en et sv

Jätkusuutlikkusega seotud avalikustatav teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (edaspidi SFDR) Baltic Horizon Fondi (edaspidi fond) kohta.

Northern Horizon Capital AS (edaspidi AIFM) tuvastab jätkusuutlikkusriske ja analüüsib neid riskijuhtimisprotsessi ühe osana. Lisaks lõimib AIFM jätkusuutlikkusriskid investeerimisotsuste tegemisse. Tuginedes enne igat sihtinvesteeringut täidetud hoolsuskohustusele, analüüsitakse selliste investeeringute jätkusuutlikkusriske teabe ja andmete põhjal, mis on kogutud enne investeerimisotsuse vastuvõtmist. Sellise teabe ja andmete ulatus võib üksikjuhtumite kaupa erineda, olenevalt sihtinvesteeringu profiilist.

AIFM usub, et selle riskianalüüsi lõimimine võib aidata suurendada investorite pikaajalist riskiga korrigeeritud tulusust kooskõlas fondi investeerimiseesmärkidega. Jätkusuutlikkusrisk tähendab keskkonna-, sotsiaal- või juhtimissündmust või -tingimust, mis toimumise korral võib avaldada potentsiaalset või tegelikku olulist negatiivset mõju fondi investeeringu väärtusele. Jätkusuutlikkusrisk võib kujutada endast eraldiseisvat riski või mõjutada muid riske ning võib märkimisväärselt kõrgendada selliseid riske nagu turu-, operatsiooni-, likviidsusriskid või vastaspoole riskid. Jätkusuutlikkusrisk võib mõjutada investorite pikaajalist riskiga korrigeeritud tulusust. Jätkusuutlikkusriske on keeruline hinnata. See võib põhineda keskkonna-, sotsiaal- või juhtimisandmetel, mida on raske saada ning mis on puudulikud, hinnangulised, aegunud või muul viisil väga ebatäpsed. Isegi kui need andmed on kindlaks tehtud, ei saa olla mingit garantiid, et neid hinnatakse nõuetekohaselt.

Mõju, mis tuleneb jätkusuutlikkusriski esinemisest, võib olla mitmetine ja varieeruda olenevalt konkreetsest riskist, piirkonnast või varaklassist. Kui vara jätkusuutlikkusrisk tekib, on sellel üldjuhul negatiivne mõju ja selle väärtus võib täielikult kaduda ning seetõttu mõjutab see asjaomase fondi vara puhasväärtust.

Praegu ei arvesta AIFM investeerimisotsuste negatiivset mõju jätkusuutlikkusteguritele, välja arvatud juhul, kui see teave on hilisemas etapis tema veebilehel avalikustatud. Teabe ja kättesaadavate andmete puudumine on peamine põhjus, mis takistab sellise suurima kahjuliku mõju asjakohast hindamist.

Fond võtab oma valikuprotsessis arvesse jätkusuutlikkusega seotud riske ning keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisomadusi. Seoses sellega edendab fond teiste omaduste seas SFDRi artikli 8 tähenduses keskkonna- ja/või sotsiaalomadusi. Usume, et fondi varahaldusstrateegia edendab eelkõige keskkonnaomadusi. Varahaldusstrateegias rõhutatakse jätkusuutlikkust, jälgides tarbimismõõdikuid ja parandades fondi varade keskkonnatoimet pikas plaanis.

AIFM määratleb investeeringukeskkonna varateabe ja kolmandate isikute andmete kaudu.

Iga sihtinvesteeringuga seotud hoolsuskohustuse täitmine keskendub sihtinvesteeringu olemasolevale jätkusuutlikkusseisundile ja omadustele omandamise ajal, kuid hõlmab ka alusvaraks oleva investeeringu arenguperspektiivide analüüsi.