Tallinn, 2016-10-31 09:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
Baltic Horizon Fondi üldkoosolek toimus 27. oktoobril 2016. 35,7% häältest registreeriti üldkoosolekule, kuid vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 10.11  võivad investorid vastu võtta otsuseid, kui on rohkem kui ½ häältest esindatud. Seega, kuna puudus vajalik kvoorum, ei olnud üldkoosolek otsustusvõimeline.

Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 10.11, kutsub fondivalitseja Northern Horizon Capital AS kokku uue üldkoosoleku.

Baltic Horizon Fund osakuomanike üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Northern Horizon Capital AS (aadress: Hobujaama tn 5, Tallinn 10151, Eesti, edaspidi Fondivalitseja), Baltic Horizon fondi fondivalitseja, kutsub käesolevaga kokku Baltic Horizon Fund (edaspidi: Fond) osakuomanike üldkoosoleku, mis toimub 11. novembril 2016 algusega kell 11.00. Koosolek toimub Soraineni advokaadibüroos, Pärnu mnt 15, Tallinn 10141, Eesti.

Osakuomanike üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Fondi reeglite punktidest 10.3.3, 10.11 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvist 131(4).

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

Fondi osakuomanike üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1.  Valida uueks Fondi nõukogu liikmeks David Bergendahl volituste kehtivusega 2 aastat alates 11. november 2016;

2. Kinnitada David Bergendahl’ile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks 11,000 EUR aastas.

TÄIENDAV INFO ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA KOHTA

Üldine märkus päevakorra punkti 1 kohta

Vastavalt Fondi reeglite punktile 11.2 valib üldkoosolek nõukogu liikmed vähemalt kaheks aastaks. Fondivalitseja teeb ettepaneku valida David Bergendahl uueks nõukogu liikmeks.

David Bergendahl on sündinud aastal 1962 ja lõpetas Göteborgi ülikooli aastal 1988 majanduse bakalaureusena. Perioodil 1988-1994 oli David Bergendahl Pergamon International AB kaasomanik ja juhatuse liige. 1994. aastal sai David Bergendahl’ist Hammarplast AB kaasomanik ja juhatuse esimees. Hetkel on David Bergendahl Torslanda Property Investment AB (publ) and Link Prop Investment AB (publ) nõukogude liige.

Üldine märkus päevakorra punkti 2 kohta

Vastavalt Fondi reeglite punktile 11.11 on Fondi nõukogu liikmed õigustatud saama hüvitist nende tegevuse eest. Nõukogu esimehele ja nõukogu liikmetele makstava hüvitise suuruse otsustab üldkoosolek.  Päevakorras toodud hüvitise suurus David Bergendahl-ile vastab teistele nõukogu liikmetele makstavale hüvitisele.

Palume Fondi osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused Fondivalitseja e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 4. novembriks 2016.a. Fondivalitseja vastab küsimustele e-maili teel või üldkoosoleku ajal (enne hääletamist).

ÜLDKOOSOLEKUL OSALEMISEGA SEOTUD TEAVE:

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimele on vastavalt Fondi osakuomanike registrile registreeritud Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 01. november 2016.a. kell 23:59.

Palume üldkoosolekul osalejatel esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart). Füüsilisest isikust osakuomaniku esindajal palume esitada isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri inglise keeles (teate lisaks nr 1 on volikirja näidised). Juhul kui osakuomanik on juriidiline isik, palume esitada inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust. Juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik dokumendi notariaalne või apostilliga kinnitamine. Lisaks üldkoosolekule originaaldokumentide kaasavõtmisele palume osakuomanikel saata eelnimetatud dokumentide koopiad Fondivalitseja e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh-cap.com hiljemalt 4. novembriks 2016, et hõlbustada sujuvat registreerimise protsessi üldkoosolekul. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist üldkoosolekul.

 

Tarmo Karotam, tarmo.karotam@nh-cap.com
Northern Horizon Capital AS juhatus
Baltic Horizon Fondi fondivalitseja