Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2024. aasta I kvartali kohta.

Meie strateegilised püüdlused
Viimasel aastal oleme tegelenud oma strateegia ümberkujundamisega, et see toetaks jätkusuutlikku väärtuse loomist, keskendudes tegevustele, mis lubavad meie investoritele usaldusväärset ja järjepidevat kasvu. Võttes arvesse valitsevaid turutingimusi, usume kindlalt, et investorite huve teenib kõige paremini neile 2023. aasta suvel tutvustatud strateegia „Kaasaegne linnaelu“.

Eeldame, et Fond teenib lähiaastatel kaks kolmandikku oma puhtast äritulust „Kaasaegse linnaelu“ kontseptsioonile vastavast keskse asukohaga multifunktsionaalsest kinnisvarast. Need hooned on läbimõeldult kujundatud nii, et nad inspireeriksid tänapäeva inimesi ja kogukondi ning rikastaksid nende elu. Ülejäänud tulu peaks tulema peamiselt valitsusasutustele renditud pindadest, valitud äärelinna supermarketitest ning muudest segmentidest. Meie väärtuspakkumise aluseks on kvaliteet, paindlikkus, kestlikkus ja tipptasemel teenindus, mida toetavad strateegilised asukohad ja klientide muutuvatele vajadustele kohandatud pinnad.

Fondi juhtkond on teinud strateegilise otsuse võtta kasutusele peamised tulemusnäitajad, et tegevuse tulemuslikkust tõhusalt mõõta ja jälgida. See otsus tuleneb tõdemusest, et ilma selgete ja mõõdetavate võrdlusalusteta ei saa hinnata Fondi edusamme oma eesmärkide poole liikumisel. Konkreetsete peamiste tulemusnäitajate määratlemisega soovib meeskond suurendada läbipaistvust ja vastutust ning parandada otsustusprotsesse.

Fondi juhtkonna peamine fookus on järgmistel eesmärkidel:

  • saavutada portfelli vähemalt 90% täitumus 2024. aasta lõpuks;
  • viia laenu ja väärtuse suhe tasemele 50% või alla selle ning lunastada 2024. aastal tähtaeguvad võlakirjad;
  • kaaluda mittestrateegiliste varade müüki järgmise 18 kuu jooksul;
  • kujundada selge ESG- ja parenduste strateegia järgmiseks 1-2 aastaks, et saavutada 2027. aastaks portfelli puhta äritulu (NOI) potentsiaal 18 miljonit eurot;
  • säilitada 100% BREEAM või LEED sertifitseeritud portfell;
  • saavutada GRESBi hindamisel vähemalt 4 tärni.

Üüritulemused
2023. aasta septembri madalaimast täitumuse perioodist oleme otsustavalt liikunud Fondi vakantsuse vähendamise ning portfelli väärtuse tõstmise suunas. Oleme sellest hetkest pikendanud u. 40 000 ruutmeetri jagu olemasolevaid üürilepinguid ning allkirjastanud täiesti uusi üürilepinguid 7200 ruutmeetri ulatuses uute ankurüürnikega. See saavutus näitab meie strateegilisi ambitsioone püüda hoida oma seniseid üürnikke ning tõsta hoonete täitumust uute partnerluste kaudu. Tulemuslik aktiivne töö portfelli objektidega rõhutab meie pühendumust jätkusuutliku ja pikaajalise rahavoo kindlustamisele, tugevdades nii oma positsioone ärikinnisvara maastikul väljakutseid esitavas keskkonnas. Need hiljutised edusammud näitavad meie kinnisvara objektide atraktiivsust uues kinnisvaratsüklis ning järgmiste kvartalite jooksul on oodata üürnike sissekolimisel ka üüritulu järkjärgulist kasvu.

Aprillis sõlmis Fond uue kaaluka koostöölepingu Baltikumi suurima meelelahutusettevõtte Apollo Grupiga ligikaudu 2 200 m2 rendile andmiseks Coca-Cola Plaza esimesel korrusel. Koostöö Apollo Grupiga, kellest saab ankurrentnik, aitab luua Tallinna südames  dünaamilise linnaliku elustiili keskuse, mis pakub laias valikus meelelahutus-, toitlustus- ja ostuvõimalusi. See 10-aastane rendileping koos naabruses asuva Postimaja ostukeskuse koostöölepingute pikendamisega annab hea strateegilise lähtepunkti kompleksi puhta äritulu potentsiaali realiseerimiseks ja sujuva ühenduse loomiseks Rotermanni kvartaliga.

Keerulises turukeskkonnas, mida viimastel perioodidel iseloomustab vakantsuse suurenemine kõigi Balti riikide kinnisvaraturul, on Fond näidanud oma kohanemisvõimet, saavutades 2024. aasta I kvartalis rendilepingute netokasvu. Sellise edu taga on peamiselt suured tehingud tuntud ettevõtetega Europas ja Merakis. 2024. aasta I kvartalis sõlmis Fond rendilepinguid 4 719 ruutmeetri ulatuses, mis tagab tulevaste perioodide renditulu 857 tuhat eurot aastas. Lisaks on meil hea meel teatada, et meie hoonetesse on lisandunud 9 uut rentnikku ning 15 olemasolevat rentnikku on otsustanud meiega koostööd jätkata.

Väljavaade
Kuna hiljutised majanduslikud ja geopoliitilised sündmused on avaldanud mõju teatavate varade tulemuslikkusele ja finantseerimiskuludele, kaubeldakse Baltic Horizoni osakutega praegu hinnaga, mis jääb enam kui 60% võrra alla osaku puhasväärtust. Selline kõrvalekalle ei ole kooskõlas meie standarditega ja on vastuvõetamatu nii meie investoritele kui ka fondivalitsejale Northern Horizonile.

Probleemi lahendamiseks keskendub Fond 2024. aastal keskse asukohaga ostukeskuste portfelli tugevdamisele. See hõlmab uute ankurrentnike leidmist ja täiendavaid kontseptsioonimuudatusi, et ostukeskuste atraktiivsust tõsta ja nende potentsiaali maksimeerida. Samal ajal tegeleb Fond aktiivselt büroohoonete vakantsuse vähendamisega, sõlmides uusi koostöölepinguid valitsusasutustest rentnikega, rakendades paindlikke tööruumilahendusi ja pidades tihedat dialoogi tavapäraste büroopindade rentnikega.

Lisaks jätkab Fond võla teenindamise parandamist ja finantsvõimenduse vähendamist. See on vajalik finantspositsiooni tugevdamiseks ja portfelli üldise vastupidavuse suurendamiseks jätkuvalt volatiilses ja ebakindlas turukeskkonnas. Nende strateegiliste algatustega püüab Fond vähendada praegust lõhet osaku hinna ja varade puhasväärtuse vahel.

Kooskõlas Fondi strateegiliste eesmärkidega lunastati täiendavalt 4,5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et vähendada võlakirjade osakaalu võla struktuuris. Fond kavatseb võlakirjaemissiooni esimese osa ülejäänud võlakirjad väärtuses 8 miljonit eurot täielikult refinantseerida kuluefektiivsema finantseerimisvõimalusega. Refinantseerimisvõimalustest kaalub Fond Meraki finantsvõimenduse suurendamist, kuna pärast edukaid renditehinguid Narbutase ja teistega on finantsasutuste huvi selle vastu kasvanud.

Juhtkond pöörab suurt tähelepanu stabiilse finantsseisundi tagamisele, sest see on Fondi pikaajalise strateegia elluviimise jaoks äärmiselt oluline. Konservatiivse finantsjuhtimise ja aktiivse renditegevusega soovime saavutada kestlikke tulemusi ja panustada kõigi edusse, kes meid usaldavad.

Kõigil Baltic Horizoni portfelli  kuuluvatel hoonetel on nüüd BREEAM-i sertifikaat
Meie pühendumust jätkusuutlikkusele näitab see, et 2023. aasta lõpuks oli kõigil meie portfelli hoonetel BREEAM-i sertifikaat, ja meie keskkonnaalast vastutustundlikkust kinnitab roheklauslite lisamine rendilepingutele.

GRESB-i hindamine
2023. aastal sai Fond GRESB-i hinnangus 4 tärni. Fond sai juhtimismoodulis 27 punkti (30-st) ja tulemuslikkuse moodulis 55 punkti (70-st).

Tulem ja puhas renditulu
Kontserni 2024. aasta I kvartali puhaskahjum oli 624 tuhat eurot (I kv 2023: puhaskasum 22 tuhat eurot). Tulemit mõjutasid tugevalt suuremad finantskulud ja ühekordsed tehingutasud. 2024. aasta I kvartali kahjum osaku kohta oli 0,01 eurot (I kv 2023: 0,00 eurot).

Kontsern teenis 2024. aasta I kvartalis 2,8 miljonit eurot puhast renditulu (I kv 2023: 4,2 miljonit eurot). 2023. aasta I kvartali tulemustes kajastub 2023. aasta veebruaris müüdud Domus PRO ostu- ja ärikeskuse kahe kuu puhas renditulu summas 0,3 miljonit eurot ja 2023. aasta mais müüdud Duetto hoonete kogu kvartali puhas renditulu summas 0,7 miljonit eurot.

Portfelli EPRA võrreldavaks korrigeeritud puhas renditulu oli eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 13% väiksem. Seda tingisid peamiselt vakantsed pinnad Läti büroohoonetes, kuna lõppes rendileping Upmalas Biroji bürookompleksi põhirentnikuga, EMERGN-i otsus renditavat pinda LNK Centres vähendada ja renditulu langus Europa ostukeskuses, kus uus ankurrentnik IKI sisustas ruume ja avas uksed märtsis.

