TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

Northern Horizon Capital avaldab plaani Baltic Horizon Fondi Rootsi hoidmistunnistuste („SDR“) avaliku pakkumise läbiviimiseks.

SDRide pakkumine on suunatud osakuomanikele, kes omavad Baltic Horizon Fundi osakuid (“Osakud“), mis on kaubeldavad Nasdaq Stockholm börsil (“Rootsi Investorid“). SDRide pakkumine (“Pakkumine“) toimuks vastusena Euroclear Sweden AB-ga (“Euroclear Rootsi“) sõlmitud Baltic Horizon Fundi osakute Rootsi registrisüsteemis hoidmise lepingu lõppemise kohta tulenevalt Nordea Bank Abp strateegilisest otsusest lõpetada Põhjamaades teatud depooteenuste pakkumine

Iga üks (1) Osak annaks Rootsi Investorile õiguse konverteerida see üheks (1) SDRiks. Northern Horizon Capital AS kavatseb nimetada Nordic Issuing AB SDR-de emitendiks. SDR-id emiteeritaks Euroclear Rootsi poolt hallatavas Rootsi registrisüsteemis. SDR-id emiteeritaks Rootsi kroonides ning need loodaks Rootsi õiguse alusel ja nende suhtes kohaldataks Rootsi seadusi. SDR-id kavatsetakse noteerida Nasdaq Stockholmi börsil. Pakkumise raames ei emiteeritaks uusi Osakuid.

Northern Horizon Capital AS on esitanud taotluse uue avaliku pakkumise ja noteerimisprospekti registreerimiseks Rootsi finantsjärelevalveasutusele. Pakkumise üksikasjad, SDRide konverteerimisperiood ja märkimistingimused avalikustatakse prospekti registreerimisel.

Kui Rootsi Investor jääb tegevusetuks ega ole enne 4. novembrit 2022 andnud korraldust Osakute konverteerimiseks SDR-deks või Osakute ülekandmiseks Nasdaq CSD-sse (Eesti), siis määrab Euroclear Rootsi müügiagendi, kes müüb Osakud ja maksab välja saadud tulu (millest on maha arvatud müügikulud ja kõik kohaldatavad maksud) vastava Rootsi Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

Juhul kui Rootsi Investor on oma Osakud juba Nasdaq CSD-sse (Eesti) üle toonud, kuid soovib osaleda SDR struktuuris, siis palume Osakute tagasikandmise võimaluse välja selgitamiseks pöörduda oma kontohalduri poole enne kui SDRi programm täielikult käivitub.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.      

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Pakkumine viiakse läbi registreeritud prospekti alusel ning pakkumise üksikasjad, konverteerimisperiood ja märkimistingimused avalikustatakse prospekti registreerimisel. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Käesolev teade ei ole väärtpaberite pakkumine Ameerika Ühendriikides. Väärtpabereid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seadusele (sh hilisemad muudatused; „Väärtpaberiseadus“) või muude Ameerika Ühendriikide osariikide õigusaktide alusel ja väärtpabereid ei või pakkuda ega müüa, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide isikutele või nende kasuks või arvel, välja arvatud vastavalt vastavale erandi kohaldumisel või tehingu käigus, millele ei kohaldu Väärtpaberiseaduse registreerimisnõuded.
Käesolev teade ei ole väärtpaberite avalikkusele pakkumine Ühendkuningriigis. Väärtpaberite pakkumiseks ei registreerita Ühendkuningriigis prospekti. Seetõttu on käesolev teade suunatud üksnes (i) isikutele, kes omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse (finantsturundamine) korraldus 2005 („Korraldus) artikli 19(5) tähenduses; (ii) high net worth isikutele Korralduse artikkel 49(2) (a)-(d) tähenduses; (iii) muudele isikutele, kellele võib käesoleva teate kooskõlas õigusaktidega edastada või muudel juhtudel, mis ei eelda emitendi poolt prospekti avalikustamist vastavalt Ühendkuningriigi 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse paragrahvile 85(1).