Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Baltic Horizon Fond (Fond) fondivalitseja korraldab kuni 37,131,000 uue osaku täiendava avaliku pakkumise. Fondi uute osakute arv võib suureneda veel 22,279,000 võrra, s.t. kuni 59,410,000 uue osakuni (Uued Osakud), kui Fondivalitseja otsustab kasutada Suurendamise Võimalust (inglise keeles Upsizing Option). Täiendav avalik pakkumine koosneb osakutest, mis noteeritakse NASDAQ Tallinna börsil ja osakutest, mis noteeritakse NASDAQ Stockholmi börsil. Avalik pakkumine koosneb pakkumisest jaeinvestoritele Eestis, Rootsis, Soomes ja Taanis (pärast vastava loa saamist) ja pakkumisest institutsionaalsetele investoritele.

Uute Osakute pakkumise aluseks on Finantsinspektsiooni poolt 7. novembril 2016 registreeritud ingliskeelne osakute avaliku pakkumise ja noteerimisprospekt, koos selle eesti, soome, rootsi ja taani keelsete kokkuvõtetega, mis on elektrooniliselt kättesaadavad Fondi koduleheküljel www.baltichorizon.com. Investor võib soovida prospekti ja selle kokkuvõtte saatmist elektrooniliselt tema poolt antud e-posti aadressile, saates e-kirja aadressil estonia@nh-cap.com, samuti prospekti ja selle kokkuvõtte paberkandjal üleandmist Fondivalitseja aadressil Tartu mnt 2, 10145, Tallinn, saates selle kohta e-kirja estonia@nh-cap.com.  

Uusi Osakuid saab märkida vastavalt käesolevatele juhistele ja kõigile alljärgnevalt sätestatud tingimustele:

1.     Märkimisperiood, mille jooksul on võimalik Uusi Osakuid märkida, algab 8. November 2016 kell 08:00 ning lõppeb 30.november 2016 kell 11:00 (mõlemad Eesti aja järgi).

2.     Osakute märkimiseks tuleb võtta ühendust Swedbank AB, LHV Pank AS-i või Catella Bank S.A.-ga ning registreerida osakute ostmiseks ostukorralduse kas Swedbank AB, LHV Pank AS-i või Catella Bank S.A. poolt ettenähtud vormis. Jaeinvestor, kes soovib esitada ostukorralduse Eestis, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikonto halduriga.  Jaeinvestor, kes soovib esitada ostukorralduse Rootsis, peab seda tegema prospektis kirjeldatud korras.

3.     Uued Osakud noteeritakse NASDAQ Stockholm börsil eeldatavalt 8. detsember 2016.a.

4.     Pakkumise hind on võrdne Fondi osakute puhasväärtusega seisuga 31. oktoober 2016. Pakkumise hind avaldatakse Fondi ülaltoodud veebilehel hiljemalt 15. november 2016. Pakkumise hind pakkumise Osaku kohta ei ületa 1,37 eurot.

5.     Fondil on üks klass osakuid ja Uued Osakud kuuluvad samasse klassi.

OLULISED KUUPÄEVAD

·        8. november 2016 märkimisperiood algab;

·        hiljemalt 15. novembril avaldatakse Fondi veebileheküljel pakkumise hind;

·        30. november 2016 märkimisperiood lõpeb;

·        hiljemalt 1. detsember 2016 otsustab Fondivalitseja Uute Osakute jaotamise;

·        eeldatavalt 5. detsembril 2016 kantakse osakud investorite väärtpaberikontodele;

·        eeldatavalt 8. detsembril 2016 või sellele lähedasel kuupäeval võetakse osa Uutest Osakutest kauplemisele NASDAQ Stockholmi börsil.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juuli 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT, pärast noteerimist saab Fondi börsitähiseks  NASDAQ Stockholm börsil NHCBHFFS.

Fondivalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com