Baltic Horizon Fond taotleb ajutist võlateeninduse kattekordajat puudutava finantskinnituse täitmise vabastust seoses Baltic Horizon Fondi 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtajaga muutuva intressimääraga võlakirjadega, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal (ISIN EE3300003235, Võlakirjad). Hetkel on Võlakirjade kogu nominaalväärtus 34 499 997 eurot ning võlakirjade üldtingimuste (Tingimused) kohaselt on Baltic Horizon Fond kohustatud lunastama võlakirjad osaliselt, nominaalväärtuses 12 499 997 eurot hiljemalt 8. maiks 2024.

Seoses praeguse Balti riikide majanduste seisu, kõrget EURIBORi ning väljavaatega järgmisele aastale ja sellest tulenevate mõjudega Baltic Horizon Fondile on fond otsustanud taotleda võlakirjaomanikelt (Investorid) Tingimustes sätestatud võlateeninduse kattekordaja kinnituse (Tingimustes Debt Service Coverage Ratio) muutmist ja ajutist langetamist 12 kuu pikkuseks perioodiks alates 1.jaanuarist 2024 kuni 31. detsembrini 2024. Baltic Horizon Fond kinnitab kõigile Investoritele, et fond on võimeline täitma Tingimustes sätestatud rahalisi kohustusi.

Täiendavalt taotleb Baltic Horizon Fond nõusolekut, et pikendada kohustusliku ennetähtaegse lunastamise tähtaega seoses võlakirjadega nominaalväärtuses 8 000 000 eurot kuni 8. juulini 2024. Muudatuse kohaselt plaanib Baltic Horizon Fond mitte hiljem kui 8. maiks 2024 lunastama ülejäänud osa kohustusliku ennetähtaegse lunastamise korras lunastatavatest Võlakirjadest (nominaalsummas 4 499 997 eurot).

Lisaks taotletakse võlakirjaomanike nõusolekut, et muuta võlakirjade tagatise vabastamist reguleerivat regulatsiooni pärast võlakirjade kohustusliku ennetähtaegse lunastamise täielikku lõpuleviimist.

Northern Horizon Capital AS fondivalitsejana on olnud Investoritega suhtluses ja saanud esialgse nõusoleku taotletavate muudatuste osas, mille vormistamine toimub käesolevaga vastavalt Investorite otsuste vastuvõtmise ametlikule protseduurile nagu sätestatud Tingimustes.

Kirjalikus hääletusprotsessis osalemiseks on õigustatud Investorid, kelle nimel on Nasdaq CSD SE poolt peetavas väärtpaberite registris registreeritud Baltic Horizon Fondi võlakirju kirjaliku hääletusprotsessi algatamisele eelneva tööpäeva, s.o 12. märtsi 2024 Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga. Kõigile Investoritele saadab vastava teate võlakirjaomanikke esindav agent Triniti Collateral Agent IX OÜ (Agent).

Investoritel palutakse vastu võtta alljärgnevad otsused:

  1. muuta Tingimuste punkti 13.3.1 alapunktis b sätestatud kohustust järgmises sõnastuses: Grupi võlateeninduse kattekordaja (i) on rohkem kui üks koma kümme (1.10) kuni 31. detsembrini 2023 (kaasa arvatud), (ii) on rohkem kui null koma kaheksakümmend viis (0.85) perioodil 1. jaanuar 2024 (kaasa arvatud) kuni 31. detsember 2024 (kaasa arvatud) ja (iii) pärast seda alates 1. jaanuarist 2025 rohkem kui üks koma kakskümmend (1.20);
  2. pikendada Tingimuste punktis 12.4.1 sätestatud kohustusliku ennetähtaegse lunastamise lõpuleviimise tähtaega seoses võlakirjadega nominaalsummas 8 000 000 eurot kuni 8. juulini 2024;
  3. muuta tingimuste punkti 10.2 ja sätestada, et võlakirjade tagatise vabastamine sõltub üksnes Tingimuste punktis 12.4 (muudetud kujul) sätestatud kohustusliku ennetähtaegse lunastamise lõpuleviimisest ning teised punktis 10.2 sätestatud võlakirjade tagatise vabastamise eeltingimused eemaldatakse;
  4. kehtestada Tingimuste muutmistasu, mida emitent maksab võlakirjaomanikele eespool punktides 1-3 kirjeldatud otsustele nõusoleku andmise eest kokku 80 000 euro ulatuses (st kõigile omanikele ühiselt makstav kogusumma) ja mis tuleb maksta pärast kohustusliku ennetähtaegse lunastamise täielikku lõpuleviimist (st 8. juulil 2024 või enne seda).

Hääletada saab, saates Agendile täidetud hääletusankeedi posti, kulleri või e-postiga hiljemalt kell 12:00 (EET) 20. märtsil 2024. Agendi poolt saadetud teade koos hääletusjuhiste, hääletusankeedi ja volikirja näidisega on lisatud käesolevale börsiteatele.

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et hääletamises osaleksid Investorid, kellele kuulub Võlakirju vähemalt 55% ulatuses Võlakirjade kogu nominaalväärtusest ning otsuse poolt hääletavad Investorid, kellele kuulub kokku vähemalt 2/3 hääletuses osalenud Võlakirjadest. Kui vajalik häälteenamus on saavutatud, loetakse otsus vastu võetuks, isegi kui hääletamiseks antud tähtaeg ei ole veel möödunud. Teave vastuvõetud otsuse kohta saadetakse kõigile Investoritele, avaldatakse Baltic Horizon Fondi koduleheküljel ning börsiteatena. Juhul, kui Investorid taotletud otsuse heaks kiidavad, on see vastavalt Tingimuste punktile 16.12 siduv kõigile Investoritele sõltumata sellest, kas nad osalesid hääletuses või hääletasid otsuse vastu.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, FacebookX ja YouTube keskkondades.