11. novembril 2016 toimus Baltic Horizon Fund (edaspidi: Fond) osakuomanike üldkoosolek. Üldkoosolek oli 27. oktoobri üldkoosoleku, millel ei olnud otsuste vastuvõtmiseks esindatud vajalik arv hääli, korduskoosolek.   

Korduskoosolekule registreeriti 13,985,560 osaku omanikud, kelle häältega oli esindatud 33,32% kõigist osakutega esindatud häältest. Häälte määramisel lähtuti Eesti Väärtpaberite Keskregistri poolt peetava Fondi osakuomanike registrist 01. november 2016.a. kell 23:59 seisuga.

Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 10.11 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvile 131(4) on korduskoosolek otsustusvõimeline sõltumata sellel esindatud häälte arvust. 

Üldkoosolekul vastuvõetud otsused

Fondi osakuomanike üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

1) valiti uueks Fondi nõukogu liikmeks David Bergendahl volituste kehtivusega 2 aastat alates 11. november 2016;

Hääletamise tulemused: 

Otsuse poolt hääletas 13,985,560 osaku omanikku (100% koosolekul esindatud häältest); 
Vastu: 0 häält
Neutraalne: 0 häält

2) kinnitati David Bergendahl’ile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks 11,000 EUR aastas.

Hääletamise tulemused:

Otsuse poolt hääletas 13,985,560 osaku omanikku (100% koosolekul esindatud häältest); 
Vastu: 0 häält
Neutraalne: 0 häält

Täiendav teave

David Bergendahl on sündinud aastal 1962 ja lõpetas Göteborgi ülikooli aastal 1988 majanduse bakalaureusena. Perioodil 1988-1994 oli David Bergendahl Pergamon International AB kaasomanik ja juhatuse liige. 1994. aastal sai David Bergendahl’ist Hammarplast AB kaasomanik ja juhatuse esimees. Hetkel on David Bergendahl Torslanda Property Investment AB (publ) and Link Prop Investment AB (publ) nõukogude liige. David Bergendahl’ile kuulub 501 808 Fondi osakut.

11. Novembri 2016 osakuomanike üldkoosoleku protokoll avaldatakse Fondi veebilehel www.baltichorizon.com 1 nädala jooksul arvates koosoleku toimumisest. 

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juuli 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT.

Fondivalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com