en et sv

Hållbarhetsrelaterad information

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 från den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (“SFDR”) för Baltic Horizon Fund (“fonden”).

Northern Horizon Capital AS (”AIFM”) identifierar och analyserar hållbarhetsrisker som en del av sin riskhanteringsprocess. AIFM-förvaltaren integrerar också hållbarhetsrisker i processen för investeringsbeslut. Som en del av den due diligence som utförs före varje målinvestering görs en analys av hållbarhetsriskerna med sådana investeringar mot bakgrund av den information och de uppgifter som samlats in innan investeringsbeslutet fattas. Omfattningen av sådan information och sådana uppgifter kan variera från fall till fall beroende på målinvesteringens profil.

AIFM anser att integreringen av denna riskanalys kan bidra till att förbättra den långsiktiga riskjusterade avkastningen för investerare, i enlighet med fondens investeringsmål. Hållbarhetsrisk innebär en händelse eller ett tillstånd som är miljömässig, social eller styrningsmässig, och om den inträffar, skulle potentiellt eller faktiskt kunna orsaka en väsentlig negativ inverkan på en fondinvesterings värde. Hållbarhetsrisker kan antingen utgöra en egen risk eller påverka andra risker och kan bidra avsevärt till risker, t.ex. marknadsrisker, operativa risker, likviditetsrisker eller motpartsrisker. Hållbarhetsrisker kan påverka investerarnas långsiktiga riskjusterade avkastning. Bedömning av hållbarhetsrisker är komplex och kan baseras på miljömässiga, sociala eller styrningsrelaterade uppgifter som är svåra att erhålla och som är ofullständiga, uppskattade, föråldrade eller på annat sätt väsentligt felaktiga. Även om de identifieras finns det ingen garanti för att dessa uppgifter bedöms korrekt.

Konsekvenserna av hållbarhetsrisker kan vara många och varierande beroende på en specifik risk, region eller tillgångsklass. När en hållbarhetsrisk uppstår för en tillgång får den i allmänhet en negativ inverkan och potentiellt en total förlust av dess värde och därmed en inverkan på den berörda fondens nettotillgångsvärde.

För närvarande tar AIF-förvaltaren inte hänsyn till negativa effekter av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer, utom i de fall som kan offentliggöras i ett senare skede på dess webbplats. Den största anledningen är faktiskt bristen på information och data för att på ett lämpligt sätt bedöma sådana huvudsakliga negativa effekter.

Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och miljömässiga, sociala och styrande egenskaper (”ESG”) som en del av sin urvalsprocess. I detta avseende främjar fonden bland annat miljömässiga och/eller sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i SFDR. I synnerhet anser vi att fondens kapitalförvaltningsstrategi främjar miljöegenskaper. Strategin för kapitalförvaltning betonar hållbarhet genom att följa upp konsumtionsmått och förbättra miljöprestanda för fondens tillgångar på lång sikt.

AIF-förvaltaren fastställer investeringsuniversumet med hjälp av information på fastighetsnivå och uppgifter från tredje part.

Den due diligence som utförs i samband med varje målinvestering fokuserar inte bara på målets nuvarande hållbarhetsstatus och hållbarhetskriterier vid förvärvstillfället, utan omfattar även en analys av den underliggande investeringens utvecklingsperspektiv i detta avseende.