Northern Horizon Capital AS juhatus kinnitas Baltic Horizon Fundi (Fond) auditeeritud 2016 majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole, võrreldes 17. veerbuaril 2017 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.

Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 31. detsembri 2016 seisuga: 154,9 miljonit eurot (31. detsember2015: 89,7 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt 2016. aastal tehtud uutest investeeringutest ja Fondi osakute teise avaliku pakkumise tulemusena suurenenud rahalistest vahenditest.

Fondi vara puhasväärtus seisuga 31. detsember 2016 oli 76,8 miljonit eurot (31. detsember 2015: 31,7 miljonit eurot). Puhasväärtuse kasv tulenes peamiselt täiendavast kapitalist, mis fondi osakute esmase ja teise avaliku pakkumise käigus kaasati (ligikaudu 40,5 miljonit peale märkimistasude maha arvamist), ja Fondi teenitud kasumist.

2016. aastal teenis Fond 5,8 miljonit eurot puhaskasumit (2015. aastal: 5,5 miljonit eurot), mis avaldas Fondi vara puhasväärtusele positiivset mõju. Puhaskasumit toetasid kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasum ja kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu. Teisalt mõjutasid puhaskasumit oluliselt esmase ja teise avaliku pakkumisega seotud kulud (kokku 938 tuhat eurot).

2016. aasta puhas renditulu moodustas 7,2 miljonit eurot, kujunedes kõrgemaks kui 2015. aastal, mil Fondi puhas renditulu moodustas 5,3 miljonit eurot.

2016. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud teatele manusena.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 31. märtsil 2017 kell 18:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.