Northern Horizon Capital AS kutsub Baltic Horizon Fondi osakuomanikke ja Rootsi hoidmistunnistuse (edaspidi „SDR“) omanikke (edaspidi koos „investorid“) erakorralisele üldkoosolekule, mis toimub 2. juulil 2024.a algusega kell 14:00 (kohaliku Eesti aja järgi). Koosolek toimub Northern Horizon Capital AS kontoris asukohaga Hobujaama 5, 5. korrus, 10151 Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerimine algab kell 13:30. Üldkoosolek toimub inglise keeles.

Pakume üldkoosoleku jälgimiseks võimaluse osaleda üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril 2. juulil 2024.a kell 14:00. Investoritel on võimalik oma õiguste teostamiseks anda hääletusjuhisega volikiri. Pakume võimalust kaaluda esindajaks määrata fondijuht Tarmo Karotam (juhised selleks on toodud allpool ning lisas 1).

Veebiseminaril osalemiseks palume teil registreerida järgneva lingi kaudu:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_p4nQ3JaDTLe8wt5zIf4qpg

Teile saadetakse link ning juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminar salvestatakse ning on kõigile kättesaadav meie veebilehelt www.baltichorizon.com.

Üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 8.3, 8.7, 10.3.1, 10.4 ja 10.6 ning investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1 ja paragrahvi 55 lõikest 9.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 119,635,429.

Päevakord

  1. Uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmine suunatud pakkumise teel aastal 2024 Baltic Horizon Fondi bilansi tugevdamiseks.

Palume investoritel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 25. juunil 2024.a. Northern Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele esimesel võimalusel kuid hiljemalt üldkoosoleku ajal.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud investor, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid või Euroclear Sweden AB registris SDR-e 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21. juunil 2024.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume investoritel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul osalemise soovist e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 25. juunil 2024.a. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka investori enda osalemist üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud SDR-ide omanikele

OLULINE NÕUESDR omanikud, kelle hoidmistunnistused on registreeritud Euroclear Sweden AB registris panga või mõne muu esindajakonto kaudu, on kohustatud teavitama panka või esindajakonto pakkujat hiljemalt 21. juuniks 2024, et pank või esindajakonto pakkuja lisaks ajutiselt isiku nime Euroclear Sweden AB omanike registrisse.

Palume SDR-ide omanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 25. juunil 2024.a kell 16:00 Eesti aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka investori enda osalemist Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume investoritel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).

Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile bhfmeeting@nh-cap.com koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi notariaalne või apostilliga kinnitamine (näiteks kohaldub apostilliga kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud volikirjadele).

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui investor on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad investori esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud SDR-ide omanike kohta kogutud teavet Üldkoosolekule registreerimiseks.

Northern Horizon Capital AS ettepanek päevakorrapunkti kohta

  1. Uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmine suunatud pakkumise teel aastal 2024 Baltic Horizon Fondi bilansi tugevdamiseks

Northern Horizon Capital AS-i ettepanek on, et üldkoosolek otsustab välja lasta uusi Baltic Horizon Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

  1. Uued osakud antakse välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku 90 päeva kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil, sealhulgas ja arvutatuna börsipäeval, mis eelneb märkimisperioodi esimesele päevale;
  2. Uute osakute väljalaskmisest saadavat tulu kasutatakse investeeringuteks olemasolevatesse kinnisvaraobjektidesse ja/või Baltic Horizon Fondi portfelli finantsvõimenduse vähendamiseks;
  3. Uued osakuid antakse välja ühes või mitmes osas 2024.aastal, vastavalt Northern Horizon Capital AS-i otsusele ning Baltic Horizon Fondi finantseerimisvajadustele;
  4. Uued osakud antakse välja suunatud pakkumise raames, s.t. avalikku pakkumist ei korraldata ning prospekti ei registreerita. Uued osakud esindavad 12kuulise perioodi jooksul vähem kui 20 % Baltic Horizon Fondi juba kauplemisele võetud osakute arvust.

Lisa 1:

1. Volikirja näidis üldkoosolekul investorite õiguste teostamiseks (eesti keeles)
2. Volikirja näidis üldkoosolekul investorite õiguste teostamiseks (inglise keeles)

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, FacebookX ja YouTube keskkondades.

Manused