9. juunil 2020 toimus Tallinnas, Eestis Baltic Horizon Fondi osakuomanike korralise üldkoosoleku korduskoosolek.

Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel üldkoosolekul 26. mail 2020 ei tulnud kokku vajalikku kvoorumit. Kooskõlas Baltic Horizon Fondi reeglite punktiga 10.11 on korduskoosolekul võimalik otsus vastu võtta hoolimata koosolekul esindatud häälte arvust, kui Fondi reeglites pole kirjeldatud teisiti.

Tarmo Karotam andis ülevaate Baltic Horizon Fondi 2019.a auditeeritud majandusaasta aruandest ning 2020.a I kvartali vahearuandest.

Osakuomanikud otsustasid kiita heaks uute Baltic Horizon Fondi osakute väljalaskmise järgmistel tingimustel:

  1. Uued osakud antakse välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil alates 1.jaanuarist 2020 kuni kuupäevani, mis on 7 kalendripäeva enne märkimisperioodi esimest päeva.
  2. Uute osakute väljalaskmisest saadavat tulu kasutatakse kas uute kinnisvarainvesteeringute tegemiseks turul või olemasolevate kinnisvaraobjektide arendamiseks;
  3. Uued osakuid antakse välja ühes või mitmes osas 2020.aastal, vastavalt Northern Horizon Capital AS-i otsusele ning uute kinnisvarainvesteeringute omandamisest või olemasolevate arendamisest tulenevale finantseerimisvajadusele;
  4. Uusi osakuid võib anda välja vastavalt Northern Horizon Capital AS-i otsusele avaliku pakkumise raames või ka suunatud pakkumisena, s.t. prospekti avaldamata.

Koosolekule registreerus 11 osakuomanikku, kellele kuulub 19 311 221 Baltic Horizon Fondi osakut, mis moodustab 17,03% kogu osakute arvust. Otsuse poolt kiita heaks Baltic Horizon Fundi uute osakute väljalaskmise tingimused 2020. aastal  hääletas 99,96% koosolekul esindatud häältest (19 303 791 häält), üks koosolekule registreerunud osakuomanik ei osalenud hääletusel. Otsusele vastuhääli ei antud. Seega oli otsus vastuvõetud.  

Koosolekul esitatud ettekanne on lisatud teate manusena. Koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks seitsme päeva jooksul Baltic Horizon Fondi kodulehekülje vahendusel.   

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.       
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus