Käesolev kordusteade sisaldab linki Baltic Horizon Fondi 2020. aasta majandustulemustele ühtses elektroonilises aruandlusvormingus (European Single Electronic Format, ESEF), järgides tehnilisi nõudeid, mis laienevad Euroopa Liidu börsiemitentidele. Algselt lisatud aruandes olid teatud põhitaksonoomiaelementide märgistused puudulikud. Käesolevale teatele on lisatud lõplik Baltic Horizon Fondi ESEF aruanne.

——

Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (fond) 2020. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused jäid samaks, võrreldes esialgse avalikustamisega 15. veebruaril 2021.

Väljamaksed osakuomanikele Fondi 2020. aasta tulemuste eest
Fond kuulutas 2020. aasta äritegevuse tulemuste eest välja rahalisi väljamakseid kogusummas 7 829 tuhat eurot (1 701 tuhat eurot 2020. aasta I kvartali, 1 701 tuhat eurot 2020. aasta II kvartali, 3 111 tuhat eurot 2020. aasta III kvartali ja 1 316 tuhat eurot 2020. aasta IV kvartali tulemuste eest). 2020. aasta äritegevuse tulemuste eest tehtud väljamaksete ja Tallinna börsi 31. detsembri 2020 sulgemishinna alusel oli osakute 2020. aasta bruto dividenditootlus 5,8%. Ebakindla keskkonna tõttu vähendatud rahalised väljamaksed kasvatasid 2020. aasta lõpuks väljamakstava dividendi reservi 4,4 miljoni euroni.

Puhaskasum ja puhas renditulu
Kontsern lõpetas 2020. aasta puhaskahjumiga summas 13,5 miljonit eurot, 2019. aasta lõppes puhaskasumiga summas 8,8 miljonit eurot. 2020. aasta tulemile avaldas olulist mõju 2020. aasta juunis ja detsembris kajastatud hindamiskahjum kogusummas 25,2 miljonit eurot. Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjumi negatiivset mõju tasakaalustas osaliselt puhta renditulu ja muu äritulu suurenemine ning mõningane halduskulude vähenemine. Hindamise mõju arvesse võtmata oleks 2020. aasta puhaskasum olnud 11,7 miljonit eurot (2019: 10,9 miljonit eurot). 2020. aasta kahjum osaku kohta oli 0,12 eurot (2019: kasum osaku kohta 0,09 eurot). Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse mõju arvesse võtmata oleks kasum osaku kohta olnud 0,10 eurot (2019: 0,11 eurot).

2020. aastal teenis kontsern 19,9 miljonit eurot puhast renditulu, 0,7 miljonit eurot ehk 3,7% rohkem kui eelmisel aastal (2019: 19,2 miljonit eurot). Kasv saavutati tänu uutele, 2019. aastal kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvarainvesteeringutele. Galerija Centrsi ostukeskuse ja North Stari ärikeskuse omandamine mõjutas kontserni puhta renditulu kasvu võrreldes 2019. aastaga oluliselt ja seda hoolimata sellest, et 2020. aasta II-IV kvartalis puhta renditulu kasv aeglustus, sest rentnikele tehti COVID-19 pandeemia tõttu soodustusi. Galerija Centrsi lisandumine suurendas 2020. aasta puhast renditulu 3,0 miljoni euro võrra ja North Stari lisandumine 1,4 miljoni euro võrra.

2020. aasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 55,8% (2019: 50,8%), kaubandus 40,1% (2019: 43,8%) ja vaba aeg 4,1% (2019: 5,4%).

Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija Centrsi) teenitud renditulu moodustas 29,2% Fondi portfelli 2020. aasta puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste teenitud 2020. aasta puhas renditulu moodustas 10,9%.

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2020. aasta detsembri lõpuks kahanes Fondi varade brutoväärtus aasta algusega võrreldes 4,3% ehk 355,6 miljoni euroni (31. detsember 2019: 371,7 miljonit eurot). Vähenemise peamine põhjus oli kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest tekkinud kahjum, mis moodustas 25,2 miljonit eurot. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2021. aastal jätkata. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab piisava likviidsustaseme ehituse ajal.

