Northern Horizon Capital AS teatab kuni 119 635 429 Baltic Horizon Fundi (“Fond”) Rootsi hoidmistunnistuse („SDR“) avaliku pakkumise läbiviimisest Rootsi Kuningriigis („Pakkumine“). Northern Horizon Capital AS on määranud SDR-ide emitendiks Rootsi tegevusloaga investeerimisühingu Nordic Issuing AB („Nordic Issuing“). SDR-ide avalik pakkumine toimub Rootsi finantsjärelevalveasutuse poolt 30.09.2022 heaks kiidetud prospekti alusel, mis on avaldatud käesoleva börsiteate avaldamise kuupäeval Fondi veebilehel aadressil https://www.baltichorizon.com/conversion-of-swedish-traded-baltic-horizon-fund-units-into-sdrs/ ja mis avaldatakse täiendavalt Rootsi finantsjärelevalveasutuse veebilehel aadressil https://www.fi.se/en/ („Prospekt“). Pakkumine toimub üksnes Rootsi Kuningriigis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Pakkumine on suunatud osakuomanikele, kes omavad Fondi osakuid (“Osak”), mis on kaubeldavad Nasdaq Stockholmi börsil (“Rootsi Investor”).

Pakkumise läbiivmise põhjus on võimaldada Rootsi Investoritel konverteerida Osakud SDR-ideks. Eelnevalt mainitu on vastus Euroclear Sweden AB (“Euroclear Rootsi“) otsusele lõpetada Fondiga sõlmitud leping Osakute Rootsi registrisüsteemis hoidmise kohta tulenevalt Nordea Bank Abp strateegilisest otsusest lõpetada Põhjamaades depooteenuste pakkumine. Kuna SDR-ide emiteerimine toimub ainult Osakute konverteerimise teel, siis ei teki Fondil SDR-i emissiooni kaudu täiendavat tulu.

Northern Horizon Capital AS plaanib SDR-de noteerimist Nasdaq Stockholmi börsil.

ÜLEVAADE PAKKUMISE OLULISTEST TINGIMUSTEST

  1. Pakkumise periood, mille jooksul on võimalik esitada konverteerimiskorraldus Osakute konverteerimiseks SDR-ideks, algab 3. oktoobril 2022 kell 10.00 (CEST) ja lõpeb 17. oktoobril 2022 kell 12.00 (CEST). Northern Horizon Capital AS-il on õigus pikendada Pakkumise perioodi enne SDR-ide pakkumise perioodi lõppu kuni 28. oktoobrini 2022, teatades uuest ajakavast Fondi kodulehel ja börsiteates.
  2. Konverteerimiskorralduse esitamiseks peab Rootsi Investor võtma ühendust Nordic Issuingiga ja registreerima tehingukorralduse Osakute konverteerimiseks SDR-ideks Nordic Issuingi poolt etteantud vormis.
  3. Iga üks (1) Osak annab Rootsi Investorile õiguse konverteerida see üheks (1) SDRiks. 

Käesolev teade ei ole prospekt. Täpsema ülevaate Fondist ja Pakkumise tingimustest leiab Prospektist.

OLULISED KUUPÄEVAD

Allolevas ajakavas on loetletud Pakkumisega seotud olulised kuupäevad:

3. oktoober 2022 SDR-ide pakkumise perioodi algus
13. oktoober 2022 Viimane Osakute kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil
17. oktoober 2022 SDR-ide pakkumise perioodi lõpp
17. oktoober 2022 Osakute de-noteerimine Nasdaq Stockholmi börsil
19. oktoober 2022 Arvelduspäev ja SDR-ide ülekandmine Rootsi Investoritele
19. oktoober 2022 SDR-ide esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil


KONVERTEERIMISES OSALEMATA JÄTMISE TAGAJÄRJED

Kui Rootsi Investor jääb tegevusetuks ega ole enne Pakkumise perioodi lõpuks andnud korraldust Osakute konverteerimiseks SDR-deks või alternatiivina Osakute ülekandmiseks Nasdaq CSD-sse (Eesti) enne 4. novembrit 2022, siis määrab Euroclear Rootsi müügiagendi, kes müüb Osakud ja maksab välja saadud tulu (millest on maha arvatud müügikulud ja kõik kohaldatavad maksud) vastava Rootsi Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

Juhul kui Rootsi Investor on oma Osakud juba Nasdaq CSD-sse (Eesti) üle toonud, kuid soovib osaleda SDR struktuuris, siis palume Osakute tagasikandmise võimaluse välja selgitamiseks pöörduda oma kontohalduri poole enne, kui SDRi programm täielikult käivitub.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.      

Avaldamine: Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, GlobeNewswire, www.baltichorizon.com.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta müüma ega omandama. Kutse Osakute märkimiseks tehakse ainult Prospekti kaudu ja üksnes isikutele, kellele Prospekt on adresseeritud. Prospekt sisaldab muuhulgas nii riskitegureid, finantsaruandeid kui ka muud teavet. Teadet ei ole heaks kiitnud ükski finantsjärelevalveasutus ja see ei ole prospekt. Sellest tulenevalt ei tohiks investorid märkida ega osta ühtegi teates viidatud väärtpaberit, välja arvatud prospektis esitatud teabe alusel. Väärtpaberite müümist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. 

Käesolev teade ei ole väärtpaberite pakkumine Ameerika Ühendriikides. Väärtpabereid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seadusele (sh hilisemad muudatused; „Väärtpaberiseadus“) või muude Ameerika Ühendriikide osariikide õigusaktide alusel ja väärtpabereid ei või pakkuda ega müüa, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide isikutele või nende kasuks või arvel, välja arvatud vastavalt vastavale erandi kohaldumisel või tehingu käigus, millele ei kohaldu Väärtpaberiseaduse registreerimisnõuded.

Käesolev teade ei ole väärtpaberite avalikkusele pakkumine Ühendkuningriigis. Väärtpaberite pakkumiseks ei registreerita Ühendkuningriigis prospekti. Seetõttu on käesolev teade suunatud üksnes (i) isikutele, kes omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse (finantsturundamine) korraldus 2005 („Korraldus) artikli 19(5) tähenduses; (ii) high net worth isikutele Korralduse artikkel 49(2) (a)-(d) tähenduses; (iii) muudele isikutele, kellele võib käesoleva teate kooskõlas õigusaktidega edastada või muudel juhtudel, mis ei eelda emitendi poolt prospekti avalikustamist vastavalt Ühendkuningriigi 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse paragrahvile 85(1).