TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

Northern Horizon Capital AS korraldab kuni 17,292,062 uue osaku (Pakkumise Osakud) täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise osakute arv võib suureneda 17,292,062 võrra (s.t. kokku kuni 34,584,124 Pakkumise Osakuni), kui Northern Horizon Capital AS otsustab kasutada pakkumise suurendamise võimalust (inglise keeles upsizing option). Pakkumisest saadavat tulu plaanitakse kasutada olemasolevate kinnisvarainvesteeringute arendamiseks ja samuti uue kinnisvara omandamiseks ning seeläbi fondi portfelli suuremaks hajutamiseks.

Pakkumine on suunatud jaeinvestoritele Eestis ja Leedus ja institutsionaalsetele investoritele teatud Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Northern Horizon Capital AS plaanib noteerida Pakkumise Osakud Nasdaq Tallinna börsil ja Nasdaq Stockholmi börsil.

Pakkumise aluseks on Finantsinspektsiooni poolt 5.oktoobril 2020 registreeritud ingliskeelne osakute avaliku pakkumise ja noteerimisprospekt (Prospekt), koos selle leedukeelse kokkuvõttega, mis on elektrooniliselt kättesaadavad Baltic Horizon Fondi veebilehel www.baltichorizon.com (Fondi Veebileht) ning Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee. Baltic Horizon Fondi põhiteabe dokument (KIID) inglise, eesti ja leedu keeles ning Prospekti eestikeelne tõlge on samuti kättesaadav Fondi Veebilehel. Investor võib paluda Prospekti, selle kokkuvõtte ja KIID-i saatmist elektrooniliselt tema poolt antud e-posti aadressile, või paberkandjal üleandmist, saates selle kohta e-kirja estonia@nh-cap.com

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

1. Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik Pakkumise Osakuid märkida, algab 8. oktoobril 2020 kell 10:00 ning lõppeb 22. oktoobril 2020 kell 16:00 (EEST, Eesti aja järgi). Northern Horizon Capital AS-il on õigus pikendada pakkumisperioodi enne pakkumisperioodi lõppu maksimaalselt kahe nädala võrra, teavitades uuest ajakavast Fondi Veebilehel ja börsiteate vahendusel.

2. Osakute märkimiseks tuleb võtta ühendust AS-iga Redgate Capital ning registreerida osakute ostmiseks ostukorraldus vastavalt AS Redgate Capital poolt ettenähtud vormis. Jaeinvestor, kes soovib esitada ostukorralduse Eestis, peaks selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga. Jaeinvestor, kes soovib esitada ostukorralduse Leedus, peaks selleks ühendust võtma finantsasutusega, kes on Nasdaq Baltic börsi liige (Tallinna Börs).

3. Pakkumise hind Pakkumise Osaku kohta on 1,1566 eurot, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil alates 1. jaanuarist 2020 kuni kuupäevani, mis on 7 kalendripäeva enne märkimisperioodi esimest päeva. Märkida saab täisarvu osakuid ning iga ostukorralduse miinimumarv on 1,000 osakut. 

4. Baltic Horizon Fondil on üks klass osakuid ja Pakkumise Osakud kuuluvad samasse klassi.

Käesolev teade ei ole prospekt. Täpsema ülevaate saamiseks Baltic Horizon Fondist ja pakkumise tingimustest palume tutvuda Prospektiga.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

8. oktoober 2020 Algab pakkumisperiood
22. oktoober 2020 Pakkumisperioodi lõpp
23. oktoober 2020 või sellele lähedane kuupäev Northern Horizon Capital AS otsustab Pakkumise Osakute jaotamise ja avaldab pakkumise tulemused
27. oktoober 2020 või sellele lähedane kuupäev Uute osakute ülekandmine investoritele ja uute osakute eest tasumine. Arvelduse väärtuspäev on 28.oktoober 2020 ja eeldatavalt toimub arveldus T2S arveldusplatvormi öise arveldustsükli jooksul, mis algab 21:00 (Eesti aja järgi) 27.oktoobril 2020.
28. oktoober 2020 või sellele lähedane kuupäev Kauplemise algus Nasdaq Tallinna börsil  
28. oktoober 2020 või sellele lähedane kuupäev Kauplemise algus Nasdaq Stockholmi börsil  


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.      
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Pakkumise Osakuid kutsutakse omandama ainult prospekti vahendusel ja see on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on adresseeritud. Prospektis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid osakuid märkima, tuginedes prospektis sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes. Pakkumist ei toimu jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. 

Käesolev teade ei ole väärtpaberite pakkumine Ameerika Ühendriikides. Väärtpabereid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seadusele (sh hilisemad muudatused; „Väärtpaberiseadus“) või muude Ameerika Ühendriikide osariikide õigusaktide alusel ja väärtpabereid ei või pakkuda ega müüa, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide isikutele või nende kasuks või arvel, välja arvatud vastavalt vastavale erandi kohaldumisel või tehingu käigus, millele ei kohaldu Väärtpaberiseaduse registreerimisnõuded.

Käesolev teade ei ole väärtpaberite avalikkusele pakkumine Ühendkuningriigis. Väärtpaberite pakkumiseks ei registreerita Ühendkuningriigis prospekti. Seetõttu on käesolev teade suunatud üksnes (i) isikutele, kes omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse (finantsturundamine) korraldus 2005 („Korraldus“) artikli 19(5) tähenduses; (ii) high net worth isikutele Korralduse artikkel 49(2) (a)-(d) tähenduses; (iii) muudele isikutele, kellele võib käesoleva teate kooskõlas õigusaktidega edastada või muudel juhtudel, mis ei eelda emitendi poolt prospekti avalikustamist vastavalt Ühendkuningriigi 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse paragrahvile 85(1).