Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 31. märtsil 2017 169,0 miljonit eurot (31. detsembril 2016: 154,9 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt Duetto I büroohoone soetamise lõpuleviimisest 2017. aasta I kvartalis.

Fondi vara puhasväärtus seisuga 31. märts 2017 oli 76,5 miljonit eurot (31. detsember 2016: 76,8 miljonit eurot). Puhasväärtuse langus tulenes peamiselt veebruaris investoritele tehtud väljamaksetest. Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli tegelik keskmine täituvus oli 96,7% ning koos rendigarantiidega 97,6% (2016. aasta I kvartal: 96,5%). Keskmine otsene tootlus I kvartalis oli 7,1% (2016. aasta I kvartal: 7,0%). Tootluse tõus on seotud hoonete paranenud äritegevusega ning rentide indekseerimisega.

2017. aasta I kvartalis teenis Fond 950 tuhat eurot puhaskasumit (2016. aasta I kvartal: 864 tuhat eurot), mis avaldas Fondi vara puhasväärtusele positiivset mõju. Puhaskasumit toetas kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu. Teisalt avaldas puhaskasumile negatiivset mõju Upmalas Biroji krundi ümberhindlusel tekkinud edasilükkunud tulumaksukohustus, mida varasemates perioodides ei kajastatud. Kontsern kajastas edasilükkunud tulumaksukohustuse ja vastava kulu 2017. aasta I kvartalis (negatiivne mõju 452 tuhat eurot). Juhtkond ei kavatse lähitulevikus Upmalas Biroji kinnisvarainvesteeringut müüa, seega 2017. aasta I kvartalis kajastatud edasilükkunud tulumaksukohustuse realiseerumist lähiajal ei eeldata. Puhaskasumit mõjutasid negatiivselt ka Stockholmis korraldatud teise avaliku pakkumisega seotud täiendavad kulud (I kvartal 2017: 202 tuhat eurot). Need ühekordsed kulud olid valdavalt seotud Tallinna ja Stockholmi börside vahel kauplemiseks vajaliku ühenduse loomisega läbi Rootsi keskdepositooriumi Euroclear Sweden AB..

Kontserni 2017. aasta I kvartali puhas renditulu moodustas 2,5 miljonit eurot, kujunedes kõrgemaks kui 2016. aasta I kvartalis, mil Kontserni puhas renditulu moodustas 1,4 miljonit eurot. Puhta renditulu kasv eelmise aastaga võrreldes tulenes eelkõige uutelt kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulust ja vähemal määral ka rendihindade indekseerimisest.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016
     
Renditulu 2 727 1 619
Teenustasutulu 924 621
Renditegevuse kulud -1 125 -803
Puhas renditulu 2 526 1 437
     
Halduskulud -730 -182
Muud äritulud ja -kulud 13
Ärikasum 1 809 1 255
     
Finantstulud 41 4
Finantskulud -332 -280
Finantstulud ja -kulud kokku -291 -276
     
Maksueelne kasum 1 518 979
Tulumaksukulu -568 -115
Perioodi kasum 950 864
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 138 -37
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumiga seotud tulumaks -17 7
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum 121 -30
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 1 071 834

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.03.2017 31.12.2016
     
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 156 538 141 740
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 2 218 1 580
Tuletisinstrumendid 22
Muu põhivara 82 288
Põhivara kokku 158 860 143 608
     
Käibevara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 282 1 269
Ettemaksed 235 178
Raha ja raha ekvivalendid 8 641 9 883
Käibevara kokku 10 158 11 330
Varad kokku 169 018 154 938
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 66 216 66 224
Omaosakud -8
Rahavoogude riskimaandamise reserv -173 -294
Jaotamata kasum 10 463 10 887
Omakapital kokku 76 506 76 809
     
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 50 662 58 981
Edasilükkunud tulumaksukohustused 5 001 4 383
Tuletisinstrumendid 153 345
Muud pikaajalised kohustused 996 935
Pikaajalised kohustused kokku 56 812 64 644
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad laenukohustused 32 716 10 191
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 534 2 876
Tulumaksukohustus 12 46
Tuletisinstrumendid 76
Muud lühiajalised kohustused 362 372
Lühiajalised kohustused kokku 35 700 13 485
Kohustused kokku 92 512 78 129
Omakapital ja kohustused kokku 169 018 154 938

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 11. mail 2017 kell 15.30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.