21. juunil 2022 toimus Rootsis, Stockholmis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike korralise üldkoosoleku korduskoosolek.

Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel üldkoosolekul 7. juunil 2022 ei tulnud kokku vajalikku kvoorumit. Kooskõlas Baltic Horizon Fondi reeglite punktiga 10.11 on korduskoosolekul võimalik otsus vastu võtta hoolimata koosolekul esindatud häälte arvust, kui Fondi reeglites pole kirjeldatud teisiti.

Koosolekule registreerus 5 osakuomanikku, kellele kuulub 16 192 446 osakut, mis esindavad 13,5% kogu häälte arvust.

Koosoleku päevakord oli alljärgnev:

 1. Baltic Horizon Fondi 2021.a auditeeritud majandusaasta aruande ning 2022.a I kvartali vahearuande ülevaade;
 2. Ülevaade Nasdaq Stockholmi turul kaubeldavate fondiosakute seisu kohta seoses Euroclear Sweden lepingu lõppemisega 30. septembril 2022;
 3. Otsus Baltic Horizon Fondi osakute tagasiostuprogrammi loomise kohta.

Otsuse poolt kiita heaks Baltic Horizon Fundi osakute tagasiostuprogramm ning volitada Northern Horizon Capital AS-i (või temal mandaadil tegutsevat isikut) omandama fondi arvel fondi osakuid hääletas 100% koosolekul esindatud häältest (16 192 446 häält). Seega oli otsus vastuvõetud.  

Fondijuht Tarmo Karotam andis päevakorras olnud teemadel ülevaate.

Üldkoosolek otsustas:

Luua Baltic Horizon Fondi osakute tagasiostuprogrammi ning volitada Northern Horizon Capital AS-i (või temal mandaadil tegutsevat isikut) omandama Fondi arvel Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

 1. Fondi osakute tagasiostu tehingud tehakse kas Nasdaq Tallinna ja/või Nasdaq Stockholmi reguleeritud turul kooskõlas vastava turu reeglitega ning rangelt kooskõlas kohalduva õigusega;
 2. Tagasiostuprogrammi eesmärk on tugevdada Baltic Horizon Fondi kapitalistruktuuri omandades fondi osakuid hinnaga, mis on alla fondi osaku puhasväärtust antud hetkel;
 3. Tagasiostud tehakse hinnaga, mis on alla Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtust antud hetkel;
 4. 36-kuulise perioodi jooksul, mis algab 30. juunist 2022, võidakse omandada kuni 10,000,000 osakut kuni 10,000,000 euro eest;
 5. Baltic Horizon Fondi poolt tagasiostetud ja hoitavate osakute koguarv ei tohi ühelgi ajahetkel ületada 10% fondi osakute koguarvust;
 6. Omandatud osakute eest tasutakse rahas;
 7. Fondile kuuluvad osakud ei anna Baltic Horizon Fondile ega Northern Horizon Capital AS-ile mingeid osakutest tulenevaid õigusi;
 8. Northern Horizon Capital AS tühistab tagasiostetud osakud 3 kuu jooksul pärast nende omandamist.

Koosoleku salvestus on leitav siin. Koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks seitsme päeva jooksul Baltic Horizon Fondi kodulehekülje vahendusel.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com