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus vähenes ja oli 2020. aasta detsembri lõpu seisuga 136,3 miljonit eurot (31. detsember 2019: 152,5 miljonit eurot). Puhasväärtust vähendas kinnisvarainvesteeringute portfelli ümberhindlus, mida mõjutas COVID-19 pandeemia tõttu turul valitsev suur ebakindlus. Fondi varade puhasväärtus vähenes võrreldes eelmise aasta lõpuga 10,6%. Perioodi positiivseid tegevustulemusi tasakaalustasid kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjum summas 25,2 miljonit eurot, osakuomanikele tehtud väljamaksed summas 9,7 miljonit eurot ja rahavoo riskimaandamise reservi negatiivne muutus summas 0,1 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2020 oli osaku puhasväärtus 1,1395 eurot (31. detsember 2019: 1,3451 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus oli 1,2219 eurot (31. detsember 2019: 1,4333 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1435 eurot (31. detsember 2019: 1,3400 eurot) osaku kohta.

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon fondi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2020. aasta lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 340,0 miljonit eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 153 345 ruutmeetrit.

Kinnisvarainvesteeringute portfelli õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjum oli 2020. aastal 25,2 miljonit eurot (2019: 2,1 miljonit eurot). Tulemustele avaldas negatiivset mõju peamiselt hindamiseelduste negatiivsemaks korrigeerimine, mille tingis koroonapandeemiaga seotud ebakindlus. Kuna viiruse tõttu valitseb globaalsel turul ebakindlus, märgiti hindamistulemuste esitamisel ära, et valitseb „oluline hindamisebakindlus“. 2020. aasta investeeris kontsern 2,1 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 4,2 miljonit eurot Meraki arendusprojekti. 

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) püsisid sarnasel tasemel kui 31. detsembril 2019 ja moodustasid 205,6 miljonit eurot (31. detsember 2019: 205,8 miljonit eurot). Pangalaenukohustised vähenesid pisut laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2% kogu tasumata jäägist.

Rahavood
2020. aasta äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 16,1 miljonit eurot (2019: positiivne summas 16,4 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvarainvesteeringutesse tehtud täiendavate investeeringute ja Meraki arendusprojekti tehtud investeeringute tõttu negatiivne summas 4,3 miljonit eurot (2019: negatiivne summas 78,2 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 8,3 miljonit eurot (2019: positiivne summas 59,4 miljonit eurot). 2020. aastal tegi Fond neli rahalist väljamakset summas 9,7 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid intresse. 2020. aasta detsembri lõpus oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 13,3 miljonit eurot (31. detsember 2019: 9,8 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantspaindlikkust. 

Peamised kasumi näitajad

Tuhandetes eurodes         2020 2019 Muutus (%)
Puhas renditulu         19 934 19 219 3,7%
Halduskulud       -2 918 -3 251 -10,2%
Muu äritulu       204 26 684,6%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum   -25 245 -2 064 1 123,1%
Ärikahjum/-kasum         -8 025 13 930 -157,6%
Finantstulud ja -kulud (neto)     -5 521 -4 713 17,1%
Maksueelne kahjum/kasum       -13 546 9 217 -247,0%
Tulumaks         5 -426 -101,2%
Perioodi puhaskahjum/-kasum       -13 541 8 791 -254,0%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   114 568 636 96 718 348 18,5%
Kahjum/kasum osaku kohta (eurodes)     -0,12 0,09 -233,3%

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes         31.12.2020 31.12.2019 Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud     334 518 356 575 -6,2%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud     5 474 2 367 131,3%
Varade brutoväärtus (GAV)       355 602 371 734 -4,3%
                 
Intressikandvad laenud ja võlakirjad       205 604 205 827 -0,1%
Kohustised kokku         219 281 219 216 0,0%
                 
IFRS Varade puhasväärtus (IFRS NAV)       136 321 152 518 -10,6%
             
Ringluses olevate osakute arv       119 635 429 113 387 525 5,5%
Osaku puhasväärtus (eurodes) – IFRS   1,1395 1,3451 -15,3%
             
Laenu tagatuse suhtarv (%)       60,5% 57,3%
Keskmine sisemine intressimäär (%)       2,6% 2,6%

Kinnisvarainvesteeringute tootlus

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli 2020. aastal 95,8% (2019: 97,5%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 95,8% (2019: 97,5%). Seisuga 31. detsember 2020 oli täitumuse määr 94,3% (31. detsember 2019: 98,3%). Kaubandussegmendis täitumuse määrad vähenesid, sest Europa ostukeskuses, Pirita ostukeskuses ja Galerija Centrsis vakants suurenes. Büroosegmendi täitumuse määrad on jätkuvalt tugevad, kuigi Leedu maksuamet vabastas osa oma pinnast North Stari ärikeskuses, mis avaldas täitumusele vähest negatiivset mõju. Keskmine otsene tootlus oli 2020. aastal 5,8% (2019: 6,6%) ja esmane puhastootlus 5,7% (2019: 6,3%). Vähenemise peamisteks põhjusteks olid valitsuste kehtestatud liikumispiirangud ja rendisoodustused, mida Fond tegi rentnikele, kelle tegevust piirangud mõjutasid. Portfelli keskmine rendihind oli 2020. aastal 12,1 eurot ruutmeetri kohta.

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus2 Esmane puhas-tootlus3 Täitumuse määr
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 16 419 8 587 7,8% 7,1% 100,0%
Duetto II Büroo 18 765 8 674 7,3% 7,2% 100,0%4
Europa ostukeskus Kaubandus 38 811 16 856 4,5% 4,2% 89,5%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 090 11 247 7,0% 6,7% 100,0%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 590 4 831 8,3% 7,0% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 19 133 10 550 6,8% 7,2% 86,3%
Meraki maa   5 474  
Vilniuses kokku   122 282 60 745 6,4% 6,1% 94,7%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 23 474 10 458 7,0% 7,0% 100,0%
Vainodes I Büroo 19 970 8 052 6,9% 7,0% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 060 7 453 6,4% 6,5% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 4 970 3 254 8,0% 8,2% 98,3%
Galerija Centrs Kaubandus 67 446 20 022 4,0% 4,1% 85,1%
Riias kokku   131 920 49 239 5,4% 5,5% 93,8%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 29 770 9 145 3,2% 3,5% 95,6%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 170 8 664 6,9% 5,6% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 16 160 9 179 7,9% 7,2% 100,0%
Lincona Büroo 16 110 10 865 7,7% 7,1% 90,3%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 580 5 508 5,5% 7,0% 81,9%
Tallinnas kokku   85 790 43 361 5,6% 5,6% 94,3%
Portfell kokku   339 992 153 345 5,8% 5,7% 94,3%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2020 teostatud hindamisel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 2020 2019
Renditulu 21 697 20 776
Teenustasutulu 4 990 4 525
Renditegevuse kulud -6 753 -6 082
Puhas renditulu 19 934 19 219
     
Halduskulud -2 918 -3 251
Muu äritulu 204 26
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -25 245 -2 064
Ärikahjum/-kasum -8 025 13 930
     
Finantstulud 3 5
Finantskulud -5 524 -4 718
Finantstulud ja -kulud kokku -5 521 -4 713
     
Maksueelne kahjum/kasum -13 546 9 217
Tulumaks 5 -426
Perioodi kahjum/kasum -13 541 8 791
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum -108 -595
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumiga seotud tulumaks 3 44
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu
koondkahjum kokku
-105 -551
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkahjum/‑kasum kokku -13 646 8 240
     
Tava- ja lahustatud kahjum/kasum osaku kohta (eurodes) -0,12               0,09

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 334 518 356 575
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 5 474 2 367
Materiaalsed põhivarad 2
Tuletisinstrumendid 73
Muud põhivarad 22 54
Põhivarad kokku 340 016 359 069
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 901 1 794
Ettemaksed 352 301
Muud käibevarad 734
Raha ja raha ekvivalendid 13 333 9 836
Käibevarad kokku 15 586 12 665
Varad kokku 355 602 371 734
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 145 200 138 064
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 661 -1 556
Jaotamata kahjum/kasum -7 218 16 010
Omakapital kokku 136 321 152 518
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 195 670 205 718
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 009 6 199
Tuletisinstrumendid 1 736 1 728
Muud pikaajalised kohustised 1 026 1 298
Pikaajalised kohustised kokku 204 441 214 943
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 10 222 414
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 640 3 171
Tulumaksukohustis 1 8
Tuletisinstrumendid 27
Muud lühiajalised kohustised 950 680
Lühiajalised kohustised kokku 14 840 4 273
Kohustised kokku 219 281 219 216
Omakapital ja kohustised kokku 355 602 371 734

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 19.03.2021 kell 23:10 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused