en et sv

Hållbarhet

På Baltic Horizon tror vi att hållbar och effektiv verksamhet är en nödvändighet för långsiktigt värdeskapande.

ESG är integrerat i våra affärsbeslut och i vår verksamhet och vi ser det som en strategisk fråga av högsta vikt.

Senaste ESG-rapporten

Ladda ner den senaste ESG-rapporten från Baltic Horizon Fund.

Våra hållbarhetsåtaganden

Parisavtalet

Med Parisavtalet om globala klimatfrågor som slöts 2016 åtog sig världen att begränsa genomsnittlig temperaturhöjning till under 2 grader Celsius jämfört med nivåerna före industrialiseringen. Som företagsägare har vi anpassat vår affärsstrategi och verksamhet till att förbinda oss till det globala målet.

Vi har förbundit oss att minska vårt koldioxidavtryck, att höja våra fastigheters energieffektivitet och byggnadernas motståndskraft mot klimatförändringar. Detta gör vi genom att investera i de mest energieffektiva och minst miljöpåverkande byggprojekten.

Vi fokuserar också på att upprätta gröna zoner för biologisk mångfald och socialt välbefinnande.

Mål för hållbar utveckling

För att uppnå hållbarhetsmålen har vi satt tydliga och mätbara mål. Dessa mål bidrar till nio av FNs globala mål för hållbar utveckling, mål nummer 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 och 16.

SFDR och EU-taxonomi

Vi har påbörjat förberedelser för att rapportera med anpassning till EUs taxonomi med början 2022. Förberedelserna inkluderar värdering av tillgångarna i portföljen och ändringar av policyer och procedurer för att överensstämma med EUs taxonomi.