Kinnisvarainvesteeringud
2024. aasta I kvartali lõpus kuulus Baltic Horizoni portfelli 12 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut. Fondi portfelli õiglane väärtus oli 251,3 miljonit eurot (31. detsember 2023: 250,4 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 118,6 tuhat m2. 2024. aasta I kvartalis investeeris kontsern ligikaudu 0,95 miljonit eurot, et kohandada pindasid rentnike vajadustele.

Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus kasvas aruandeperioodil 3,1% ja oli 2024. aasta I kvartali lõpus 268,3 miljonit eurot (31. detsember 2023: 261,1 miljonit eurot).  Kasv on seotud peamiselt Europa ja North Stari uute laenudega pangalt Šiaulių bankas, mida kasutati põhiliselt võlakirjade lühiajalise osa osaliseks ennetähtaegseks lunastamiseks.

Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus oli seisuga 31. märts 2024 108,7 miljonit eurot (31. detsember 2023: 109,5 miljonit eurot). Fondi varade puhasväärtus vähenes eelmise aasta lõpuga võrreldes 0,7%. Tegevustulemusi mõjutasid 0,3 miljoni euro suurused ühekordsed tehingukulud ja finantskulud. Seisuga 31. märts 2024 oli osaku IFRS puhasväärtus 0,9087 eurot (31. detsember 2023: 0,9156 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 0,9503 eurot (31. detsember 2023: 0,9546 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 0,9056 eurot (31. detsember 2023: 0,9122 eurot) osaku kohta.

Intressikandvad laenud ja võlakirjad
Seisuga 31. märts 2024 moodustasid intressikandvad laenud ja võlakirjad (ilma rendikohustisteta) 151,6 miljonit eurot (31. detsember 2023: 143,5 miljonit eurot).  Pangalaenude jääk suurenes Europa ja North Stari täiendavate laenude tõttu – neid kasutati peamiselt võlakirjade lühiajalise osa osaliseks ennetähtaegseks lunastamiseks 8. aprillil 2024 väärtuses 4,5 miljonit eurot. Aastane laenuamortisatsioon moodustas 1,5% kogu tasumata laenujäägist.

2024. aasta I kvartalis sai Fond täiendavad laenud Europale ja Northstarile summas 8,6 miljonit eurot ning tasus pangalaenudelt ja võlakirjadelt tavapäraseid laenu- ja intressimakseid. 2024. aasta veebruaris refinantseeris Fond edukalt Europa ja Northstari laenud pangas Šiaulių bankas. Peale selle pikendas Fond 2024. aasta aprillis S27 pangalaenu. Seisuga 31. märts 2024 oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 12,5 miljonit eurot (31. detsember 2023: 6,2 miljonit eurot).

Rahavood
2024. aasta I kvartali äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 1,8 miljonit eurot (I kv 2023: positiivne summas 2,9 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli  olemasolevasse kinnisvarasse tehtud investeeringute ja tehingukulude tõttu negatiivne summas 1,3 miljonit eurot (I kv 2023: positiivne summas 7,7 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli positiivne summas 5,8 miljonit eurot (I kv 2023: negatiivne summas 8,5 miljonit eurot).

Peamised kasumlikkuse näitajad

Tuhandetes eurodes I kv 2024 I kv 2023 Muutus
Puhas renditulu 2 794 4 202 -33,5%
Halduskulud -585 -736 -20,5%
Muu äritulu/-kulu 10 10
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist -367 -1 533 -76,1%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -4 -4
Ärikasum/-kahjum 1 848 1 939 -4,7%
Finantskulud (neto) -2 497 -2 037 22,6%
Maksueelne kasum/kahjum -649 -98 562,2%
Tulumaks 25 120 -79,2%
Perioodi puhaskasum/-kahjum -624 22 -2 936,4%
       
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 119 635 429 119 635 429
Kasum/kahjum osaku kohta (eurodes) -0,01 0,00

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes 31.03.2024 31.12.2023 Muutus
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 251 331 250 385 0,4%
Varade brutoväärtus (GAV) 268 273 261 138 2,7%
       
Intressikandvad laenud ja võlakirjad 151 617 143 487 5,7%
Kohustised kokku 159 557 151 606 5,2%
       
IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV) 108 716 109 532 -0,7%
EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV) 113 684 114 205 -0,5%
       
Ringluses olevate osakute arv 119 635 429 119 635 429
Osaku puhasväärtus – IFRS NAV osaku kohta (eurodes) 0,9087 0,9156 -0,7%
EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) 0,9503 0,9546 -0,5%
       
Laenu ja väärtuse suhe (%) 60,3% 57,3%
Keskmine sisemine intressimäär (%) 5,8% 5,2%

Fondi portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2024. aasta I kvartalis 81,6% (IV kv 2023: 78,4%). Seisuga 31. märts 2024 oli täitumus 83,5% (31. detsember 2023: 81,1%). Üldine täitumuse kasv tulenes eelkõige märkimisväärsest kasvust Merakis ja Postimajas. Lisaks sõlmiti uusi rendilepinguid Upmalas Biroji büroohoones ja Europa ostukeskuses ning enamiku portfelli varade rendilepinguid pikendati.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2024

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1 Renditav netopind Otsene tootlus Esmane puhastootlus Täitumuse määr
(tuhandetes eurodes) (m2) I kv 20242 I kv 20243
Vilnius, Leedu            
Europa Kaubandus 36 740 17 047 2,6% 3,0% 84,2%
North Star Büroo 20 056 10 631 7,3% 7,8% 99,7%
Meraki Büroo 16 419 8 224 0,9% 1,1% 90,2%
Vilniuses kokku   73 215 35 902 3,4% 3,9% 90,7%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji Büroo 20 482 11 212 3,6% 3,9% 58,8%
Vainodes I Büroo 16 710 8 128 6,4% 8,3% 100,0%
LNK Centre Büroo 13 960 7 450 1,7% 2,1% 42,8%
Sky Kaubandus 5 660 3 259 7,8% 7,1% 100,0%
Galerija Centrs Kaubandus 64 594 19 361 2,2% 2,7% 79,5%
Riias kokku   121 406 49 410 3,2% 3,8% 74,0%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 20 338 9 232 3,4% 6,2% 100,0%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 13 242 7 914 5,0% 4,5% 81,1%
Lincona Büroo 14 370 10 767 6,2% 7,0% 83,6%
Pirita Kaubandus 8 760 5 425 6,5% 9,3% 97,1%
Tallinnas kokku   56 710 33 338 4,8% 6,5% 89,8%
Portfell kokku   251 331 118 650 3,6% 4,5% 83,5%

1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2023 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

  tuhandetes eurodes     01.01.2024
– 31.03.2024
01.01.2023
– 31.03.2023
  Renditulu     3 846 5 274
  Teenustasutulu     1 048 1 442
  Renditegevuse kulud     -2 100 -2 514
  Puhas renditulu     2 794 4 202
           
  Halduskulud     -585 -736
  Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist     -367 -1 533
  Muu äritulu

 

    10 10
 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum     -4 -4
  Ärikasum/-kahjum     1 848 1 939
           
  Finantstulud     4
  Finantskulud     -2 501 -2 037
  Finantstulud ja -kulud kokku     -2 497 -2 037
           
  Maksueelne kasum/kahjum     -649 -98
  Tulumaks     25 120
  Perioodi kasum/kahjum     -624 22
           
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum  
 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-
 kahjum
    -219 -251  
  Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks     27 41
  Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku     -192 -210
           
  Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/‑kahjum kokku     -816 -188
           
  Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)     -0,01 0,00
                           

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes   31.03.2024 31.12.2023
Põhivarad      
Kinnisvarainvesteeringud   251 331 250 385
Immateriaalsed põhivarad   11  11 
Materiaalsed põhivarad   6 4
Tuletisinstrumendid              253 295                      
Muud põhivarad   534 647
Põhivarad kokku   252 135 251 342
       
Käibevarad      
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   2 716 2 591
Ettemaksed   588 402
Tuletisinstrumendid   375 621
Raha ja raha ekvivalendid   12 459 6 182
Käibevarad kokku   16 138 9 796
Varad kokku   268 273 261 138
       
Omakapital      
Sissemakstud kapital   145 200 145 200
Rahavoogude riskimaandamise reserv   339 531
Jaotamata kahjum   -36 823 -36 199
Omakapital kokku   108 716 109 532
       
Pikaajalised kohustised      
Intressikandvad võlakohustised   89 936 64 158
Edasilükkunud tulumaksukohustised   2 712 2 774
Muud pikaajalised kohustised   1 135 1 079
Pikaajalised kohustised kokku   93 783 68 011
       
Lühiajalised kohustised      
Intressikandvad võlakohustised   61 932 79 584
Võlad tarnijatele ja muud võlad   3 413 3 343
Tulumaksukohustis   6
Muud lühiajalised kohustised   429 662
Lühiajalised kohustised kokku   65 774 83 595
Kohustised kokku   159 557 151 606
Omakapital ja kohustised kokku   268 273 261 138

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond  fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond  mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire  Nasdaq Tallinn  Nasdaq Stockholm  www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide  plaanide ja muu kohta  registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn  Facebook  X ja YouTube keskkondades.

Käesolev teade sisaldab informatsiooni  mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 09.05.2024 kell 23:55 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused