid tegevustulemusi ja kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisi ning positiivset rahavoo riskimaandamise reservi muutust summas 1,2 miljonit eurot tasakaalustas osaliselt osakuomanikele tehtud väljamakse summas 3,8 miljonit eurot. Seisuga 30. juuni 2022 oli osaku IFRS puhasväärtus 1,1215 eurot (31. detsember 2021: 1,1082 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,2016 eurot (31. detsember 2021: 1,1884 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1177 eurot (31. detsember 2021: 1,1086 eurot) osaku kohta.

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizoni portfelli kuulub 14 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2022. aasta II kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 335,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: 327,4 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 144 215 ruutmeetrit. 2022. aasta I poolaastal investeeris kontsern 0,6 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 7,5 miljonit eurot rekonstrueerimis- ja arendusprojektidesse.

Intressikandvad laenud ja võlakirjad
Intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) moodustasid 198,4 miljonit eurot, jäädes 2021. aasta lõpuga sarnasele tasemele (31. detsember 2021: 198,6 miljonit eurot). Pangalaenukohustised vähenesid pisut graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,3% kogu tasumata laenujäägist. Kõiki laene, mille aegumistähtaeg oli 2022. aasta I poolaastal, pikendati  algsete laenuandjate juures.

Rahavood
2022. aasta I poolaasta äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 7,3 miljonit eurot (I pa 2021: positiivne summas 6,4 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevasse kinnisvaraportfelli tehtud täiendavate investeeringute ning Meraki, Postimaja ja CC Plaza kompleksi ning Europa arendusprojektide rahastamise tõttu 2022. aasta I poolaastal negatiivne summas 7,6 miljonit eurot (I pa 2021: negatiivne summas 2,7 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 7,1 miljonit eurot (I pa 2021: negatiivne summas 1,6 miljonit eurot). Esimesel poolaastal tegi Fond osakuomanikele rahalise väljamakse summas 3,8 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid intresse. 2022. aasta I poolaasta lõpus oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 8,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantspaindlikkust. Vaba raha kasutatakse arendusprojektide jätkamiseks.

Peamised kasumlikkuse näitajad

Tuhandetes eurodes         II kv 2022 II kv 2021 Muutus (%)
Puhas renditulu         4 482 4 357 2,9%
Halduskulud       -726 -756 4,0%
Muu äritulu       271
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum/kahjum   178 -14 255 101,2%
Ärikasum/-kahjum         4 205 -10 654 139,5%
Finantstulud ja -kulud (neto)       -1 518 -1 361 -11,5%
Maksueelne kasum/kahjum   2 687 -12 015 122,4%
Tulumaks         -444 888 -150,0%
Perioodi puhaskasum/-kahjum       2 243 -11 127 120,2%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   119 635 429 119 635 429
Kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)     0,02 -0,09 120,2%


Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes       30.06.2022 31.12.2021 Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud     320 029 315 959 1,3%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud     15 620 11 400 37,0%
Varade brutoväärtus (GAV)     347 495 346 338 0,3%
               
Intressikandvad laenud ja võlakirjad     198 360 198 571 -0,1%
Kohustised kokku       213 319 213 754 -0,2%
               
IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV)     134 176 132 584 1,2%
EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV)     143 752 142 176 1,1%
           
Ringluses olevate osakute arv     119 635 429 119 635 429
Osaku puhasväärtus – IFRS NAV osaku kohta (eurodes) 1,1215 1,1082 1,2%
EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) 1,2016 1,1884 1,1%
           
Laenu tagatuse suhtarv (%)     59,1% 60,7%
Keskmine sisemine intressimäär (%)     2,8% 2,7%

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2022. aasta II kvartalis 93,4% (I kv 2022: 92,3%). Seisuga 30. juuni 2022 oli täitumus 93,3% (31. märts 2022: 92,4%). Portfelli üldine täitumus tõusis North Stari kontorihotelli eduka avamise ja selle pindade väikerentnikega täitmise järel. Täitumust aitasid parandada ka Europa, Postimaja ja Galerija Centrsi uued rendilepingud. Kvartali jooksul kolis Sportland Galerija Centrsis uude asukohta, laiendades oma pinda peaaegu 1000 m2-ni. Europa ostukeskuses avas Huracan Coffee umbes 140 m2 suuruse kohviku, luues sellega uue tõmbeala keskse äripiirkonna peaväljakult sisenevatele klientidele. Pärast Huracani avamist on Europa sissepääsud ja avalikud alad pärast renoveerimist klientidele taas täielikult avatud.

