Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Baltic Horizon Fond (Fond) fondivalitseja teatas 8. novembril 2016 uute Fondi osakute täiendava avaliku pakkumise ja noteerimisprospekti (Prospekt) registreerimisest Finantsinspektsioonis.

Fondivalitseja avaldab, et 22. novembril 2016 registreeris Finantsinspektsioon Prospekti lisa. Prospekti lisa sisuks on järgmised muudatused:

·        Täiendada Fondi nõukogu liikmete kohta avaldatud informatsiooni seoses David Bergendahl’i valimisega Fondi nõukogu liikmeks Fondi osakuomanike üldkoosolekul 11. novembril 2016;

·        Lubada  Catella Bank S.A.-l rakendada osakute märkimise miinimumpiirangut 400 osakut ühe ostukorralduse kohta. Korraldajad Swedbank AB ja LHV Pank AS märgitavate osakute arvu miinimumpiirangut ei rakenda.

·        Täiendada Prospektis avaldatud Fondi finantsinformatsiooni Fondi 9-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega perioodi kohta, mis lõppes 30. septembril 2016;

·        Täiendada Prospektis avaldatud finantsinformatsiooni Europa SPV 9-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega perioodi kohta, mis lõppes 30. septembril 2016;

·        Uuendada ülaltoodud muudatuste valguses Prospekti kokkuvõte.

Prospekti lisa koos selle eesti, soome, rootsi ja taani keelsete kokkuvõtetega avaldatakse elektrooniliselt Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee), Fondi veebileheküljel www.baltichorizon.com ja NASDAQ Tallinna veebileheküljel (www.nasdaqbaltic.com). Investor võib paluda Prospekti lisa ja kokkvõtte saatmist elektrooniliselt tema poolt antud e-posti aadressile, saates e-kirja aadressil estonia@nh-cap.com, samuti prospekti ja selle kokkuvõtte paberkandjal üleandmist Fondivalitseja aadressil Tartu mnt 2, 10145, Tallinn.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juuli 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT.

Fondivalitseja omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com