Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2023. aasta I kvartali kohta.

Tulem ja puhas renditulu
Kontserni 2023. aasta I kvartali puhaskasum oli 22 tuhat eurot (I kv 2022: 2,0 miljonit eurot). Tulemit mõjutas ühekordselt BH Domus Pro UAB müük, millele kuulub kaubanduskeskus ja büroohoone Vilniuses (Leedu). Puhaskasumit mõjutasid ka suurenenud finantskulud. Puhta renditulu kasvu positiivset mõju vähendasid osaliselt lühiajalise vakantsusega seotud kinnisvara halduskulud

Kontsern teenis nii 2023. kui ka 2022. aasta I kvartalis 4,2 miljonit eurot puhast renditulu. 2023. aasta tulemustes kajastub 2023. aasta veebruaris müüdud Domus Pro ostu- ja ärikeskuse kahe kuu puhas renditulu summas 0,3 miljonit eurot. Rendihindade indekseerimine ja tulude taastumine suurendasid aga sama koosseisuga (võrreldava) portfelli puhast renditulu.

Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,9% peamiselt büroosegmendi paremate tulemuste tõttu. Kasvu mõjutasid ka suhteliselt stabiilsed tulemused kaubandussegmendis.  

2023. aasta I kvartali puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 61,0% (I kv 2022: 58,4%), kaubandus 34,3% (I kv 2022: 36,5%) ja vaba aeg 4,7% (I kv 2022: 5,1%).

Keskses äripiirkonnas asuvate kinnisvarainvesteeringute (Postimaja, Europa ja Galerija Centrs) renditulu moodustas 22,4% Fondi portfelli 2023. aasta I kvartali puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste 2023. aasta I kvartali puhta renditulu osakaal oli 11,9%.

BH Domus Pro UAB müük
8. veebruaril 2023 allkirjastas Fond ostu-müügilepingu ettevõttega UAB PREF III, et müüa 100% osalus ettevõttes BH Domus Pro UAB, millele kuuluvad kaubanduskeskus ja büroohoone Vilniuses (Leedu). Osaluse kokkulepitud müügihind oli ligikaudu 23,5 miljonit eurot. Üle 9-aastase hoidmisperioodi sisemine tasuvusmäär (IRR) oli ligikaudu 15,8% ja omakapitali kordaja 2,1. Tehingust laekunud raha kasutati peamiselt Fondi laenukohustiste vähendamiseks, sh osaliselt Fondi 2023. aasta mais lunastustähtajani jõudvate võlakirjade lunastamiseks. Tehing viidi lõpule 6. märtsil 2023.

Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus kahanes aruandeperioodil 6,6% ja oli 2023. aasta I kvartali lõpus 321,3 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot). Languse peamine põhjus oli Domus Pro UAB müük.

Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus oli 2023. aasta I kvartali lõpus 133,5 miljonit eurot (31. detsember 2022: 133,7 miljonit eurot). Fondi varade puhasväärtus vähenes eelmise aasta lõpuga võrreldes 0,1%. Seisuga 31. märts 2023 oli osaku IFRS puhasväärtus 1,1156 eurot (31. detsember 2022: 1,1172 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,1668 eurot (31. detsember 2022: 1,1865 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1130 eurot (31. detsember 2022: 1,1143 eurot) osaku kohta.

Kinnisvarainvesteeringud
2023. aasta I kvartali lõpus kuulus Baltic Horizoni portfelli 14 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut. Fondi portfelli õiglane väärtus oli 309,1 miljonit eurot (31. detsember 2022: 333,1 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 135  990 m2.  2023. aasta I kvartalis müüs kontsern ligikaudu 23,5 miljoni euro eest oma osaluse ettevõttes BH Domus Pro UAB, investeeris 0,7 miljonit eurot rekonstrueerimisprojekti ja 0,3 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli.

Intressikandvad laenud ja võlakirjad
Intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) moodustasid 177,1 miljonit eurot (31. detsember 2022: 194,6 miljonit eurot). Pangalaenude jääk vähenes Domus Pro ja Europa ostukeskuse laenude osalise tagasimaksmise ja graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustas 1,2% kogu tasumata laenujäägist. Fondi keskmine intressimäär oli 2023. aasta I kvartali lõpus 3,4%.

Rahavood
2023. aasta äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 2,9 miljonit eurot (I kv 2022: positiivne summas 2,8 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli tänu BH Domus Pro UAB müügile positiivne summas 7,7 miljonit eurot (I kv 2022: negatiivne summas 4,6 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 8,5 miljonit eurot (I kv 2022: negatiivne summas 3,8 miljonit eurot). 2023. aasta I kvartalis maksis Fond tagasi Domus Pro pangalaenu ja osa Europa ostukeskuse pangalaenust ning maksis võlakirjade ja pangalaenude graafikujärgseid intresse. 2023. aasta märtsis tasus Fond BH Domus Pro UAB müügist saadud vahendite abil Domus Pro pangalaenu (11,0 miljonit eurot) ja 6,0 miljonit eurot Europa ostukeskuse pangalaenust. 2023. aasta I kvartali lõpus oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 7,5 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest laekuvate rahavoogudega.

Peamised kasumlikkuse näitajad

Tuhandetes eurodes         I kv 2023 I kv 2022 Muutus (%)
Puhas renditulu         4,202 4,193 0.2%
Halduskulud       -736 -659 11,7%
Muu äritulu       10 7 -42,9%
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist   -1 533
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum/kahjum   -4 -6 -33,3%
Ärikasum         1 939 3 535 -45,1%
Finantstulud ja -kulud (neto)         -2 037 -1 442 -41,3%
Maksueelne kasum     -98 2 093 -104,7%
Tulumaks         120 -97 -223,7%
Perioodi puhaskasum       22 1 996 -98,9%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   119 635 429 119 635 429
Kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)     0,00 0,02

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes       31.01.2023 31.03.2022 Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud     309 047 333 123 -7,2%
Varade brutoväärtus (GAV)     321 302 343 963 -6,6%
               
Intressikandvad laenud ja võlakirjad     177 124 194 569 -9,0%
Kohustised kokku       187 835 210 308 -10,7%
               
IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV)     133 467 133 655 -0,1%
EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV)     139 593 141 943 -1,7%
           
Ringluses olevate osakute arv     119 635 429 119 635 429
Osaku puhasväärtus – IFRS NAV osaku kohta (eurodes) 1,1156 1,1172 -0,1%
EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) 1,1668 1,1865 -1,7%
           
Laenu tagatuse suhtarv (%)     57,3% 58,4%
Keskmine sisemine intressimäär (%)     3,4% 3,0%

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2023. aasta I kvartalis 89,6% (IV kv 2022: 90,2%). Seisuga 31. märts 2023 oli täitumus 88,8% (31. detsember 2022: 90,5%).

Kui ankurüürnikku otsiv Meraki välja arvata, näitas büroosegment endiselt tugevaid tulemusi: 2023. aasta I kvartalis oli täitumus ligikaudu 97,4%. Duetto II, Vainodes I, LNK Centre ja CC Plaza on täielikult välja renditud. Rendiprotsessi kiirendamiseks suurendati 2022. aastal nii kaubandus- kui ka büroosegmendi hoonete rentimisega tegelevaid meeskondi. 2022. aasta detsembris sõlmiti leping Galerija Centrsi ankurrentnikuga. Ehitustööd uue rahvusvahelise ankurrentniku pinna ettevalmistamiseks algasid 2023. aasta I kvartalis, avamine on kavandatud 2023. aasta novembrisse.

Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2023. aasta I kvartalis 4,7% (IV kv 2022: 5,0%) ja kogu portfelli esmane puhastootlus 5,0% (IV kv 2022: 5,3%). Tootluse langus on peamiselt tingitud lühiajalisest vakantsusest ankurrentniku ruumide sisseseadmisega seotud ehitustööde tõttu ja Burzma avamisega seotud ühekordsetest kuludest.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2023

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus
I kv 20232
Esmane puhastootlus
I kv 20223
Täitumuse määr
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 18 845 8 587 8,4% 6,7% 97,6%
Duetto II Büroo 20 253 8 674 7,6% 6,9% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 35 795 16 929 3,7% 4,1% 80,9%
North Star ärikeskus Büroo 21 790 10 579 7,2% 7,0% 97,7%
Meraki Büroo 17 422 8 113 1,3% 1,4% 30,9%
Vilniuses kokku   114 105 52 882 5,3% 5,1% 82,4%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 20 960 10 459 7,3% 8,4% 98,8%
Vainodes I Büroo 18 010 8 128 6,3% 7,6% 100,0%
LNK Centre Büroo 17 000 7 450 6,9% 6,9% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 5 773 3 259 7,8% 6,9% 98,5%
Galerija Centrs Kaubandus 67 885 19 270 1,3% 1,5% 81,3%
Riias kokku   129 628 48 566 3,9% 4,4% 92,2%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 26 715 9 232 3,6% 4,9% 95,6%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 396 9 094 6,6% 5,5% 100,0%
Lincona Büroo 15 203 10 775 6,8% 7,2% 87,6%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 000 5 441 5,6% 7,9% 92,6%
Tallinnas kokku   65 314 34,541 5,1% 6,0% 93,8%
Portfell kokku   309 047 135 990 4,7% 5,0% 88,8%

1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2022 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.01.2023-31.03.2023 01.01.2022-31.03.2022
Renditulu 5 274 4 959
Teenustasutulu 1 442 1 304
Renditegevuse kulud -2 514 -2 070
Puhas renditulu 4 202 4 193
     
Halduskulud -736 -659
Muu äritulu 10 7
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist -1 533
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum/kahjum -4 -6
Ärikasum/-kahjum 1 939 3 535
     
Finantskulud -2 037 -1 442
Finantstulud ja -kulud kokku -2 037 -1 442
     
Maksueelne kasum/kahjum -98 2 093
Tulumaks 120 -97
Perioodi kasum/kahjum 22 1 996
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum -251 721
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga/ -kahjumiga seotud tulumaks 41 -64
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum kokku -210 657
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/-kahjum kokku -188 2 653
     
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes) 0,00 0,02

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.12.2022
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 309 047 333 123
Immateriaalsed põhivarad 6 6
Materiaalsed põhivarad 1 1
Tuletisinstrumendid                 1 577 2 228
Põhivarad kokku 310 631 335 358
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 247 2 693
Ettemaksed 292 273
Tuletisinstrumendid 637 292
Raha ja raha ekvivalendid 7 495 5 347
Käibevarad kokku 10 671 8 605
Varad kokku 321 302 343 963
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 145 200 145 200
Rahavoogude riskimaandamise reserv 1 471 1 681
Jaotamata kahjum -13 204 -13 226
Omakapital kokku 133 467 133 655
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 58 349 124 017
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 203 7 490
Muud pikaajalised kohustised 998 1 240
Pikaajalised kohustised kokku 64 550 132 747
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 119 151 71 094
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 356 5 644
Tulumaksukohustis 1 10
Muud lühiajalised kohustised 777 813
Lühiajalised kohustised kokku 123 285 77 561
Kohustised kokku 187 835 210 308
Omakapital ja kohustised kokku 321 302 343 963


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 09.05.2023 kell 23:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused