7. juunil 2022 toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike korraline üldkoosolek.
Koosoleku päevakord oli alljärgnev:

 1. Baltic Horizon Fondi 2021.a auditeeritud majandusaasta aruande ning 2022.a I kvartali vahearuande ülevaade;
 2. Ülevaade Nasdaq Stockholmi turul kaubeldavate fondiosakute seisu kohta seoses Euroclear Sweden lepingu lõppemisega 30. septembril 2022;
 3. Otsus Baltic Horizon Fondi osakute tagasiostuprogrammi loomise kohta.

Koosolekule registreerunud osakuomanikele kuulub 50 211 osakut, mis esindavad vähem kui 1 % kogu häälte arvust, mistõttu ei olnud koosolek pädev otsuseid vastu võtma. Osakuomanikud ei saanud vastu võtta päevakorras olnud otsust.
Fondijuht Tarmo Karotam andis päevakorras olnud teemadel ülevaate.
Koosolekul esitatud ettekanne on lisatud teate manusena. Koosoleku salvestus on leitav siin.

Korduskoosolek

Kooskõlas fondi reeglite punktiga 10.11 kutsub fondivalitseja Northern Horizon Capital AS teatab käesolevaga uue üldkoosoleku, sama päevakorraga.

Fondi osakuomanike kordusüldkoosolek toimub 21. juunil 2022 algusega kell 13.00 Rootsi aja järgi/14.00 Eesti aja järgi. Koosolek toimub asukohaga Regeringsggatan 52, Stockholm, Sweden, SE-103 66. Koosolekule registreerimine algab kell 12.00 Rootsi aja järgi/13.00 Eesti aja järgi.

Osakuomanike üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes fondi reeglite punktidest 10.4, 10.6 ja 8.12 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 119,635,429.   

Osakuomanikel on võimalik oma õiguste teostamiseks anda hääletusjuhisega volikiri. Pakume võimalust kaaluda esindajaks määrata fondijuht Tarmo Karotam.

Lisaks pakume üldkoosoleku jälgimiseks võimaluse osaleda üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril 21.juunil 2022.a kell 13.00 Rootsi aja järgi/14.00 Eesti aja järgi.

Veebiseminaril osalemiseks palume teil registreerida järgneva lingi kaudu:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_W094_rbmQZ-hCzq41xMHWQ   

Teile saadetakse link ning juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminar salvestatakse ning on kõigile kättesaadav meie veebilehelt www.baltichorizon.com.

Päevakord

 1. Baltic Horizon Fondi 2021.a auditeeritud majandusaasta aruande ning 2022.a I kvartali vahearuande ülevaade;
 2. Ülevaade Nasdaq Stockholmi turul kaubeldavate fondiosakute seisu kohta seoses Euroclear Sweden lepingu lõppemisega 30. septembril 2022;
 3. Otsus Baltic Horizon Fondi osakute tagasiostuprogrammi loomise kohta.

Palume osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh-cap.com hiljemalt 14. juunil 2022.a. Northern Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele esimesel võimalusel kuid hiljemalt üldkoosoleku ajal.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. juuni 2022.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume osakuomanikel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul osalemise soovist e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 14. juunil 2022.a. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanikele

Palume osakuomanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 14. juunil 2022.a kell 15.00 Rootsi aja järgi/16.00 Eesti aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume osakuomanikel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).

Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile bhfmeeting@nh-cap.com koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi notariaalne või apostilliga kinnitamine (näiteks kohaldub apostilliga kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud volikirjadele).

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui osakuomanik on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanike kohta kogutud teavet osakuomanike Üldkoosolekule registreerimiseks.

Fondivalitseja ettepanekud Üldkoosoleku päevakorra punktide osas

1. Otsus Fondi osakute tagasiostuprogrammi kohta

Northern Horizon Capital AS teeb ettepaneku luua Üldkoosoleku otsusega Baltic Horizon Fondi osakute tagasiostuprogrammi ning volitab Northern Horizon Capital AS-i (või temal mandaadil tegutsevat isikut) omandama Fondi arvel Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

 1. Fondi osakute tagasiostu tehingud tehakse kas Nasdaq Tallinna ja/või Nasdaq Stockholmi reguleeritud turul kooskõlas vastava turu reeglitega ning rangelt kooskõlas kohalduva õigusega;
 2. Tagasiostuprogrammi eesmärk on tugevdada Baltic Horizon Fondi kapitalistruktuuri omandades fondi osakuid hinnaga, mis on alla fondi osaku puhasväärtust antud hetkel;
 3. Tagasiostud tehakse hinnaga, mis on alla Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtust antud hetkel;
 4. 36-kuulise perioodi jooksul, mis algab 30. juunist 2022, võidakse omandada kuni 10,000,000 osakut kuni 10,000,000 euro eest;
 5. Baltic Horizon Fondi poolt tagasiostetud ja hoitavate osakute koguarv ei tohi ühelgi ajahetkel ületada 10% fondi osakute koguarvust;
 6. Omandatud osakute eest tasutakse rahas;
 7. Fondile kuuluvad osakud ei anna Baltic Horizon Fondile ega Northern Horizon Capital AS-ile mingeid osakutest tulenevaid õigusi;
 8. Northern Horizon Capital AS tühistab tagasiostetud osakud 3 kuu jooksul pärast nende omandamist.

Käesoleval hetkel ei kuulu Baltic Horizon Fondile oma osakuid.

Lisa 1:

 1. Volikirja näidis üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (eesti keeles)
 2. Volikirja näidis üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (inglise keeles)

Lisa 2:

 1. Üldkoosoleku ettekanne       
              

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manused