Büroosegmendi täitumus on jätkuvalt kõrge (98%). Büroopindade väljarentimine peaks jätkuma ka 2022. aasta III kvartalis. Kaubanduspinna rentimisega tegelevaid meeskondi suurendati 2022. aasta I poolaastal, et renditegevust kiirendada. Alanud on põhjalikud läbirääkimised ostukeskuste võimalike ankurrentnikega. Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2022. aasta II kvartalis 5,3% (I kv 2022: 5,0%) ja kogu portfelli esmane puhastootlus 5,6% (I kv 2022: 5,3%). Kinnisvarainvesteeringute tootlused kasvasid 2022. aasta I kvartaliga võrreldes tänu Galerija Centrsi tulemuste taastumisele pärast piirangute leevendamist 2021. aasta lõpus ja portfelli rendihindade indekseerimise positiivsele mõjule.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. juuni 2022

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus
II kv 20222
Esmane puhastootlus
II kv 20223
Täitumuse määr
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 18 525 8 587 7,7% 6,5% 100,0%
Duetto II Büroo 20 253 8 674 7,7% 7,1% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 38 757 16 844 1,8% 1,9% 84,5%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 535 11 226 8,4% 8,1% 98,5%
Domus Pro ärikeskus Büroo 8 010 4 831 8,7% 7,1% 97,3%
North Star ärikeskus Büroo 21 538 10 550 6,7% 6,8% 98,2%
Meraki arendus Büroo 15 620
Vilniuses kokku   139 238 60 712 5,6% 5,4% 94,9%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 21 978 10 459 7,5% 8,2% 100,0%
Vainodes I Büroo 18 470 8 052 6,6% 7,8% 100,0%
LNK Centre Büroo 17 660 7 452 6,8% 6,8% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 5 693 3 244 8,1% 7,8% 97,6%
Galerija Centrs Kaubandus 64 910 20 075 3,1% 3,6% 77,2%
Riias kokku   128 711 49 282 5,0% 5,6% 90,6%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 26 975 9 242 9,2% 7,6% 95,6%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 525 8 664 3,6% 4,5% 100,0%
Lincona Büroo 16 900 10 871 7,3% 6,8% 90,8%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 300 5 444 5,1% 6,7% 90,4%
Tallinnas kokku   67 700 34 221 5,5% 6,0% 94,4%
Portfell kokku   335 649 144 215 5,3% 5,6% 93,3%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2022 teostatud hindamisel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes   01.04.2022-30.06.2022 01.04.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
Renditulu   5 111 4 835 10 070 9 512
Teenustasutulu   1 341 1 209 2 645 2 426
Renditegevuse kulud   -1 970 -1 687 -4 040 -3 408
Puhas renditulu   4 482 4 357 8 675 8 530
           
Halduskulud   -726 -756 -1 385 -1 501
Muu äritulu   271 278
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum/kahjum   178 -14 255 172 -14 259
Ärikasum/-kahjum   4 205 -10 654 7 740 -7 230
           
Finantstulud   1 1
Finantskulud   -1 518 -1 362 -2 960 -2 752
Finantstulud ja -kulud kokku   -1 518 -1 361 -2 960 -2 751
           
Maksueelne kasum/kahjum   2 687 -12 015 4 780 -9 981
Tulumaks   -444 888 -541 759
Perioodi kasum/kahjum   2 243 -11 127 4 239 -9 222
           
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum  
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum   575 241 1 296 451
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks   -51 -16 -115 -31
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum kokku   524 225 1 181 420
           
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/-kahjum kokku   2 767 -10 902 5 420 -8 802
           
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)   0,02 -0,09 0,04 -0,08

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes   30.06.2022 31.12.2021
Põhivarad      
Kinnisvarainvesteeringud   320 029 315 959
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud   15 620 11 400
Immateriaalsed põhivarad   8 9
Materiaalsed põhivarad   2 2
Tuletisinstrumendid   439
Muud põhivarad   22 23
Põhivarad kokku   336 120 327 393
       
Käibevarad      
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   2 214 2 708
Ettemaksed   423 137
Raha ja raha ekvivalendid   8 738 16 100
Käibevarad kokku   11 375 18 945
Varad kokku   347 495 346 338
       
Omakapital      
Sissemakstud kapital   145 200 145 200
Rahavoogude riskimaandamise reserv   352 -829
Jaotamata kahjum   -11 376 -11 787
Omakapital kokku   134 176 132 584
       
Pikaajalised kohustised      
Intressikandvad võlakohustised   102 765 157 471
Edasilükkunud tulumaksukohustised   6 959 6 297
Tuletisinstrumendid   756
Muud pikaajalised kohustised   1 261 1 103
Pikaajalised kohustised kokku   110 985 165 627
       
Lühiajalised kohustised      
Intressikandvad võlakohustised   96 153 41 676
Võlad tarnijatele ja muud võlad   5 479 5 223
Tulumaksukohustis   5
Tuletisinstrumendid   15 109
Muud lühiajalised kohustised   687 1 114
Lühiajalised kohustised kokku   102 334 48 127
Kohustised kokku   213 319 213 754
Omakapital ja kohustised kokku   347 495 346 338


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 08.08.2022 kell 22:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused